Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

M?j dopis Je??kovi


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE

M? mil? ?eny,

jeliko? se za chv?li zavr?? leto?n? dny a rok 2014 nav?dy zmiz? v propadli?ti d?jin, r?da bych se za n?m je?t? malinko ohl?dla a pod?kovala za v?e minul?, co bylo kr?sn? a sou?asn? se pokusila p?i?init za v?e budouc?, co by se kr?sn?m mohlo st?t L?baj?c?, proto?e po??d toho hodn? zb?v?. Spojen? s ?enami s.r.o. byl pro m? letos jeden z nejv?znamn?j??ch a nejkr?sn?j??ch moment?. Potkala jsem mezi v?mi spoustu t?ch, kter? d?vaj? sv?tu lidsk? rozm?r, co? je pro m? velk? cennost, kvalita a trval? hodnota, navzdory tomu, ?e n?kte?? v?s (a t?m p?dem i m? P?ekvapen?) pova?uj? za povrchn?, hloup? a dokonce ?chyln? (asi ve smyslu r?en? podle sebe, soud?m tebe, jinak si to nedovedu vysv?tlit Usm?vaj?c? se). S lidmi to je podobn? jako se sluncem. Vyjdou a zapadnou. A j? se poka?d?, kdy? jsou na m? obloze, sna??m aspo? n?koho zah??t, n?koho projasnit a n?koho pot??it L?baj?c?L?baj?c?L?baj?c? (o h?zen? perel svin?m se dnes nebudu rozepisovat, je to p?ece jen p?edv?no?n? ohl?dnut? Mrkaj?c?).

Nikdy jsem necht?la m?t najednou v?echno, o ?em sn?m, a tak mi po??d z?st?v? n?co, po ?em tou??m, o co mus?m usilovat a na co se t???m. Ned?vn? blog Tety Evy m? inspiroval k tomu, abych tak? napsala Je??kovi.

------------------

Mil? Je??ku,

proto?e jsem letos (stejn? jako vloni, p?edloni a vlastn? furt) sekala dobrotu, byla nejhodn?j?? na cel?m sv?t? a trouf?m si ??ct, ?e i v p?ilehl?m vesm?ru a mo?n? je?t? d?l, osm?lila jsem se sepsat a odeslat ti sezn?mek sv?ch p??n?. Bude? to m?t t??k?, proto?e to nejsou ani tvrd? ani m?kk? d?rky, tak?e neuv?d?m katalogov? ??sla, webov? str?nky ani adresy kr?m?, kde se daj? koupit. Ale pevn? v???m, ?e si porad?. Jsi p?ece Je??ek.

  • A? se se dok?u rozhodovat rozumem a nem?l?m se a nech?m si napov?dat srdcem a v???m mu. (A? se chud?k mal?, zlomen? nat?ikr?t a p?esto po??d tepaj?c?, zotav?).
  • A? sv?j z?t?ek neop?r?m o vzpom?nky na minulost, ale o zku?enosti nabyt? v t?to minulosti. (Zku?enost je dobr? ?kola, i kdy? ?koln? je mnohdy hodn?, hodn? vysok?).
  • A? v dobr?m vzpom?n?m na ty, kte?? u? na m? vzpom?nat nemohou, v dobr?m mysl?m na ty, kte?? v dobr?m mysl? na m? a nezapomenu na ty, kte?? si zapomenut? nezaslou??. (A ani nevzdechnu po t?ch, kte?? dovedou rozd?vat jenom podp?sovky).
  • A? jednou prov?dy v sob? zabiji tu slepici, kter? je dovoleno se jenom popelit, kvokat a b?t se toho, ?eho se boj? jej? kohout, ale ?eho by se ona sama nikdy neb?la. (Sv?j optimismus, nad?ji a v?ru v tomto ohledu si hodl?m uchovat navzdory mi dob?e zn?m?m slov?m Jana Wericha, kter? na toto t?ma ?ekl, ?e proti blbosti i bohov? bojuj? marn? nebo ?e proti hlouposti se bojovat mus?, le? vyhr?t se ned?!).
  • A? si nenech?m vnutit roli pon?en? a ur?en?, proto?e pokud ji p?ijmu jednou, pak mi z?stane napo??d jako verdikt.
  • A? m?j rozum op?t najde odvahu, moje slova svobodu, my?lenky troufalost a ?iny razanci. (V tomto sm?ru se o sebe tolik neboj?m. Onehdy jsem to testla a razance mi fakt nechyb? Sm?j?c? se) . P?esn? v duchu rady na obr?zku ?. 1 ?? ak ?a niekto nahnev?, po??taj nahlas do desa?, ke? bude? pri osmi?ke, jednu mu jebni, nebude to ?aka? P?ekvapen?P?ekvapen?P?ekvapen?. S t?m rozd?lem, ?e j? po??tala v duchu Mrkaj?c?Mrkaj?c?Mrkaj?c?.)
  • A? jsem hrd? na svou pr?ci i kon??ky. A? jsou mou radost? a vyj?d?en?m m? osobnosti a a? si je od nikoho nenech?m zcizovat, vykr?dat ani vysm?vat. (Jsem fakt dobr? blogerka!!! Smrt v?em pochybova??m Mrkaj?c?)
  • A? dok?u rozeznat pravdu od l?i, omluvu od v?mluvy, ?van?n? od slibu, realitu od matrixu. (A n?hodu od kurven? Sm?j?c? seSm?j?c? seSm?j?c? se ?? viz obr?zek ?. 2).

A na z?v?r, Je??ku, nejd?le?it?j?? p??n?. Zl? slovo stejn? jako vyst?elen? ??p nevr?t? zp?t. P?r jich m?m vyp?len?ch do du?e jako cejch. Bol?. Stra?n? bol?. Pla??c?Pla??c?Pla??c?. Abych nikdy nikoho takhle nebolela, proto tahle moje posledn?

  • PROSBA

Ani zl? slovo nep?elo?it
nikomu p?es cestu srdce
Tak se chci nau?it ??t
a nikdy nem?t pr?zdn? ruce
ve kter?ch by nezbyla
u? ani n?ha …

S l?skou, nad?j? a pevnou v?rou

Tvoje Afrodita
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek