Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Kdo je Hynek Stejskal?


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Jeliko? u exportu a importu m? v ?R komoditn? nemal? zastoupen? automobilov? pr?mysl je jasn?, ?e na?e ?kolen? nav?t?vuje ??m d?l t?m v?c firem z t?to oblasti. A p?i ?e?en? celn?ch z?le?itost? velmi ?asto nar??me na nutnost ?kolit tak? ??zen? kvality. ?e to s celn? problematikou nesouvis?? Ale to je velk? omyl. P?edstavte si, ?e dovezete ze zahrani?? zbo??, ??dn? jej procl?te a .... b?c, ono se n?jak pokaz? ?i co P?ekvapen? a nastane reklama?n? martyrium, jeho? v?sledkem bude nutnost odeslat vadn? zbo?? k zahrani?n?mu v?robci na opravu. A hned stoj?te p?ed ot?zkou, JAK to s celn?ky skoulet? "Norm?ln?" v?voz to ur?it? nebude, proto?e tohle zbo?? v zahrani?? nez?stane trvale a bude se v?m opraven? vracet. A p?i jeho n?vratu ur?it? nechcete znovu platit clo. To u? jste p?ece platili p?i p?vodn?m dovozu Nerozhodn?. Nebudu v?s nap?nat .... v t?chto p??padech mus?te pou??t re?im pasivn?ho zu?lech?ovac?ho styku a je?t? mus?te v?d?t jednu d?le?itou v?c a celn?k?m ji sd?lit - zda to bude oprava z?ru?n? nebo poz?ru?n? .... To m? toti? v?echno vliv na n?sledn? dovoz opraven?ho v?robku a v?i vym??ovan?ho cla. Pokud se v?m tahle "srandi?ka" ve firm? vyvrb? jednou za ?as ... dobr?, N?JAK to d?te i za cenu ?asov?ch, logistick?ch a hlavn? finan?n?ch komplikac?. Pokud se t?m ale m?te bavit dnes a denn?, je t?eba si sjednat jasno a na oba procesy (celn? i kvalitativn?) si posv?tit. Celn? z?le?itosti v?s u??m j?, Ing. Sabelov?, Ing. Sym?nek, Ing. Hulva, Ing. Schupke ... a p?es kvalitu je u n?s Ing. Bc. Hynek Stejskal, kter? dnes pracuje na pozici v?konn?ho ?editele ve spole?nosti zab?vaj?c? se v?robou pro automotive a spolupracuje se z?kazn?ky z ?R i nadn?rodn?ch korporac? a ??zen? kvality bude pro n?s p?edn?et. Od po??tku sv? profesn? kari?ry se specializuje na kvalitu v automotive, kterou tak? vystudoval na kated?e kontroly ??zen? jakosti v r?mci vysoko?kolsk?ch studi? u nejv?t??ch mezin?rodn?ch kapacit, jako jsou prof. Nenad?l, Pet??kov?, Plura a dal??ch.

P?edn?k?m na t?ma kvality se v?nuje od roku 2005, se specializac? p?edev??m na plastik??sk? a stroj?rensk? pr?mysl a zodpov?dnost za bezpe?nost v?robk? uv?d?n?ch na trh v?robcem. Ve sv? profesn? kari??e absolvoval des?tky certifika?n?ch, automotive, procesn?ch a v?robkov?ch audit?, a? u? jako auditor nebo auditovan?. V t?to oblasti poskytuje i poradenstv?, audity a konzultace.

Jak? oblasti pro?kolen? v?m m??eme nab?dnout? Mrkn?te a vyb?rejte. Podm?nky samoz?ejm? domluv?me individu?ln?, p?esn? podle va?ich po?adavk?:

1. ?kolen? FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

FMEA, do ?e?tiny p?ekl?d?no jako Anal?za mo?n?ch vad a jejich d?sledk?, je metoda, jej?m? c?lem je ji? ve f?zi v?voje nov?ho v?robku definovat v?echny mo?n? vady souvisej?c? s dan?m v?robkem/procesem v automobilov?m pr?myslu a pro potenci?ln? nejrizikov?j?? vady realizovat preventivn? opat?en?. Jde o metodu preventivn?, kter? dok?e sn?it n?klady na odstran?n? vady p?i v?voji produktu nebo procesu, a n?sledn? p?i v?rob? a u??v?n? produktu.

Komu je ?kolen? ur?eno?

?kolen? je povinn? pro dodavatele v automobilov?m pr?myslu a je ur?eno pro v?vojov? i v?robn? ?seky. Je vhodn? pro zam?stnance pracuj?c?ch na technick?ch ?sec?ch (konstrukt?ry, projektanty, pr?myslov? in?en?ry, technology, z?stupce kvality, vedouc? projekt?, zku?ebn? techniky, n?stroja?e, v?robn? in?en?ry, v?po?tov? specialisty).

Rozsah: 2 dny

2. ?kolen? CP (Control Plan)

Identifikace test? za ??elem kontroly produktu a stabiln?ho procesu. Popisuje soubor v?ech ?innost?, kter? se prov?d?j? v ka?d? etap? procesu, aby se zabezpe?ilo, ?e v?echny v?stupy procesu budou pod kontrolou.

Komu je ?kolen? ur?eno?

?kolen? je povinn? pro dodavatele v automobilov?m pr?myslu a je ur?eno pro v?vojov? i v?robn? ?seky. Odbor kvality a v?roby.

Rozsah: 2 dny

3. ?kolen? 8D aneb sni?ujme po?ty reklamac? pomoc? identifikac? kl??ov?ch p???in

8D, je metoda pou??van? ke zlep?en? kvality ve v?rob? a k ?e?en? r?zn?ch probl?m?, obvykle zav?d?n? in?en?ry kvality nebo dal??mi profesion?ly. Jej?m smyslem je identifikovat, napravit a eliminovat opakov?n? probl?mu a je u?ite?n? p?i zlep?ov?n? kvality v?robku a v?roby. Zav?d? trval? opravn? nastaven? zalo?en? na statistick? anal?ze probl?mu a zam??uje se na p?vod probl?mu ur?en?m jeho ko?ene.

Komu je ?kolen? ur?eno?

?kolen? je povinn? pro dodavatele v automobilov?m pr?myslu a je ur?eno pro v?vojov? i v?robn? ?seky. Odbor kvality a v?roby.

Rozsah: 2 dny

4. QFD (Quality Function Deployment)

Metoda QFD je zalo?ena na principu maticov?ch diagram?, s jej?ch? pomoc? se postupn? p?ev?d?j? identifikovan? po?adavky z?kazn?k? na produkt do dal??ch f?z? pl?nov?n? jakosti produktu. Nejd??ve se prost?ednictv?m prvn?ho maticov?ho diagramu ?? tzv. „D?m jakosti“ p?ev?d?j? po?adavky na produkt do znak? jakosti produktu.

Komu je ?kolen? ur?eno?

?kolen? je povinn? pro dodavatele v automobilov?m pr?myslu a je ur?eno pro v?vojov? i v?robn? ?seky. Odbor kvality a v?roby.

Rozsah: 2 dny

5. APQP a PPAP

APQP stanovuje postupy a metodiky pro pl?nov?n? kvality jej? sou??st? je aplikace pokro?il?ch metod pl?nov?n? jakosti, kdy je pot?eba u? ve f?zi v?voje nov?ho v?robku definovat v?echny mo?n? chyby souvisej?c? s dan?m v?robkem/procesem a pro potenci?ln? nejrizikov?j?? chyby realizovat preventivn? opat?en?.

C?lem PPAP je zabezpe?it, ?e organizace rozum? po?adavk?m z?kazn?ka ve vztahu k specifikac?m a z?znam?m o technick?m n?vrhu a ?e proces m? potenci?l vyr?b?t v?robky tak, ?e budou pln?ny po?adavky v re?ln?m objemu v?roby a p?i dohodnut? rychlosti v?roby.​

Komu je ?kolen? ur?eno?

?kolen? je povinn? pro dodavatele v automobilov?m pr?myslu a je ur?eno pro v?vojov? i v?robn? ?seky. Odbor kvality a v?roby.

Rozsah: 2 dny

6. ?kolen? v?robkov? a dodavatelsk? audit

D?ky tomuto kurzu se sezn?m?te s c?li a metodikami auditu v?robku a procesu, v?etn? praktick?ho n?cviku auditov?n? tak, aby l?pe vyhovovaly pot?eb?m firmy a dok?zaly tak l?pe napl?ovat firemn? c?le. V?echny tyto metodiky a postupy jsou po?adov?ny po dodavatel?ch do automobilov?ho pr?myslu. Vysv?tleny budou funkce a mo?nosti vyu?it? audit?. Z procesu auditov?n? tak budete n?sledn? schopni vyt??ovat maximum pro zlep?ov?n? a rozvoj va?ich proces? a v?robk?.

Komu je ?kolen? ur?eno?

?kolen? je povinn? pro dodavatele v automobilov?m pr?myslu a je ur?eno pro v?vojov? i v?robn? ?seky. Odbor kvality a v?roby a d?le v?em, kte?? audituj? nejen sv? vlastn?, ale i extern? syst?my a je?t? v?ce cht?j? zkvalitnit procesy, v?robu, zlep?it sv? slu?by a b?t lep??m dodavatelem v dodavatelsk?m ?et?zci.

Rozsah: 2 dnyDiskuze ke článku
( Celkem: 1 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 Milan Bla?ek
12:19:06 - 23.08.2018  
pros?m o V? email, jako manager kvality pot?ebuji "jen" konzultaci v praxi. ?kolen? ji? m?m, ale auditor n?m p?ipom?nkoval FMEA+flow chart+kontroln? pl?n a pot?ebuji naj?t chyby a korigovat je. d?kuji2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek