Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Sedm state?n?ch


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

V n?valu pr?ce a jin?ch v?elijak?ch ka?dodenn?ch starost? bych v?m m?lem zapomn?la pov?d?t o na?ich prvn?ch absolventech mal?ho celn?ho kurzu, kter? poprv? b??el pod n?zvem Celn? z?klady letem sv?tem. Nad celn? problematikou jsme se se?li spole?n? v p?ti t?dnech 5x a byla to velmi intenzivn? a vz?jemn? obohacuj?c? setk?n?. Po ka?d?m dnu to vypadalo velmi podobn?. V?ichni ??astn?ci odch?zeli se zamotanou hlavou s t?m, ?e ??m v?c v?, t?m v?c nev? Usm?vaj?c? se , co? bylo na jednu stranu zdrcuj?c?, ale na stranu druhou hodn? motivuj?c?. C?lem nebylo "studenty" odradit, ale naopak implementovat jim my?lenku, ?e celni?ina je kr?sn?, zaj?mav? a r?znorov? pr?ce, kterou stoj? za to pozn?vat do hloubky a v souvislostech. Kurz byl koncipov?n jako p?t samostatn?ch dn?, kdy jsme se v?dy v?novali dv?ma celn?m oblastem, tak?e jsme se sezn?mili s celn? spr?vou jako takovou a jej?mi kompetencemi, s celn?mi re?imy a celn? schv?len?mi ur?en?mi, mrkli jsme na statistick? vykazov?n? vnitrounijn?ch obchod? intrastat a dodac? podm?nky Incoterms, prol?tli jsme celn? prohl?en? a doklady p?edkl?dan? v celn?m ??zen?, pov?d?li jsme si n?co o p?vodu zbo??, celn? hodnot?, Taricu i nejd?le?it?j??ch z?kazech a omezen?ch. Ka?d? z?jemce si mohl vybrat - bu? absolvovat kurz jako celek nebo se z??astnit jenom n?kter?ch vybran?ch dn?. Celkov? se z??astnilo 65 z?jemc? a sedm z nich z?v?rem obdr?elo certifik?t o absolvov?n? kurzu. Bylo to pr?v? t?ch sedm state?n?ch, kte?? vydr?eli od za??tku a? do konce a dali si kompletn? porci celni?iny, kterou jsme jim nachystali.

A jeliko? jsme ur?it? nestihli probrat v?echno, v???m, ?e se spoustou ??astn?k? se uvid?me na dal??ch, specializovan?ch semin???ch, kter? chyst?me do budoucna.

Velmi r?da jsem v?s v?echny poznala a t???m se na dal?? setk?n?.

Va?e Martina Ji??kov?

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek