Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Na?i lekto?i celn?-obchodn? angli?tiny


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Mgr. Em?lie Mazurov? Mich?lkov?

Motto 1: Opatruj sa ?love?e, bude ?a aj p?nboh!

Motto 2: Life is short. Buy the shoes, drink the wine, order the pizza.

Motto 3: ?o to m?te za priority? Stratili sa n?m poh?re na v?no! TO je trag?dia!!!

Boj?te se komunikovat v ciz? ?e?i? Tak to jste na spr?vn? adrese. Tato n?dhern?, vesel? a empatick? ?ensk?, co nezap?e sv? slovensk? p?edky, miluje v?no, nos? proklat? kr?tk? sukn? a permanentn? okouzluje sv?m nadhledem, humorem a kr?sn?m m?kk?m slovensk?m el´, dok?e odbourat va?e nesmysln? bari?ry a ostych p?i b??n?m pou??v?n? ciz?ho jazyka. Nejen, ?e m? na to ?koly (vystudovala angli?tinu, ?esk? jazyk a liter?rn? v?du na Filozofick? fakult? Ostravsk? univerzity), ale hlavn? 17let? zku?enosti s v?ukou angli?tiny, p??pravami na r?zn? druhy zkou?ek a certifik?t? v?ech jazykov?ch ?rovn? a v?kov?ch kategori? jak modern?mi, tak klasick?mi metodami. S n? prost? ml?et nedok?ete.

Mgr. Ren? Ba?anowski

Motto: Never, never, never, never give up. (Winston Churchill)

S t?mto ?lov?kem se do anglick? komunikace rozhodn? nutit nebudete. V jeho p??tomnosti se ostych vypa?uje z?vratnou rychlost? a vy zji??ujete, ?e v?s angli?tina za??n? prost? bavit. Pokud nechce, nepozn?te, ?e nemluv?te s rodil?m mluv??m. Krom? toho, ?e na to m? taky ?koly (vystudoval u?itelstv? anglick?ho jazyka a v?tvarn? tvorby na Pedagogick? fakult? Masarykovy univerzity v Brn?, absolvoval ro?n? studium na Altrincham College v Hale zakon?en? certifik?tem CAE (C1), z?skal Certifik?t CPE (C2)), tak tak? jeho lektorsk? zku?enosti jsou dlouholet? (u?il na presti?n?ch brn?nsk?ch gymn?zi?ch (Biskupsk? a V?de?sk?), na LAROS Junior College v Hav??ov? studenty pomaturitn?ho studia, studenty na VO? SOKRATES v Ostrav?, na Ostravsk? univerzit?, v rekvalifika?n?ch kurzech a odborn?ch semin???ch, v?nuje se firemn? v?uce, okrajov? odborn?mu tlumo?en? a p?eklad?m. V neposledn? ?ad? zalo?il a zd?rn? provozuje English Studio Bajo v Hav??ov? s interaktivn?m stylem v?uky. Je v?n? dobr?! Pokud v?s n?kdo dovede „rozmluvit“, tak je to pr?v? on.

Bc. Tom? Slov??ek

Motto: The most important thing in communication is to hear what isn´t being said. (Peter F. Drucker).

Jak? by to byl jazykov? kurz celn? angli?tiny bez celn?ka! Tom? je takov? celn?k ?? sv?tob??n?k. Velkou ??st sv? celn? kari?ry str?vil na zahrani?n?ch st??ch a prac? v mezin?rodn?ch projektech. 2 roky p?sobil v asisten?n? misi EU na hranic?ch Ukrajiny a Moldavska jako n?rodn? expert v celn?ch z?le?itostech. Byl tak? ?lenem pracovn? skupiny pro celn? spolupr?ci na Gener?ln?m ?editelstv? cel pro na?e P?edsednictv? v Rad? EU a z??astnil se mnoha jedn?n? v instituc?ch EU, v Rad? EU nebo v Komisi. V zahrani?? p?sobil i lektorsky v r?mci vzd?l?vac?ho projektu Integrovan? hrani?n? management na ji?n?m Kavkazu v r. 2011, kdy c?lem byla spolupr?ce p?i vytv??en? v?ukov?ch osnov pro celn? vzd?l?v?n? v celn?ch spr?v?ch Arm?nie a Azerbajd??nu. Ned?vno se vr?til z anglick?ho Manchesteru, kde byl na "v?zv?dy" v r?mci programu Customs 2020. Angli?tinu zn? nejen z praxe, ale tak? ji studoval na Ostravsk? univerzit? v r?mci oboru Angli?tina ve sf??e podnik?n? a m? rovn?? pokro?ilej?? zkou?ky FCE, CAE a st?tn? zkou?ku na St?tn? jazykov? ?kole, tak?e byste pro kurz obchodn?-celn? angli?tiny t??ko hledali povolan?j??ho ?lov?ka. Jak spr?vn? tu??te, v kurzu bude m?t na starosti pr?v? odbornou ??st obchodn? komunikace. Jeho osobn? zku?enosti a z?itky ze zahrani?n?ch p?sobi?? a pr?ce na mezin?rodn?m leti?ti jsou nedoceniteln?, tak?e se je nebojte vyu??t.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek