Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

GDPR u n?s


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

V?en? klienti, z?kazn?ci, studenti ...

nemus? se n?m to l?bit, dokonce se m??eme nad dal??m po?adavkem EU uroz?ilovat k smrti, ale to je asi tak v?echno, co s t?m m??eme d?lat. Tak?e ... dokud nedojde ke zm?n?, v?zte, ?e:

Spr?vcem va?ich osobn?ch ?daj? je na?e spole?nost Ing. Martina Ji??kov?, vzd?l?vac? agentura IDEA, se s?dlem P?emyslovc? 1238/55, zapsan? v ?ivnostensk?m rejst??ku Magistr?tem m?sta Ostravy pod ??slem jednac?m: SMO 256125/13/??/BOJ, zna?ka: S-SMO/256032/12/?? (d?le jen IDEA).

IDEA se zavazuje zajistit bezpe?? va?ich osobn?ch ?daj?. Ve?ker? va?e osobn? ?daje mohou b?t pou?ity pouze v souladu s t?mito z?sadami.

Poskytnut?m va?ich osobn?ch ?daj? n?m ud?lujete sv?j souhlas se zpracov?n?m a spr?vou t?chto ?daj? k ??el?m a za podm?nek stanoven?ch n?e. V?echny va?e osobn? ?daje, kter? od v?s obdr??me, budou shrom?d?ny, ulo?eny a pou?ity v souladu s platn?mi pr?vn?mi p?edpisy, zejm?na v souladu s Na??zen?m Evropsk?ho parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 - obecn? na??zen? o ochran? osobn?ch ?daj? a z?konem ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobn?ch ?daj?, ve zn?n? pozd?j??ch p?edpis?.


Rozsah osobn?ch ?daj? zpracov?n?
IDEA shroma??uje a zpracov?v? v?mi poskytnut? informace, nezbytn? pro vytvo?en? a realizaci va??
objedn?vky u na?? spole?nosti, a to vypln?n?m objedn?vkov?ho formul??e na webov? str?nce www.agentura-idea.cz nebo v p?semn?, elektronick? i telefonick? form?. Tyto osobn? ?daje zahrnuj?:

• Jm?no / P??jmen? / Titul

• Po?tovn? adresa

• Emailov? adresa

• Telefonn? ??slo

• Historii va?ich objedn?vek

• Dal?? informace, kter? n?m dobrovoln? poskytnete v poli Pozn?mka v objedn?vkov?m formul??i nebo v dotazn?c?ch na kurzu

• Informace o va?ich n?v?t?v?ch webov? str?nky, resp. o zdroj?ch, ze kter?ch jste se k n?m p?ipojili

??ely zpracov?n? va?ich identifika?n?ch a kontaktn?ch ?daj?

• Po??d?n? vzd?l?vac?ch akc?, kurz? a ?kolen?. Doba zpracov?n? je vymezena dobou trv?n? konkr?tn?ho smluvn?ho vztahu realizac? objedn?vky a n?sledn? po dobu z?konn?ch proml?ec?ch lh?t, nejd?le v dan?m p??pad? po dobu 10 let od dne realizace p??slu?n?ho smluvn?ho vztahu.

• Zas?l?n? marketingov?ch sd?len? o produktech a slu?b?ch. Z odb?ru zas?l?n? obchodn?ch sd?len? elektronickou cestou se m??ete kdykoli odhl?sit. P??slu?n? odhla?ovac? link se nach?z? v z?pat? ka?d?ho obchodn?ho sd?len?.

• Ochrana na?ich opr?vn?n?ch z?jm?. Pro zamezen? podvodn?m jedn?n?m, zabr?n?n? poru?en? na?ich smluvn?ch podm?nek, pro ??ely vym?h?n? p??padn?ch pohled?vek a k zaji?t?n? ochrany na?ich z?konn?ch pr?v.

• Pln?n? na?ich pr?vn?ch povinnost?. Zejm?na jde o povinnosti v oblasti da?ov?, platebn?, ??etn? a statistick? po dobu stanovenou p??slu?n?mi z?konn?mi p?edpisy.

• Zaji?t?n? na?? vz?jemn? komunikace.


Bezpe?nost a ochrana va?ich ?daj?

Chr?n?me osobn? ?daje v maxim?ln? mo?n? m??e pomoc? modern?ch technologi?, kter? odpov?daj? stupni technick?ho rozvoje. Chr?n?me je jako kdyby byly na?e vlastn?. Osobn? ?daje jsou shroma??ov?ny, zpracov?v?ny a uchov?v?ny v?hradn? na ?zem? ?esk? republiky a v minulosti nedoch?zelo, nedoch?z? ani nebude doch?zet k jejich p?ed?v?n? do jin?ch st?t? nebo jin?m subjekt?m za ??elem dal??ho komer?n?ho vyu?it?.

Zpracov?n? va?ich osobn?ch ?daj?

Va?e osobn? ?daje zpracov?v?me v?hradn? k v?e uveden?m ??el?m. Jsou k dispozici nejni??mu mo?n?mu po?tu zam?stnanc? spole?nosti IDEA a d?le fyzick?m osob?m, kter? jsme anga?ovali, aby tyto ?daje pro n?s technicky zpracov?vali. Jde o subjekty, kter? n?m poskytuj? webov? a datab?zov? hosting, ?i ??etn? a da?ov? slu?by. P??stupy t?chto osob a zpracov?n? va?ich osobn?ch ?daj? t?et?mi stranami, tj. zpracovateli osobn?ch ?daj?, jsou v?dy prov?d?ny na z?klad? smlouvy o zpracov?n? osobn?ch ?daj? a za podm?nek stanoven?ch pr?vn?mi p?edpisy.

Pr?va v souvislosti s ochranou osobn?ch ?daj?

V souvislosti s ochranou osobn?ch ?daj? m?te ?adu pr?v. Pokud budete cht?t n?kter?ho z t?chto pr?v vyu??t, pros?m, kontaktujte n?s prost?ednictv?m e-mailu: info@agentura ?? idea.cz. Nad sv?mi osobn?mi ?daji neztr?c?te kontrolu. Omezit m??ete jak rozsah poskytnut?ch osobn?ch ?daj?, tak ??el jej?ch zpracov?n?.

Tyto z?sady ochrany osobn?ch ?daj? jsou platn? od 25. kv?tna 2018

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek