Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? certifikace AEO - Authorized Economic Operator (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt)


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

V dne?n? glob?ln? a usp?chan? dob?, kdy nen? ?as ztr?cet ?as zdlouhav?m, neefektivn?m a velmi drah?m z?sk?v?n?m informac? o obchodn?ch partnerech, kvalit? jejich v?robk? a proces?, spolehlivosti apod. existuje cel? ?ada certifikac? pro nejr?zn?j?? produkty, slu?by ?i samotn? subjekty. V principu jde o potvrzen? vystaven? ur?enou autoritou (certifika?n?m org?nem), dokl?daj?c? shodu mezi skute?n?m stavem produktu, syst?mu ?i znalost? s ur?it?m standardem, normou ?i p?edpisem. V?znam certifikace docen?me, kdy? se na?e podnik?n? za?ne ub?rat mezin?rodn?m sm?rem. Pom??e n?m z?skat informace pot?ebn? k obchodov?n? na c?lov?ch trz?ch a d? n?m i na?im z?kazn?k?m uji?t?n?, kter? p?i sv?m podnik?n? pot?ebujeme.

Jednou z pom?rn? nep??jemn?ch komplikac? u mezin?rodn?ho obchodov?n? je nutnost zbo?? celn? odbavit. A to hned dvakr?t. Jednou p?i exportu zbo?? ze zem? odesl?n? a podruh? v r?mci importu t?ho? zbo?? v zemi p?ijet?. Celn? problematika je jedn?m z nejn?ro?n?j??ch a nejkomplikovan?j??ch obor?, proto?e zahrnuje jak fisk?ln? str?nku (nutnost zaplatit, cla, dan? a dal?? poplatky souvisej?c? s dovozem zbo??), tak kontroln? povinnosti (nutnost respektovat z?kazy a omezen? dovozn?ch a v?vozn?ch zem?) a zvl?dnout ji chce mnohalet? zku?enosti, permanentn? studium a tak? ur?itou m?ru nadhledu. Fakt, ?e dne?n? sv?t je otev?en? obchodov?n?, cestov?n? a podnik?n? u v?t?iny z n?s toti? evokuje dojem, ?e s voln?m pohybem zbo?? celn?ci tak n?jak zmizeli ze sv?ta nebo ?e jejich role je okrajov?. Opak je pravdou. Ka?d? z n?s si ?as od ?asu objedn? n?co p?es internet v ??n? a v?t?inou si absolutn? neuv?domujeme, ?e tento obchod na rozd?l od tuzemsk? objedn?vky v sob? skr?v? celn? a da?ov? ?skal?, jejich? ?e?en? nen? tak jednoduch?, jak by se na prvn? pohled mohlo zd?t. Ost??len? export??i a import??i tuto oblast rozhodn? nepodce?uj? a za dobr? celn? deklaranty nebo celn? z?stupce jsou ochotni dob?e zaplatit. Jak je ale naj?t?

Jedn?m z dobr?ch zp?sob? nam?sto pro??t?n? nev?rohodn?ch p??sp?vk? a diskus? na internetu, naslouch?n? laick?m rad?m od zn?m?ch ?i univerz?ln? metody pokus - omyl, je hled?n? subjektu, kter? je pro celn? problematiku certifikov?n.

AEO ?? Authorized Economic Operator (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt)

Tento certifik?t je ud?lov?n v Evropsk? unii mimo??dn? spolehliv?m, finan?n? stabiln?m spole?nostem pod?lej?c?m se na obchodu se t?et?mi zem?mi (dovozci, v?vozci, v?robci, celn? z?stupci, zasilatel?, skladovatel?, dopravci …), kter? dlouhodob? dodr?uj? celn? p?edpisy, prokazuj? platebn? schopnost a finan?n? stabilitu, disponuj? vyhovuj?c?m ??etn?m i celn?m syst?mem a dodr?uj? bezpe?nostn? normy v oblasti zabezpe?en? firemn?ch dat a proces?. Zkr?tka jejich obchodn? transakce jsou transparentn?, pr?hledn? a bezpe?n?.

Osv?d?en? v ?esk? republice vyd?v? kompetentn? certifika?n? autorita - Celn? ??ad pro Jiho?esk? kraj v ?esk?ch Bud?jovic?ch a jeho z?sk?n? je zn?mkou kvality firemn?ch celn?ch proces? a person?ln?ch zdroj?, proto?e jeho dr?itel? proch?z? d?kladnou kontrolou a dlouhodob?m prov??ov?n?m firemn?ch doklad?, dat a ??etn?ch, da?ov?ch, celn?ch a bezpe?nostn?ch postup? p??mo v prostor?ch prov??ovan?ho podniku.

Certifikace AEO je implementov?na v 69 zem?ch sv?ta v?etn? v?ech ?lensk?ch st?t? Evropsk? unie a dal??ch 16 st?t? se chyst? na jej? zaveden?, co? postupn? umo?n? celosv?tov? roz???en? v?hod tohoto sch?matu. Evropsk? unie uzav?ela s n?kter?mi t?et?mi zem?mi dohody o vz?jemn?m uzn?v?n? program? pro opr?vn?n? hospod??sk? subjekty AEO nebo o uzav?en? takov?ch dohod jedn?. Ratifikov?ny ji? byly dohody s Norskem, ?v?carskem, Andorou a Japonskem. S dal??mi zem?mi, jako jsou Spojen? st?ty americk? a ??na, podobn? jedn?n? prob?haj?. O?ek?v? se, ?e postupn? se do tohoto procesu zapoj? tak? Kanada a dal?? zem?. Vz?jemn? uzn?v?n? certifikace AEO se t?et?mi zem?mi p?inese v?hody t?m subjekt?m AEO, kter? investovaly do zabezpe?en? sv?ch mezin?rodn?ch dodavatelsk?ch ?et?zc?. Certifikace se zohledn? zejm?na p?i posuzov?n? bezpe?nostn?ch rizik, co? by m?lo v praxi v?st ke sn?en? ?etnosti fyzick?ch i dokument?rn?ch kontrol v zem?ch, kter? se dohodly na vz?jemn? akceptaci sch?matu AEO.

D?ky certifik?tu AEO obchodn? spole?nosti mohou v r?mci celn?ho ??zen? z?skat jak hmatateln? v?hody ve form? r?zn?ch forem zjednodu?en? celn?ch proces? a formalit nebo upu?t?n? od povinnosti zaji??ovat celn? dluhy, tak rozhodn? nelze opomenout prvotn? z?m?r certifikace, co? je udr?ov?n? bezpe?nosti v cel?m dodavatelsk?m ?et?zci na co nejvy?? ?rovni. Subjekty AEO jsou ve sv?t? jak u celn?ch org?n?, tak u obchodn? ve?ejnosti vn?m?ny jako spolehliv? obchodn?ci s vysokou kvalitou poskytovan?ch slu?eb, co? automaticky generuje jejich p?edn? postaven? na trhu. Nelze pominout ani dal?? pozitivn? aspekt certifikace AEO, a to je narovn?n? a zefektivn?n? intern?ch proces? subjekt?, kter? proces certifikace podstoupily.

Typy AEO

· Povolen? AEO pro celn? zjednodu?en? (AEOC)
· Povolen? AEO pro bezpe?nost a zabezpe?en? (AEOS)
· Kombinovan? povolen? AEO: AEOC + AEOS

V?hody AEO

· Snadn?j?? p??stup k celn?m zjednodu?en?m (centralizovan? celn? ??zen?, z?pis do z?znam? deklaranta, samoschvalov?n?)
· Mo?nost sn?en? ??stky zaji?t?n? celn?ch dluh? dle v?sledk? finan?n? anal?zy (70, 50, 30 a? 0 %)
· ?levy ve vztahu k fyzick?m a dokladov?m kontrol?m
· Proveden? p?ednostn? kontroly na z?klad? anal?zy rizik
· Mo?nost po??dat o proveden? kontroly na specifick?m m?st?
· Opr?vn?n? vyu??vat p?i celn?m ??zen? na celn?m ??ad? p?ep?ku vyhrazenou pro odbaven? subjekt? AEO

??zen? o vyd?n? AEO

Celn? ??ad pro Jiho?esk? kraj

Kas?rensk? 6/1473

370 21 ?esk? Bud?jovice

tel. +420 386 714 211

fax: +420 386 714 200

e-mail: podatelna520000@cs.mfcr.cz

datov? schr?nka: jz5nz4j

Po?et subjekt? AEO

Ke dni 31. 12. 2016 bylo v ?esk? republice evidov?no 238 platn?ch povolen? AEO. V souladu s nabyt?m ??innosti Celn?ho kodexu Unie bude nutno cca 200 povolen? AEO revidovat v term?nu do 1. 5. 2019. V?echny certifikovan? subjekty v Evropsk? unii m??ete naj?t zde:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=cs

Krit?ria pro ud?len? povolen? AEO

· Objem obchod? ?? ro?n? obrat, zisk a ztr?ta, skladov? kapacita, n?kup a prodej (zahrani?n? obchod), objemy zbo?? v celn?ch a da?ov?ch skladech, celn? statistika, celn? za?azen?, % dovozn?ch cel, % DPH, % SPD, dom??en? a vr?cen? cel, preferen?n? opat?en?, autidumpingov? ca, p?vod zbo??, celn? hodnota
· Dodr?ov?n? po?adavk? - celn? operace, kontrola dodr?ov?n? (audity, kontrola p?ed/po odbaven?), ??dosti (i p?ede?l?) ke schv?len?, dodr?ov?n? celn?ch po?adavk?, zpravodajsk? informace, podvody
· ??etn? a logistick? syst?m spole?nosti ?? revizn? z?znam pro da?ov? a celn? ??ely, ?rove? p??stup? pro opr?vn?n? osoby, ??etn? syst?m, po??ta?ov? prost?ed?, vnit?n? kontroln? syst?m a kontroln? postupy, tok zbo??, skladov?n?, v?roba, odesl?n? a p?eprava zbo??, celn? postupy, hospod??sk? licence pro dovoz a v?voz, archivace, ochrana po??ta?ov?ch syst?m?, vnit?n? kontroln? postupy, nouzov? pl?n

· Platebn? schopnost

· Po?adavky na bezpe?nost a zabezpe?en? ?? zabezpe?en? hospod??sk?ho subjektu, vnit?n? audit, vnit?n? organizace, vnit?n? kontroln? syst?m a postupy, bezpe?nost a zabezpe?en? zbo??, hodnocen? nebezpe?n? jin?mi osobami, vstup a p??stup do are?lu, vjezd vozidel, vstup osob a zbo??, postupy v p??pad? vniknut?, fyzick? zabezpe?en?, vn?j?? hranice are?lu, br?ny a vjezdy, zamykac? za??zen?, osv?tlen? objektu, p??stup ke kl???m, parkov?n? soukrom?ch vozidel, n?kladov? jednotky, logistick? postupy, zp?soby dopravy, dohled nad p??jmem zbo??, jednotn? zna?en? zbo??, skladov?n?, v?roba zbo??, balen?, kontrola jakosti, nakl?dka, odchod zbo??, zabezpe?en? zam?stnanc?, ?kolen? bezpe?nosti, vn?j?? slu?by

On line formul?? ??dosti AEO

P?i pod?n? ??dosti o certifikaci AEO je mo?no vyu??t on line formul??, kter? najdete pod t?mto odkazem: https://forms.celnisprava.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=168979256

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek