Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Dokud n?s smrt nerozd?l?,


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

DOKUD N?S SMRT NEROZD?L?, ANEB … A CO POTOM?

Nem??u d?chat, m?m sta?en? hrdlo, hnusnou rozp?naj?c? se hroudu v ?aludku a permanentn? slan? mokro v o??ch. Chyb? mi kysl?k a s?la j?t d?l. Stoj?m u doko??n otev?en?ho okna a lap?m po dechu. Podv?dom? se chyt?m mal?ho k??ku na krku. Sv? letit? kotvy. Jistoty, ?e se mi moje ?t?st? jenom nezd?lo. A nad?je, ?e zas bude l?p. Sv?r?m tu malou relikvii v dlani, obrac?m o?i k nebi a v duchu si opakuji jak mantru, Pomoz, pros?m, pomoz. Jsi p?ece Nejvy??. A najednou v?m s jistotou, ?e jsem bl?zen.

?e jsem byla bl?zen od prvn? chv?le, kdy jsem t? uvid?la.

?e t?m bl?znem z?stanu, co ?iva budu. Nafurt, nav?ky v?k? amen a mo?n? je?t? d?l. Navzdory tomu, ?e ty a j? u? nejsme jedno jen ze dvou ??st?. ?e u? nejsme dv? k??dla nad propast?. V?dycky jsem t? milovala. Dlouho p?ed t?m, ne? jsme se potkali, jsi byl v m?ch snech. V?d?la jsem, ?e n?kde jsi a v?bec se neb?la, ?e bych t? nepotkala. ?e bych t? minula. No vid?. I v??nost m? sv?j konec. U? jsme zase jenom ty a j?. Vzd?leni asi tak 400 mili?n? kilometr?.

Um?els mi. Pla??c?

Sund?v?m k??ek a c?t?m se jak po amputaci nohy. U? ji nem?, ale po??d vn?m? ?ezavou bolest, z?kuby nerv?, sv?d?n?. V hlav? mi dun? Kry?tof a jejich: v?ude kolem mo?e, tak poj? hledat b?eh, ne? pust?me se a ne? n?m dojde dech … My u? jsme se pustili, dechu se mi nedost?v? a b?eh? Um?u na slan? mokro. Utop?m se d??v, ne? n?jak? b?eh zahl?dnu. Ten k??ek je mou sou??st?. L?ta ke mn? neodmysliteln? pat??. Teda pat?il. P?ed tv?m odletem. P?ed t?m, ne? skon?ila v??nost. Zkou??m se nadechnout. Pomalu. Opatrn?.

Nejde to. Dus?m se, zalyk?m, bezhlesn? vzlyk?m, prot?k?m a m?m strach.

- ?e u? nikdy nebudu voln? a bezbolestn? d?chat.
- ?e u? nikdy nebudu l?tat, proto?e druh? k??dlo m? ka?d? jenom jedno.
- ?e u? nikdy nikomu nedovol?m bydlet ve sv?m srdci a du?i, proto?e jsou zkr?tka napo??d obsazeny tebou.
- ?e se nic nevyrovn? na?emu zvl?tn?mu jazykov?mu k?du a na?im sn?m, kter?m nikdo nem??e rozum?t.
- ?e u? napo??d budu v ka?d?m hledat a o?ek?vat tvoje reakce, tvoje n?zory, tvoje p?smenka, tvoji nejistotu i jistotu, tvoji v?ni, tvoje gesta, tvoji mimiku, tvoji intonaci, tv?j sm?ch a humor…, proto?e jsi do m? zkr?tka vrostl.
- ?e bez tebe jsem jak kostel bez zvonu. Pr?zdn? jako sn?? bez sn?. Osam?l? jako sedmikr?ska na sk?le.
- ?e u? m? nikdy nikdo nebude tak ch?pat, tak milovat a hlavn?, ?e u? to nikdy nedok?u j?.

Ale j? mus?m ??t! Ne jen p?e??vat.

Nevzd?m to!

Jak si m??u myslet, ?e dok?u p?e??t bez tebe, kdy? ani neum?m sundat k??ek? To d?m! Zapoj?m prost? v?c rozum. Hodn? rozumu! A nebudu hysterick? a pla?tiv?! Emoce potla??m! City zav?u do ?upl?ku a du?i zal?t?m.

N?dech ….,…. v?dech. N?dech ….,…. v?dech.

A znova. Ka?d? den, ka?dou minutu, ka?dou vte?inu. Tak dlouho, a? to prost? p?jde.

……

Po h?oooodn? m?s?c?ch:

„ ... dal?? ocen?nou kr?lovnou mal?ho byznysu v kategorii Podnikav? ?ena roku 2016 se st?v? ……„

Sv? jm?no vn?m?m jako v oparu. Mlze. Moder?torka ?te m?j podnikatelsk? medail?nek, s?l narvan? do posledn?ho m?ste?ka tlesk? a j? jdu na p?dium jako ve sn?ch a boj?m se, a? sebou na tom ?erven?m koberci a schodech nefl?knu. Obavy jsou d?ky v?ce ?tekl?k?, ?roubu v noze a rupl?m z?d?m opr?vn?n?. Je?t? p?r vte?in to je dobr?, proto?e se soust?e?uji na ka?d? sv?j krok, ale te? u? jsem na m?st? a mus?m se zastavit. Pomalu se ot???m a t?k?m o?ima po aplauduj?c?ch a usm?vaj?c?ch se lidech.

N?dech…,…. v?dech.

Nem?m se ?eho chytit. Kabelka z?stala dle instrukc? na sedadle, abych mohla p?ij?mat gratulace, p?evz?t si d?rek a kytici. Ruka mi podv?dom? vyl?tne ke krku ve snaze naj?t svou kotvu. P?idr?et se. Tak jak jsem byla l?ta zvykl?. Prsty ale nam?sto k??ku nahmataj? ???ru n?dhern?ch ?ed?ch perel s tmav?zelen?mi odlesky. 50 odst?n? ?edi m?m na krku. V?era jsem si poprv? v ?ivot? sama vyb?rala ?perky. Ne, ?e bych jich m?la m?lo. Hodn? jsem jich za sv?j ?ivot dostala a hodn? odlo?ila, kdy? m? za?aly t?it. Jsou ale chv?le, kdy je t?eba b?t kone?n? sama sebou. Nab?zelo se toho hodn?. Zlato, st??bro, briliant?ky, drah? kameny, ale nakonec m? srdce v?dycky dot?hlo k perl?m v t?to barevn? ?k?le. Srdce m? zkr?tka sv? d?vody, kter? rozum nezn?. A? ve?er doma jsem zjistila, ?e ?ed? perly symbolizuj? autenticitu a zelen? odst?ny znamenaj? klid, nov? za??tek a rozvoj. Symbol nov?ho rozletu. A j? po dlouh? dob? znovu d?ch?m. ?iju a pracuju. Od r?na do ve?era a od ve?era do r?na. S radost? a pokorou. D?l?me dob?e to, co d?l?me s l?skou, ??kal v?dycky s nadhledem a moudrost? m?j d?da, ?editel jedn? mal?, pohrani?n?, z?kladn? ?koly. A j? miluju svoje studenty. Jsem fakt skv?l? u?itelka. Smrt v?em pochybova??m! Pr?v? si za to p?eb?r?m presti?n? ocen?n?.

Sv?r?m perly jako r??enec a jak mi jedna po druh? klou?ou mezi prsty, najednou v?m, ?e se t? nov? ?ivotn? koncepce mus?m dr?et za ka?dou cenu. V duchu si opakuji: Hlavn? ??dn? hysterie! Z?kaz sebel?tosti! Slzy do?ly jednou prov?dy. U? ani jedna na tv?j ??et. Sv?j dluh jsem u? d?vno splatila i s krvav?mi ?roky. To je dobr? pl?n na p?e?it?. Jedin? mo?n?.

V?m, ?e to sly?? a jsi na m? hrd?.

T?eba je v??nost fakt v??n? a smrt nic neznamen?.

T?eba se jednoho dne vr?t?.


???ru perel LAUREN zna?ky MISAKI a perlov? n?u?ni?ky ?? dvoj?ata DUO zna?ky TOSCOW, kter? jsem m?la na slavnostn?m galave?eru, kde jsem si p?evzala ocen?n? Podnikav? ?ena roku 2016, najdete v nab?dce firmy TRIGOLD s.r.o., kter? se zam??uje na velkoobchodn? a maloobchodn? prodej zna?kov?ch ?perk? zna?ek MISAKI poch?zej?c? z Monaka, TOSCOW ?? nejv?t??ho dodavatele op?lov?ch, diamantov?ch a perlov?ch ?perk? a bi?uterie v Austr?lii, D?le zastupuj? tak? francouzskou firmu KIDOU, kter? vytv??? luxusn? ?perky a d?rky pro d?ti od jejich narozen? p?es d?tstv? a? po jejich dosp?lost. A v neposledn? ?ad? tu tak? objev?te MAJORICU z Mallorcy, jej? dom?nou jsou op?t perly.

?perky si m??ete prohl?dnout zde a po domluv? na e-mailu prodej@trigold.cz si je m??ete osobn? vyzkou?et ve firemn?m showroomu.

Blog byl publikov?n na port?lu ?eny s.r.o. zde

V?ce o p?ed?v?n? ceny si m??ete po??st zde
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek