Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Akreditace kurzu


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Dobr? v?c se poda?ila, trp?livost zv?t?zila!

Tro?ku jsem si dovolila upravit p?vodn? verzi, kde se mluv? o hrub? s?le a nikoliv trp?livosti, ale hrub? s?la v?m je proti ??ednick?mu ?imlu s prominut?m na houby Usm?vaj?c? se . Tady pom??e opravdu jen ta trp?livost a i ta mus? b?t t?m?? vesm?rn? nesm?rn?. Ne, ?e by mi zrovna tahle vlastnost byla d?na do v?nku, ale zku?enosti ve st?tn? spr?v? m?m dlouholet? a hlubok?, tak?e kdy? jsem cht?la z?skat akreditaci M?MT k po??d?n? rekvalifika?n?ho kurzu Celn? deklarant, nezbylo, ne? tu trp?livost v sob? n?kde vy?trachat a obrnit se j?. Nebudu v?m popisovat to martyrium, ?koda m? energie a va?eho ?asu, d?le?it? je v?sledek.

Dnes v?m mohu po ?ty?m?s??n?m ?sil? s velkou radost? ozn?mit, ?e Ministerstvo ?kolstv?, ml?de?e a t?lov?chovy po posouzen? m? ??dosti pod ?.j. MSMT-37008/2013-1/835 dne 5.12.2013 rozhodlo o ud?len? akreditace vzd?l?vac?mu programu Celn? deklarant v rozsahu 104 hodin teoretick? v?uky. Znamen? to tedy, ?e se znovu nask?t? mo?nost v?em z?jemc?m o rekvalifikaci z?skat vzd?l?n? v celn? oblasti a n?sledn? pracovat v n?kter? z obchodn?ch spole?nost?, kter? se zab?vaj? obchodov?n?m s t?et?mi zem?mi a pot?ebuj? zam?stn?vat lidi, kte?? maj? alespo? z?kladn? informace a rozhled v tomto oboru. V???m, ?e zejm?na absolventi s ekonomick?m vzd?l?n?m uv?taj? mo?nost rekvalifikovat se tak? v n??em jin?m ne? jen ??etnictv? nebo dan?. Celn? deklarant je profese, kter? s postupuj?c? globalizac? a otev?r?n?m se zahrani?n?m trh?m nab?v? na v?znamu.

A dobr? v?c se poda?ila u? podruh?, proto?e n? kurz Celn? deklarant z?skal na dal?? t?i roky novou akreditaci pod ?.j.: MSMT-1601/2017-1/49 ze dne 10.5.2017. A j? se moc t???m na nov? tv??e a na to, jak si celnictv? zamilujete Usm?vaj?c? se.

Podrobnosti o tom, kdy bude kurz otev?en, za jak?ch podm?nek se do n?j m??ete p?ihl?sit, jak dlouho bude prob?hat a jak?m zp?sobem bude zakon?en, v?m sd?l?m velmi brzy.

Va?e Martina Ji??kov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek