Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

A? ?ij? novely, zvl?? ty pr?zdninov?!!!


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Navzdory pr?zdnin?m v pln?m proudu (nebo mo?n? pr?v? proto), v t?chto dnech nab?vaj? ??innosti n?kter? v?znamn? p?edpisy souvisej?c? s mezin?rodn?m obchodem. Tak?e m?me nov? celn? z?kon, kter? dopl?uje nov? p?ijat? celn? kodex Unie u?inn? od 1.5.2016 a tak? se n?m pom?nilo vykazov?n? Intrastatu.

V?nujte, pros?m, zv?enou pozornost zm?n? pou?it? kurzu, nebo? za m?s?c srpen se ji? bude vykazovat kurzem, kter? je shodn? pro vykazov?n? ?daj? o pohybu zbo?? v DPH.

HLAVN? ZM?NY JSOU N?SLEDUJ?CI:

Kurz pro p?epo?et ciz? m?ny

Do?lo ke sjednocen? kurzu pro p?epo?et ciz? m?ny na K?. Pro oblast Intrastatu se ji? nebude pou??vat pro p?epo?et hodnoty zbo?? uveden? v ciz? m?n? kurz pou??van? k v?po?tu celn? hodnoty, ale kurz, kter? zpravodajsk? jednotky pou??vaj? pro p?epo?et hodnoty zbo?? v r?mci dan? z p?idan? hodnoty. Kurz pro DpH se pou?ije jak pro p?epo?et hodnot pro stanoven? p?ekro?en? prahu pro vykazov?n?, tak i pro p?epo?et hodnot p?i vykazov?n? ?daj? Intrastatu.

Statistick? znak

Seznam vybran?ho zbo??, u kter?ho se uv?d? dopl?kov? statistick? znak, bude stanoven ?esk?m statistick?m ??adem sd?len?m zve?ejn?n?m ve Sb?rce z?kon?. Seznam vybran?ho zbo?? ji? nebude sou??st? nov?ho na??zen? vl?dy.

Oprava vyk?zan?ch ?daj?

Pokud je nep?esn?, chybn? nebo chyb?j?c? ?daj anebo ?daj, kter? je uveden ve v?kazu, a?koliv v n?m nem? b?t uveden, jin?m ?dajem ne? o mno?stv? ?i hodnot? zbo??, oprava v?kazu nemus? b?t provedena, nep?esahuje-li hodnota zbo??, ke kter?mu se ?daj vztahuje, 10.000 K?. Doch?z? tedy ke zv?en? t?to hodnoty z 1.000 K? na 10.000 K?.

Zm?ny ve vykazov?n? ?daj? se prom?tnou od data ??innosti nov?ho celn?ho z?kona a prov?d?c?ho na??zen? vl?dy, krom? zm?ny t?kaj?c? se p?epo?tu ciz? m?ny.

P?epo?et ciz? m?ny dle DPH se prom?tne do vykazov?n? ?daj? n?sledovn?:

Pokud bude nov? celn? z?kon a na??zen? vl?dy ??inn? od 1. dne m?s?ce, bude se dan? m?s?c pro p?epo?et ciz? m?ny pou??vat ji? kurz pro DPH (nap?. pokud by do?lo k nabyt? ??innosti nov?ho celn?ho z?kona a na??zen? vl?dy k 1. 8. 2016, pou?ije se pro p?epo?et ciz? m?ny u ?daj? za referen?n? obdob? ?ervenec 2016 kurz pou??van? k v?po?tu celn? hodnoty a pro referen?n? obdob? srpen 2016 a n?sleduj?c?, kurz pro DPH.)

Pokud bude nov? celn? z?kon a na??zen? vl?dy ??inn? od jin?ho dne ne? je 1. den m?s?ce, prom?tne se zm?na do vykazov?n? ?daj? od m?s?ce n?sleduj?c?ho po m?s?ci, ve kter?m do?lo k nabyt? ??innosti nov?ho celn?ho z?kona a prov?d?c?ho na??zen? vl?dy. (Nap?. pokud by do?lo k nabyt? ??innosti nov?ho celn?ho z?kona a na??zen? vl?dy k 15.7.2016, pou?ije se pro p?epo?et ciz? m?ny u ?daj? za referen?n? obdob? ?ervenec 2016 kurz pou??van? k v?po?tu celn? hodnoty a pro referen?n? obdob? srpen 2016 a n?sleduj?c?, kurz pro DPH.)

Z?kladn? informace najdete zve?ejn?n? i na str?nk?ch celn? spr?vy (viz zde)

Bli?? informace ke zm?n?m na str?nk?ch ?S? dosud nejsou k dispozici, nicm?n? snad se to v nejbli??ch dnech zlep??. V?nujte jim tedy zv?enou pozornost (viz zde)

p??slu?n? Sb?rka z?kon? (viz zde)

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek