Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

V?echno o rekvalifika?n?m kurzu Celn? deklarant


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Rekvalifika?n? kurz: CELN? DEKLARANT

Akreditace M?MT ?R: ?.j. MSMT-1601/2017-1/49 ze dne 10.5.2017

P?edch?zej?c? akreditace M?MT ?R: ?.j. MSMT-37008/2013-1/835 ze dne 5.12.2013 (v?ce ZDE)

T?in?ctidenn? rekvalifika?n? kurz + jeden den zkou?ky.

ABSOLVENT TOHOTO KURZU:

 • je schopen zast?vat pracovn? pozice souvisej?c? s celn? problematikou (celn? deklarant, pracovn?k exportn?ho nebo importn?ho odd?len?, pracovn?k logistiky, spedit?r ?? zasilatel, logistik v doprav? a p?eprav?, zbo??znalec, ??etn? nebo ekonom ve spole?nosti zab?vaj?c? se mezin?rodn?m obchodem apod.)
 • je p?ipraven pro pr?ci v mal?ch, st?edn?ch i velk?ch firm?ch a instituc?ch, kter? se zab?vaj? mezin?rodn?m obchodem, celn? problematikou, devizov?m platebn?m stykem, kontrolou obchodn?ch operac?, mezin?rodn? dopravou, zasilatelstv?m, logistikou …
 • z?sk? pot?ebn? v?domosti, dovednosti, postoje a n?vyky v oblasti mezin?rodn?ho obchodu a celnictv? a s t?m ?zce souvisej?c? elektronizac? celn?ho ??zen?
 • ovl?d? odbornou celn? terminologii
 • pou??v? prost?edky ICT na pokro?il? u?ivatelsk? ?rovni v souladu s povinn? zavedenou elektronizac? celn?ho ??zen?
 • vyu??v? v?po?etn? techniku jako zdroj z?sk?v?n? celn?ch, pr?vn?ch a dal??ch odborn?ch informac?
 • ch?pe vlivy globalizace na mezin?rodn? obchod a celnictv?
 • uv?dom? si ?zkou propojenost celn?, da?ov? a ??etn? oblasti v r?mci firmy
 • orientuje se v legislativn? ?prav? celn? problematiky v EU i ?R
 • zn? kompetence Celn? spr?vy ?R, v? kdo je deklarant a zn? jeho pr?va a povinnosti
 • v?, co je celn? ??zen?, kdy za??n?, jak kon??, kdo jsou jeho ??astn?ci, kter?mi doklady a informacemi mus? b?t dolo?eno
 • um? si spo??tat celn? dluh u kter?hokoliv druhu zbo??
 • rozezn?v? celn? re?imy a um? aplikovat jejich pou?it? v praxi
 • dok?e vyplnit elektronick? celn? prohl?en? u jednoduch?ho p??padu dovozu a v?vozu
 • ch?pe podstatu pojm?: p?vod zbo??, dodac? podm?nky INCOTERMS, celn? hodnota, Intrastat, TARIC, celn? sazebn?k, z?kazy omezen?, CITES, svobodn? p?smo, zjednodu?en? postup, m?stn? ??zen?, z?vazn? informace, deklarant, zastupov?n? v celn?m ??zen?, clo, osvobozen? od cla, celn? dluh, zaji?t?n? celn?ho dluhu, n?sledn? kontrola, carnet TIR a ATA, celn? p?estupek a celn? delikt, …..

MINIM?LN? PO?ADAVKY PRO P?IHLJEN?

 • ukon?en? st?edo?kolsk? vzd?l?n?
 • z?kladn? znalosti ovl?d?n? v?po?etn? techniky ?? word, excel, vyhled?v?n? na internetu (Celn? ??zen? je dnes povinn? elektronizovan?, komunikace s celn?m ??adem prob?h? p?ev?n? elektronicky.)

OBSAH KURZU

Celnictv? ?? historie, celn? legislativa, celn? spr?va ?R

Celn? ??zen? ?? celn? schv?len? ur?en?, celn? re?imy, celn? prohl?en?, doklady v celn?m ??zen?, clo, celn? dluh, zaji?t?n? celn?ho dluhu, p?vod zbo??, celn? hodnota, dodac? podm?nky INCOTERMS, celn? sazebn?k, TARIC, z?kazy a omezen?

INTRASTAT ?? legislativa, z?kladn? pojmy, vykazov?n?, osvobozen?, k?dy transakc?

Spr?vn? trest?n? ?? celn? delikty, celn? p?estupky

METODY V?UKY

Interaktivn? v?klad s diskus?, praktick? cvi?en?

TERM?NY KON?N?

Jarn? b?h 2014

20.??21.3., 27.-28.3., 3.- 4.4., 10.??11.4., 17.-18.4., 24.-25.4., 2.5., zkou?ky 9.5.

Podzimn? b?h 2014

18.-19.9., 25.-26.9., 2.-3.10., 9.-10.10., 16.-17.10., 23.-24.10., 30.10., zkou?ky 6.11.

Podzimn? b?h 2015

8.-9.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 5.-6.11., 12.-13.11., 19.-20.11., 26.11., zkou?ky 27.11.

Podzimn? b?h 2016

15.-16.9., 22-23.9., 29.-30.9., 6.-7.10., 13.-14.10., 20.-21.10., 27.10., zkou?ky 28.10.

Podzimn? b?h 2017

14-15.9., 21-22.9., 5-6.10, 19-20.10., 26-27.10., 2-3.11., 23.11., zkou?ky 24.11.

ROZVRH HODIN

1. vyu?ovac? hodina 8.30 - 9.15 (p?est?vka 10 minut)

2. vyu?ovac? hodina 9.25 - 10.10 (p?est?vka 10 minut)

3. vyu?ovac? hodina 10.20 - 11.05 (p?est?vka 10 minut)

4. vyu?ovac? hodina 11.15 - 12.00 (p?est?vka 20 minut)

5. vyu?ovac? hodina 12.20 - 13.05 (p?est?vka 10 minut)

6. vyu?ovac? hodina 13.15 ?? 14.00 (p?est?vka 10 minut)

7. vyu?ovac? hodina 14.10 ?? 14.55 (p?est?vka 10 minut)

8. vyu?ovac? hodina 15.05 ?? 15.50 (p?est?vka 10 minut)

M?STO KON?N?

Mr?t?kova 883/3, Ostrava ?? Mari?nsk? Hory, PS? 709 00, 3. patro

CENA

17.000,- K? bez DPH/cel? kurz

1.800,- K? bez DPH/jeden den

Zasl?n?m p?ihl?ky a uhrazen?m kurzovn?ho v p??pad? podzimn?ho term?nu 2016 do 31.8.2016 z?sk?te slevu 10 %.

Kurzovn? je mo?no uhradit ve dvou spl?tk?ch (jedna p?ed zah?jen?m kurzu, druh? nejpozd?ji do zkou?ek).

Kurz je mo?n? profinancovat prost?ednictv?m ??adu pr?ce (pro z?jemce o rekvalifikaci p?es ??ad pr?ce v?ce ZDE, pro z?jemce z ?ad firem v?ce ZDE).

Je mo?n? kurz absolvovat jako celek nebo si vybrat pouze dny, kter? v?s t?maticky zaj?maj?.

2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek