Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Zm?nit se ?i nezm?nit? To? ot?zka. Porad?te?


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Jak z m?ch str?nek u? v?te, v l?t? jsem se rozhodla zalo?it si pidi vzd?l?vac? agenturu a jej?m prost?ednictv?m uv?st v ?ivot smyslupln? vzd?l?v?n? zejm?na v celn? oblasti. Ne jen ?as od ?asu zorganizovat jeden semin??, ale po??dat tyto akce dlouhodob?, systematicky a hlavn? s co nej?ir??m dopadem. Tak?e dneska u??m dvacetilet? studenty, kte?? sice nemaj? o praxi ani pon?t?, ale na druhou stranu je?t? nesta?ili zlhostejn?t a svoje my?len? srovnat do kolej? ka?dodenn? rutiny a tak jsem jejich p??stupem a nad?en?m n?kdy doslova vr?ena zp?tky do sv?ho ml?d?. Na ve?ejn?ch a tak? firemn?ch semin???ch se potk?v?m naopak s lidmi z praxe, co? mi nedovol? odborn? ustrnout, ale jsem nucena neust?le se zaj?mat o nov? v?ci a vst?eb?vat je, i kdy? to kolikr?t docela bol? Usm?vaj?c? se. Sou??st? m?ho snu tak? bylo vymyslet, napl?novat, zorganizovat, technicky zabezpe?it a ??ste?n? lektorsky pokr?t celn? rekvalifika?n? kurz, abych vr?tka do celn?ho sv?ta pootev?ela i lidem, kte?? k n?mu zat?m nem?li mo?nost ani ?uchnout. ?e se mi poda?ilo zvl?dnout byrokracii spojenou s ud?len?m akreditace, jsem v?m u? psala. O motivaci, kter? m? k tomu vedla, se mo?n? rozep?u n?kdy jindy. Dnes bych se s v?mi cht?la pod?lit o n?co jin?ho. O dva p??b?hy, kter? pr?v? s t?mto rekvalifika?n?m kurzem souvis?. Jak nakonec dopadnou (hlavn? ten druh?), t??ko ??ct. T?eba by k jejich ??astn?mu konci mohl p?isp?t i v? n?zor nebo ?ivotn? zku?enost.

P??b?h prvn? - DANA

Za??tkem ledna mi t?m?? ve stejn? okam?ik volaly dv? ?eny, ??kejme jim t?eba Dana a Hana, a zaj?maly se pr?v? o tuto rekvalifikaci. Z Dany sr?ela energie a pozitivn? n?lada i p?es telefon. V kr?tkosti mi ?ekla, ?e je maminkou na mate?sk? dovolen? se v??m v?udy, tzn. i s obavami z toho, ?e a? se bude muset vr?tit do pr?ce, nebude odborn? st?hat. A jak tak bloumala po internetu, vygooglila si moje str?nky a je pevn? rozhodnut? se z??astnit podzimn?ho b?hu m?ho rekvalifika?n?ho kurzu. Uji??ovala se, ?e pro ni budu m?t m?sto a v?bec jsme probraly spoustu dal??ch v?c?. B?hem hovoru mi naprosto vyrazilo dech, ?e Dana je a? n?kde od Brna, kurz si hodl? sama zafinancovat, bude muset pom?rn? daleko doj?d?t, zajistit a zaplatit si nocleh v Ostrav? a na dva dny v t?dnu v?dycky zajistit hl?d?n? mal? hol?i?ky. P?esto v?echno je odhodl?na do toho j?t. Jej? optimismus m? nakazil a d?ky n?mu jsem p?e?ila den, kter? neza?al zrovna ide?ln? a vlastn? skon?il dost fat?ln?. Dano, dodate?n? v?m za to d?kuji.

P??b?h druh? - HANA

Kr?tce na to volala Hana. A taky jsem si vyslechla p??b?h. O tom, jak ji st?vaj?c? pr?ce nebav?, jak se c?t? nepot?ebn?, frustrovan?. Kolikr?t v?echnu energii vynalo?? na to, aby r?no vstala z postele, a pak u? t?eba na ?sm?v nebo dobr? slovo nezb?v? sil. Uzn?v?, ?e je protivn? i sama sob?, nato? ostatn?m. R?da by sv?j ?ivot zm?nila a moje rekvalifikace ji l?k?. Ode m? ??dala uji?t?n?, ?e kdy? tento kurz absolvuje, tak jej? probl?my a frustrace zmiz? jako m?vnut?m kouzeln?ho proutku.

Uffff. To jsem si dala. Let?lo mi hlavou pot?, co jsem polo?ila sluch?tko. Samoz?ejm? Han? ??dn? takov? uji?t?n? d?t nemohu, nicm?n? mi jej? p??b?h ani po 14 dnech po??d nejde z mysli. Nen? a? tak v?jime?n?. Kdo z n?s neza?il tot?ln? ub?jej?c? ??inky ka?dodenn? rutiny, depresivn? beznad?j a pl?ivou ?e?? Ale co s t?m? Jak do ?ivota znovu vr?tit radost, t??en??ko, barvy, hudbu? Nechci tady opakovat zaru?en? rady z internetu, jak z takov? situace vyb?ednout. To nech?m na v?s. T?eba jste ?e?ili n?co podobn?ho a vy?e?ili. Nebo taky ne. M? na Hanin? p??b?hu zaujalo, ?e chce tento stav ?e?it, proto?e sama se sebou u? nem??e vydr?et. ?e m? odvahu vykro?it novou cestou. Investovat sama do sebe. Chu? se u?it ?pln? nov? v?ci. Mo?n? si ?eknete, co je na tom a? tak ?asn?ho? V?echno. V??te mi. Mnoz? lid? jsou tak sv?z?ni konvencemi a stereotypem a t?m zapouzd?en? v dosavadn?m ?ivot?, ?e jenom p?edstava jak?koliv zm?ny jim p?iv?d? deprese ?i n?b?h na infarkt. Maj? naprosto myln? pocit, ?e na sob? nemus? pracovat, ?e to, co sta?ilo p?ed 10, 20, 30 lety (dosa?te si podle libosti), mus? sta?it napo??d. ?e do konce ?ivota budou ??t z jak?chsi pomysln?ch z?sluh a okol? kolem nich bude na?lapovat po ?pi?k?ch. A hlavn? ka?d? slovo a pohled okol? za??naj? ?pln? nezdrav? analyzovat a pova?ovat za ?jmu, kritiku ?i ?tok na svou osobu.

Na?ly jste se? Zamra?en?

Ach jo.

Blb? ?e?en? se p??mo nab?z?. Uron?te n?jakou tu slzu ve spr?vn? chv?li nejl?pe p?ed ??fem, p??padn? se ute?ete do nemoci …. a m?te vy?e?eno Mrkaj?c?. Z pr?ce v?s ur?it? nevyhod?. Teda pokud nejsou ?pln? bezcitn?. Nechaj? si v?s tam na okrasu (teda pokud je?t? jste schopny aspo? zdobit Usm?vaj?c? se) nebo ze soucitu Zamra?en? .

?eny, ruku na srdce!

Je tohle ausgerechnet to, o co stoj?te?

Ne????

V?n??

Tak v tom p??pad? jist? ch?pete, pro? mi Hana p?i?la skv?l?. Ona toti? tuto cestu nezvolila. Nebo mo?n? ano, ale u? ji vyhodnotila jako chybnou nebo l?pe ?? ?t?st? a uspokojen? nep?in?ej?c?. A t?m m? nejv?t?? probl?m vy?e?en. Ud?lala nejt??? a ur?it? i nejbolav?j?? krok. U? nad?le nechce b?t dopl?kem, na kter? jsou v?ichni zvykl?. Ka?dodenn? samoz?ejmost?. Letit?m invent??em. Chce ?pln? norm?ln? ??t. Proto?e to, jak ?ije v posledn? dob?, je nenorm?ln?. Pot?ebuje se, pravda, ujistit, ?e se d? spr?vnou cestou. Ale u? to, ?e se na ni vydala aspo? v my?lenk?ch, je skv?l?, proto?e mnohdy pr?v? samotn? cesta je c?lem. Ale aby k n?mu do?la a neskon?ila n?kde v p?li, mus? je?t? zapracovat na sv?m vlastn?m prahu citlivosti. Pokud nechce b?t vyd?raj?c?, uf?ukanou pla?kou, kolem kter? v?ichni chod? po ?pi?k?ch, mus? posunout hranici sv? vlastn? vztahova?nosti tak, aby byla na p??padn? budouc? odm?tnut? ?i p?ek?ky l?pe p?ipraven?. Nejv?t?? omyl je ten, ?e nov? cesta bude bez p?ek?ek. P??mo?ar? a bez v?mol?. Nebude. A pokud Hana bude o sv?m rozhodnut? neust?le pochybovat, d??ve nebo pozd?ji si do hlavy implantuje my?lenku, ?e jej? ?ivot nestoj? za happy end.

Hani, kdy? se dok?ete oprostit od tr?my z nejhor??ho mo?n?ho konce, bude se v?m opravdu l?pe d?chat. A nedu?en? vlastn?m strachem ze selh?n? se budete rozhodovat l?pe. Ur?it? nemus?te v?echno zvl?dnout dnes. Ale opa?n?m extr?mem je ned?lat v?bec nic. Z vlastn? zku?enosti v?m, ?e nemus?me s vnit?n?m rozechv?n?m dohl?dnout dalekos?hl?ho v?znamu ka?d? zm?ny, kterou v ?ivot? ud?l?me, a p?esto to neznamen?, ?e takov? zm?na nen? d?le?it?. Tomu v??te. Dr??m v?m palce.

Va?e Martina Ji??kov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek