Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

O nad?ji


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

N?kdy m?m intenzivn? pot?ebu ujasnit si v?znam n?kter?ch slov. Aktu?ln? zkoum?m nad?ji a nen? to v?bec jednoduch?.

Nad pekelnou branou v Danteho Bo?sk? komedii stoj? n?pis: „Vzdej se v?? nad?je!“ Z toho je nadev?? pochybnost jasn?, ?e peklo je m?stem bez nad?je. V posledn? dob? jsem n?kolikr?t vypustila z pusy n?co jako „…to je teda peklo“, ??m? jsem cht?la opsat m?ru tr?zn? a bolesti, kter? mi u? p?i?la nesnesiteln?. Pletla jsem se. Bolest, a? je sebev?t??, nen? peklem. T?m je beznad?j.

Ale co je to teda nad?je? Z teologick?ho hlediska ka?d? ?lov?k p?i sv?m narozen? od Boha obdr?? t?i bo?sk? ctnosti ?? v?ru, nad?ji a l?sku. Prost? takov? z?kladn? bal??ek Usm?vaj?c? se. Ale ono to nen? tak jednoduch?. B?h n?m tyhle dary ned? do kol?bky v krabi?ce p?ev?zan? ma?l?. ?lov?k po t?chto ctnostech mus? nejd??v zatou?it. Uv?domit si, ?e mu chyb? a ?e to nen? dob?e. Zkr?tka je do sebe n?jak nahustit. A to se ned?je vzduchem, ale Duchem svat?m Usm?vaj?c? se. A nav?c to je?t? nen? v?echno. Nakonec se mus?me s t?mi ctnostmi nau?it zach?zet. Aktivovat je, kdykoliv je t?eba. Um?t je p?irozen? pou??vat v ka?dodenn?m ?ivot?. Jestli se te? o?kl?b?te, jako ?e to je brnka?ka, tak si to p?i nejbli?? p??le?itosti vyzkou?ejte. A? budete m?t pocit, ?e jste v sam?m ohnisku sv?tov?ho spiknut?, ?e melete z posledn?ho a trable se na v?s ??t? ze v?ech stran, tak si zkuste aktivovat knofl?k nad?je, ?e jako bude l?p. Garantuji v?m, ?e to ausgerechnet nep?jde. Ale d?le?it? je nevzd?vat to a v??it (co? je sloveso opisuj?c? v?ru), milovat (je pro l?sku) nebo aspo? doufat (pro nad?ji).

Kdy? u? si tak hlavu l?mu, vzpomn?la jsem si tak? na v?deck? pohled, proto?e i nad?je (ostatn? asi jako v?echno na sv?t?) byla podrobena v?deck?mu zkoum?n?. B?dalo se na my?i. V?dci ji dali do ba?ky s vodou a ?ekali, za jak dlouho se utop?. Sta?ilo j? 8 minut. Tento ?as byl zaznamen?n, my? ??slo jedna poh?bena a pokus pokra?oval. Vzali druhou my? a t?sn? p?ed osmou minutou, kdy? u? chud?k sp?la ke stejn?mu osudu jako my? ??slo jedna, ji vyt?hli a nechali odpo?inout. Pot? ji znovu ?oupli do ba?ky s vodou, tentokr?t s kusem d??vka. My?ka se na n?j vy?plhala a p?e?ila. Kdy? si odpo?inula, sadisti?t? v?dci ji nechali plavat pot?et? a znovu ?ekali na jej? smrt. M?sto po??te?n?ch 8 minut dok?zala v??it v z?chranu (m?la nad?ji, ?e ji op?t vyndaj?) a plavala cel?ch 8 hodin!!! T?m je v?decky potvrzeno, ?e nad?je nejen ?e existuje, ale m? obrovskou s?lu. Je to pr?v? ona, kter? n?s zved? ze dna, d?v? s?lu, aktivuje netu?en?, douf? v uzdravuj?c? moc na?ich du?? a ukazuje sv?t?lko na konci tunelu nebo cestu z lesa.

A co se o na nad?ji nech? naj?t v cit?tech? Osobn? se mi l?b? Kant a jeho „Proti trampot?m ?ivota dal B?h ?lov?ku t?i v?ci - nad?ji, sp?nek a sm?ch“. Nad?ji m?t mus?m, proto?e jinak bych byla u? jako my? ??slo jedna, d?vno po smrti. Se sp?nkem to je hor??. J? byla sp??. Us?nala jsem kdykoliv, kdekoliv a za jak?chkoliv okolnost?. Kdyby se po??dala mistrovstv? sv?ta ve sp?nku, byla bych jasn? v?t?z. Dok?zala jsem zaspat i nejd?le?it?j?? rande na sv?t? Nevinn?, nato? n?jakou pozemskou trampoti?ku. No, ale asi jsem si toho daru dost nev?ila, proto?e tuto schopnost jsem n?kde ztratila. Douf?m jen (vid?te, zase slovo vyjad?uj?c? nad?ji), ?e do?asn?, proto?e jako zp?sob ?e?en? probl?m? to bylo geni?ln? a taky nen? nad to se dob?e vyspat. Zn?te to. Nen? span? jako span? …. No a sm?ch? Tak o tom jsem si naopak v?dycky myslela, ?e touto schopnost? nejsem nad?na. ?e nedok?u v?nou situaci odleh?it a zasm?t se. Dnes v?m, ?e dok?u a ?e to podobn? jako sp?nek funguje, a? v?m to v prv? chv?li p?ipad? jakkoliv nevhodn?, nem?stn? nebo trapn?. Ale t?eba se Kant m?lil a B?h n?s obda?? bu? sp?nkem, nebo sm?chem. Je?t? asi p?ipad? do ?vahy t?et? varianta, kdy ?lov?k jaksi nedisponuje ni??m. Ani nad?j?, ani sp?nkem a ani sm?chem. No, ale to u? jsme zase zp?tky v pekle, kde b?t nechceme.

A na z?v?r je?t? n?co poetick?ho. Tak jako nad?jn?. Zn?m i beznad?jn? b?sni?ky, ale to zas a? se n?kdy budu nimrat v beznad?ji Mrkaj?c? .

Radka Zadinov?: Pro tebe

Nab?z?m ti srdce svoje

Vezmi ho k sob? do dlan?

Jen vejdi ke mn? do pokoje

A zbav m? toho ?ek?n?

Nab?z?m ti svoji du?i

Up?u se na sto let

Jen ??bel s?m te? asi tu??

Co budu muset vytrp?t

Nab?z?m ti v?echna slova

A n?m? budu rad?ji

A ud?l?m to klidn? znova

Jen pro tu chabou nad?ji

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek