Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

On-line semin?? o rekvalifikac?ch


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Vzhledem k tomu, ?e se chyst?m v b?eznu otev??t nov? akreditovan? rekvalifika?n? kurz Celn? deklarant, kter? dlouho, p?edlouho nebyl otev?en?, a na kter? se m? dost pt?te, zaj?sala jsem nad t?mto ?l?nkem. Pokud m?te z?jem "profinancovat" tuto rekvalifikaci p?es prac?k, m?te ve ?tvrtek 23.1.2014 jedine?nou ?anci p?es on-line semin?? Gener?ln?ho ?editelstv? ??adu pr?ce zjistit o t?to mo?nosti co nejv?c podrobnost?.

JAK NA REKVALIFIKACE

Jak zjistit, kter? profesn? obor m? perspektivu, jak? rekvalifika?n? kurzy se nab?zej? a kde jejich nab?dku vyhledat? Na tyto a dal?? ot?zky odpov? z?jemc?m on-line semin?? po??dan? ve ?tvrtek 23. ledna 2014 od 17 hodin odborn?ky z Gener?ln?ho ?editelstv? ??adu pr?ce na webu www.vetsisance.cz.

Semin?? nab?dne n?v?t?vn?k?m webu ?adu informac?, kter? jim pomohou zorientovat se v z?kladn?ch ot?zk?ch spojen?ch s rekvalifikac?. Provede je celou cestou od prvn? n?v?t?vy ??adu pr?ce a? k absolvov?n? rekvalifikace.

Mo?nost doplnit si kvalifikaci

A?koliv rekvalifika?n? kurzy nep?in?ej? jejich ??astn?k?m z pr?vn?ho hlediska v?hody studuj?c?ho, nepostr?daj? v?echny aspekty zvy?ov?n? vzd?l?n?, v?etn? mo?nosti z?sk?n? v?u?n?ho listu nebo maturity.

Mnoh? ??astn?ky m??e p?ekvapit informace, ?e nap??klad hl?sit se do rekvalifika?n?ho kurzu na kucha?e lze i bez toho, aby m?l uchaze? p?edchoz? gastronomick? vzd?l?n?.

Finan?n? podpora p?i rekvalifikaci

Pro uchaze?e o rekvalifikaci bude zaj?mav? i informace, ?e v?e finan?n? podpory ?in? v pr?b?hu kurzu 60 procent pr?m?rn?ho ?ist?ho m?s??n?ho v?d?lku v p?edch?zej?c?m povol?n?. Z?rove? by m?li v?d?t i to, ?e pokud po absolvov?n? rekvalifika?n?ho kurzu odm?tnou nab?dku pr?ce v nov? zvl?dnut?m oboru, anebo kurz bez v?n?ch d?vod? neukon??, budou muset jeho cenu ??adu pr?ce uhradit.

Do t?chto a do mnoha jin?ch taj? rekvalifikace z?jemce zasv?t? ve ?tvrtek 23. ledna 2014 od 17 hodin na online semin??i na webu www.vetsisance.cz Gabriela Vl?kov? z Gener?ln?ho ?editelstv? ??adu pr?ce.

http://www.novinky.cz/kariera/325159-jak-na-rekvalifikace.html
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek