Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

FUNGUJE TO!


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Pt?te se co? S?la my?lenky. My?lenka je jedna z nej?asn?j??ch sil, kter? m?me k dispozici. Energie, kter? nezn? hranic, prostor ani ?as a pokud m? n?jak? omezen?, d?v?me j? ho jen my sami. My?lenkami toti? ??d?me sv?j osud ?? tedy sv?j ?ivot. Ani? bych si tohle pln? uv?domila, moje agentura se tak jmenuje. IDEA = MY?LENKA. Nomen omen Mrkaj?c? .

My?lenka se d? ?dajn? m??it, d? se vnutit a je to ta nejmocn?j?? energie na sv?t?. To, na co dneska mysl?me, co si p?ejeme, po ?em tou??me a o co se strachujeme, tak to se n?m m??e ?asem splnit. Ale ne v?dycky, m??ete nam?tnout. Ano, pln? se n?m p?edev??m sny a p??n?, kter? u? v dob? sn?n? dok?eme pro??t ve sv? mysli tak, jako bychom je skute?n? ?ili. V?echno, co si p?ejeme, k n?m p?ich?z? v p?esn? danou „pravou“ chv?li. Nic nen? n?hoda. Chce to jen d?v??ovat p?edev??m sob? a m?t v hlav? ?istotu konkr?tn? my?lenky bez omezuj?c?ch p?edstav a pochyb. A v??te, tohle je na tom v?em ?pln? nejt???. Pevn? n??emu v??it. Neuh?bat. Nezpochyb?ovat to. Navenek, ale hlavn? ve sv? mysli. P?i p?ev?d?n? t?to teorie do praxe je dobr? je?t? v?d?t, ?e pro spln?n? p??n? je t?eba taky n?co m?lo ud?lat, ?e v?echno se „samo“ neza??d? Usm?vaj?c? se. B??et snu naproti. Neuva?ovat jen, co by bylo, kdyby ?lov?k vyhr?l ve sportce, ale j?t a vsadit si. Zbavit se ostychu, pocitu trapnosti a jin?ho haraburd?, kter? ?lov?k v sob? za ta l?ta shrom?dil a m?t odvahu ud?lat i n?co ne?ekan?ho, ??len?ho, bl?zniv?ho …. navzdory tomu, ?e to v? chladn?, v jednom kuse kalkuluj?c? a analyzuj?c? mozek vyhodnot? jako fatal error P?ekvapen?. Srdce m? zkr?tka n?kdy d?vody, kter? rozum nezn?.

A co t?m v??m cht?l b?sn?k (?ili j? Usm?vaj?c? se) ??ci? Ledacos, ale moment?ln? to, ?e moje idea o tom, ?e v?s moje ?kolen?, semin??e a kurzy budou zaj?mat, FUNGUJE. Ve ?tvrtek jsme se poprv? se?li na p?tidenn?m kurzu Celn? z?klady letem sv?tem a j? jsem byla …. ??astn?. Nedivte se. Pr?v? se mi toti? splnil sen, kter? jsem dlouho, p?edlouho nosila v hlav? a n?kdy vloni na n?m za?ala tro?i?ku pracovat, abych jeho spln?n? vyb?hla naproti n?kdy za??tkem leto?n?ch pr?zdnin. Dokonce jsem z toho byla tak rozhozen?, ?e jsem ??astn?k?m zapomn?la rozdat mal? pozornosti, kter? pro n? m?m nachystan?. Ale proto?e v?ichni dojdou znovu dal?? ?tvrtek, tak toto mal? faux-pas m?m ?anci napravit.

Pokud se k n?m chcete p?idat, m?te ur?it? je?t? mo?nost. A?koliv kurz u? b???, tak jednotliv? dny jsou koncipovan? jako tematick? bloky, kter? je mo?no absolvovat samostatn?. Nedostanete, pravda, na konci osv?d?en? o absolvov?n? cel?ho kurzu, ale kv?li toho kusu pap?ru to ur?it? ned?l?te.

Martina Ji??kov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek