Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Novoro?n? zastaven?


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

P?vodn? jsem absolutn? nem?la v ?myslu "zastavit se" a nav?c zrovna te?, kdy? v?ichni kolem jsou v poklusu a rok fini?uje, ale zn?te to, ?lov?k m?n? a n?kdo nebo n?co m?n? (?ivot, osud, nemoc, n?hoda, P?n B?h … dosa?te si ka?d? podle sv?ho gusta. I kdy? latin?ci v tom maj? ?pln? jasno Homō prōpōnit, Deus dispōnit).

Letos je v?n? divn? rok. Nic nen?, jak bylo, v?echno je vzh?ru nohama a v ?ivotech v?t?iny z n?s nez?stal k?men na kameni. To, co jsme pova?ovali za trval? a nem?nn?, je na cimprcampr. Jsme na dn? sv?ch sil. Ale pro?? Jak? je d?vod tohoto „gener?ln?ho ?klidu“? V?n?. M?lo by toti? z?stat jen to cenn? a ryz?. Tak?e myslet si, ?e n?m tento rok p?inesl sam? ?patnosti a t??kosti, nen? asi ?pln? ide?ln? pohled. Nejv?c se mi l?bilo jedno p?irovn?n?, kter? jsem n?kde sly?ela nebo ?etla. Rok 2013 se k n?m choval jako k o?ech?m. Pro?? Je to jednoduch?. Kdy? se u o??ku chcete dostat k j?dru, co? je jedin?, co m? na n?m cenu a zjistit tak, jestli je jedl? nebo ne, mus?te se dostat dovnit?. Mus?te do n?j ml?tit. Bez toho ani? byste do o?echu pra?tili nebo jej drtili lousk??kem, se nikdy k jad?rku nedostanete. A tak jsme ml?tili a sou?asn? jsme byli ml?ceni. A d?ky tomu do roku 2014 vstupujeme otlu?en?, bolav? a zraniteln?, proto?e jsme p?i?li o sv? sko??pky, kter? n?s chr?nily. Ale tak? zocelen? a bez r??ov?ch br?l?. Na?e charaktery pro?ly reviz?, nechali jsme za sebou nepot?ebn? balast (sv? sko??pky) a tak bude jednodu?? rozli?it pravdu od l?i, kamar?da od nep??tele, p?etv??ku a pokrytectv? od cti a up??mnosti.

A co si z toho vyvozuji pro sebe? No, ?e bych m?la p?estat skuhrat a vesm?ru za ten rok vlastn? pod?kovat. D?ky n?mu u? nikdy nebudu stejn?. Budu lep??. P?ipad?m si jak princ Velen z poh?dky Princ a Ve?ernice, kter?ho Slune?n?k, M?s??n?k a V?trn?k u?ili, ?e nen? zlato, co se t?pyt? a ?e drsn? slupka m??e skr?vat dobr? j?dro. A taky z n?j cestou vydolovali dobr? srdce, kur?nou mysl a p?dnou ruku. I j? jsem letos poznala sv? mo?nosti a hranice. Zn?m vlastn? cenu, ale i cenu jin?ch. Byla jsem nucena otev??t o?i a uvid?t i to, co jsem l?ta tu?ila, ale necht?la si p?iznat. Uv?domila jsem si, ?e se mohu spolehnout sama na sebe a nau?ila se pomocnou ruku hledat u vlastn?ho ramene. Zjistila jsem, ?e dok?u b?t tvrd? a nekompromisn?, ale ne podl? (i kdy? byly chv?le, kdy jsem i o takov?ch zp?sobech ?e?en? intenzivn? p?em?lela Zamra?en?). Na druhou stranu jsem v sob? objevila netu?en? soucit, pochopen?, opravdovost, otev?enost, up??mnost, l?sku a taky odpu?t?n?. A je?t? n?co. U??m se zcela z?m?rn? vyp?nat rozum a pustit k ?e?i intuici. Cel? ?ivot se drala ke slovu a j? ji cel? ?ivot uml?ovala. Zn?te to. Povinnosti, p??li?n? zodpov?dnost, svazuj?c? pravidla a konvence, ??d a po??dek a taky …. co by tomu ?ekli lidi Mrkaj?c?. Je to ?leva, kdy? dok?ete tohleto haramp?d? aspo? na chv?li v sob? potla?it a nech?te intuici vykouknout na sv?tlo. N?kolikr?t v tomto roce se mi to „povedlo“ a nesta?ila jsem se divit. Zjistila jsem, ?e existuj? ?e?en?, kter? v?m chladn? rozum nikdy nenab?dne. Tomu v??te. No a nic z toho by bez toho „ml?cen? o?ech?“ jaksi ne?lo.

Ale zp?tky k poh?dce. Ka?d?, sebet??? zkou?ka, m? sv?j d?vod. A pokud j? ?lov?k projde, podle pravidel vesm?ru mus? n?sledovat odm?na. Princ Velen z blbosti a mladick? nerozv?nosti rozdal sestry b?hem jedn? noci ?pln? ciz?m a nezn?m?m chlap?m. M??ete si ??ct, ?e m?l v?c ?t?st? jak rozumu, kdy? se z nich nakonec vyklubali ?estn? a mocn? vl?dci p??rodn?ch sil. Ne. Tak vesm?rn? energie nefunguj?. Ned?lal to ve zl?m ?myslu. A v?sledek? Probolel se a? ke sv? milovan? Ve?ernici, co?, uznejte sami, by nikdo soudn? ne?ekal Mrkaj?c? . Leto?n? rok byl pro mnoh? z n?s taky takovou zkou?kou a bolavou cestou plnou n?strah, past? a tr?pen?. A odm?na nikde. Jsem holka zv?dav? a tak m? napadlo, jestli n?s ?ist? n?hodou ta odm?na ne?ek? v roce 2014. Tak jsem se mrkla, co na to ??kaj? karty. No a mus?m ??ct, ?e jsem v o?ek?v?n?.

?trn?ctka je v Tarotu kartou UM?N?, kter? zt?les?uje princip spojov?n?, slu?ov?n? a kombinace. Symbolikou t?to karty je dohoda za ??elem usm??en?. Pokus o kompromis. Snaha o uspokojen? v?ce stran za cenu slou?en? zd?nliv? neslu?iteln?ho. Vytvo?en? podm?nek, p?ijateln?ch pro v?echny. Ka?d? symbol na t?to kart? p?edstavuje spojen? protiklad?, kter? spole?n? vytv??ej? n?co nov?ho. Osoba na kart? se sna?? sm?chat ohe? a vodu a vytvo?it potravu pro dva velmi siln? z?stupce naprosto rozd?ln?ch sv?t?. Kr?le vzduchu a Kr?le zem?. Ohe? a Voda se slu?uj?, aby vytvo?ily p?ru. Lev, p?edstavitel ohniv?ho znamen? se nap?j? ze stejn?ho kotle jako Pt?k F?nix, zt?les?uj?c? vodn? znamen?. Spole?n? vdechuj? vzduch prosycen? p?rou symbolizuj?c? ?ivotn? s?lu.

Zd? se, ?e rok 2014 bude rokem ne?ekan?ch n?pad?, ?e?en? a rozuzlen?. Rokem odm?ny a spo?inut? po n?ro?n? cest? pln? p?ek?ek. Princ Velen na?el svou Hv?zdu a kouzeln? ?vagry. Moje babi?ka se nad zem? tolik nevzn?ela, ale v?dycky ??kala, ?e v?echno jde, kdy? se chce a m?me dobr? ?mysl, co? by n?m mohlo p?i hled?n? t?ch origin?ln?ch ?e?en? velmi pomoci. A je?t? n?co. Nezapome?te, ?e „d?ky“ pr?v? fini?uj?c? T?in?ctce m?me rok t??k?ch zkou?ek za sebou a budeme pracovat jenom s t?m, co je ryz?. Proto?e o to, co bylo nepoctiv?, fale?n?, ?patn?, t??c? nebo bezcenn?, jsme tento rok p?i?li. P?eji sob? i v?m v tom nadch?zej?c?m roce sam? dobr? dohody, z kter?ch byste m?li jenom radost.

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek