Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Odborn? vzd?l?v?n? va?ich zam?stnanc? ZDARMA!


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

FIREMN? VZD?L?V?N? POVEZ II (2016 ?? 2020)

Projekt: Podpora odborn?ho vzd?l?v?n? zam?stnanc? II (POVEZ II)
Realiz?tor: ??ad pr?ce ?R
??stka: 3 499 850 000 K?
Obdob?: 1.12.2015 ?? 30.11.2020 ?? za??tek p??jmu ??dost? u? od 31.3 2016
Region: V?echny kraje mimo Prahu

CO V?M PROJEKT NAB?Z?
Podporu odborn?ho vzd?l?v?n? Va?ich zam?stnanc? prost?ednictv?m p??sp?vk? na:

- ?hradu n?klad? odborn?ho rozvoje zam?stnanc? (nap?. rekvalifikace) a? do v?e 85 % n?klad? (kurzovn?)

- ?hradu mzdov?ch n?klad? v?etn? odvod? na soci?ln? a zdravotn? poji?t?n?, kter? vynalo??te na zam?stnance za dobu jejich ??asti na odborn?m rozvoji a? do v?e 100 % (nikoli odm?ny z DPP, DP?).

V?e rozpo?tu projektu (zp?sobil?ch n?klad?) nen? v?zvou nijak omezen?.

PRO KOHO JE PROJEKT UR?EN

- pro zam?stnavatele ?? pr?vnick? osoby (pro jejich zam?stnance, v?etn? t?ch potenci?ln?ch)

- pro fyzick? osoby (OSV?)

- pro nest?tn? neziskov? organizace

JAK? TYPY VZD?L?V?N? PROJEKT PODPORUJE

1) Dal?? profesn? vzd?l?v?n?

- Odborn? vzd?l?v?n? zam??en? na prohlouben?, roz???en?, zv?en?, obnoven? nebo udr?en? kvalifikace. Zam??en? mus? b?t ??eln? pro sou?asnou nebo novou pracovn? pozici zam?stnance.

- Obecn? a kl??ov? dovednosti, kter? zvy?uj? udr?itelnost zam?stn?n? a zam?stnatelnost na trhu pr?ce, soft skills pouze s adekv?tn?m od?vodn?n?m s vazbou na pror?stov? potenci?l firmy.

- Odborn? jazykov? v?uka souvisej?c? s pracovn? ?innost?, kterou pracovn?k v r?mci firmy vykon?v? nebo bude vykon?vat, jedn? se o intenzivn? jazykovou p??pravu max. v d?lce 3 m?s?c?. Formou akreditovan?ch i neakreditovan?ch kurz?

2) Vzd?l?v?n? zam?stnanc? dle specifick?ch pot?eb zam?stnavatel? v?etn? p??pravy na konkr?tn? pracovn? pozici (vzd?l?v?n? nov?ch zam?stnanc?).

3) Podpora udr?itelnosti pracovn?ch m?st (vzd?l?v?n? st?vaj?c?ch zam?stnanc?).

FORMA VZD?L?V?N?

- vzd?l?v?n? m??e prob?hat formou akreditovan?ch i neakreditovan?ch ve?ejn?ch kurz? nebo

- je mo?n? vzd?l?v?n? realizovat p??mo na pracovi?ti zam?stnavatele, a to v?etn? praktick? p??pravy

V?HODY, PRO? VYU??T POVEZ II

- nedokl?d? se ??dn? v?sledovka

- pouze 15% spolufinancov?n? vzd?l?vac? aktivity ze strany zam?stnavatele a profinancov?n? mezd

- zapojen? tak? potenci?ln?ch nov?ch zam?stnanc?

- bodov? zv?hodn?n? zam?stnanc? ve v?ku 54+

- ??dosti je mo?n? pod?vat i elektronicky p?es datovou schr?nku

- vzd?l?vac? aktivity je mo?n? realizovat p??mo na Va?em pracovi?ti

V ?EM V?M M??EME POMOCI?
1) S realizac? vzd?l?v?n? Va?ich zam?stnanc? na z?klad? Va?? zak?zky:

- formou akreditovan?ho kurzu M?MT CELN? DEKLARANT (v?ce ZDE)

- formou ve?ejn?ch odborn?ch semin??? s celn? problematikou (v?ce ZDE)

- formou nov? vytvo?en?ch vzd?l?vac?ch aktivit na m?ru dle Va?ich specifick?ch pot?eb (kontaktujte info@agentura-idea.cz)

- formou jazykov?ho kurzu celn?-obchodn? angli?tiny BUSINESS ENGLISH FOR CUSTOMS OFFICERS (v?ce ZDE)

2) S financov?n?m n?klad? na vzd?l?vac? aktivitu b?hem jej? realizace

kurzy i v?echny vzd?l?vac? aktivity m??ete hradit a? po jejich ukon?en?.

V?ce informac? o projektu POVEZ II, jeho administraci, dokumentech ke sta?en? se dozv?te ZDE.

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek