Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? ?kolen? - jaro 2014


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Pokud sledujete na?e webov? str?nky, tak samoz?ejm? v?te, ?e se n?m poda?ilo po dlouh? dob? akreditovat rekvalifika?n? kurz Celn? deklarant. Jestli te? chcete tento ?l?nek zav??t s t?m, ?e se to t?k? jenom nezam?stnan?ch na ??adu pr?ce, vydr?te!

Ne.

Tohoto kurzu (nebo jen vybran?ch ??st?) se m??e z??astnit jak?koliv z?jemce. Jednotliv? dny jsou toti? koncipov?ny jako samostatn? t?matick? celky, kter? na sebe logicky navazuj?. Nav?c to m? pro v?s dv? v?hody oproti jednotliv? vyhla?ovan?m semin???m.

1) jeden den m? 8 vyu?ovac?ch hodin, tzn. danou problematikou se budete zab?vat od 8.00 - do 15.00 hod., co? je dvakr?t v?c ?asu, ne? kter? je vymezen na standardn? semin?? pro ve?ejnost a tud? budete m?t mnohem v?c prostoru pro va?e dotazy nebo p??klady z praxe.

2) cena jednoho dne (8 vyu?ovac?ch hodin) z?stala stejn? jako cena semin??e o 4 vyu?ovac?ch hodin?ch, tzn. 1.500,- K?, co? je v p?epo?tu na hodinu 2x m?n? ne? u semin???, kter? jsou vyhla?ov?ny jednotliv?. Budeme se v?m v?novat 2x v?ce ?asu za 2x men?? cenu. To jde. Co ??k?te?

Tak?e:

  • Jste spole?nost obchoduj?c? se zahrani??m a r?di byste pro?kolili sv? zam?stnance v oblasti celn? problematiky malinko komplexn?ji, ne? nab?z? jednodenn?, p??sn? tematicky zam??en? semin??e?
  • Nastoupil k v?m ?ikovn? student po ?kole, ale bez praxe a pot?eboval by se o celni?in? dozv?d?t tro?ku v?c, ne? jej u?ili ve ?koln?ch lavic?ch?
  • Vr?tila se v?m ?ikovn? pracovnice z mate?sk?, ale pot?ebovala by efektivn? dohnat to, co j? doma s miminkem uteklo?
  • Pracujete u? dlouho na jednou m?st? a m?te pocit, ?e sklouz?v?te do rutiny a znalosti by cht?ly tro?ku o?ivit?
  • Kompletujete podklady pro celn? ??ad a absolutn? nech?pete souvislosti?
  • M?te vystudovanou ekonomku, p?i?li jste o pr?ci a chcete zkusit n?co nov?ho?
  • ...

V tom p??pad? se va?e popt?vka st?etla s na?? nab?dkou a p?esn? pro v?s je p?ipraven n?

REKVALIFIKA?N? KURZ CELN? DEKLARANT

akreditovan? M?MT ?R

Kurz je ur?en v?em, kte?? obchoduj? se zem?mi mimo Evropskou unii, ke sv? ?innosti pot?ebuj? celn? ??ad, v oboru jsou nov??ci nebo se do n?j po del?? pauze vrac?, cht?j? svou pr?ci d?lat v souladu s platnou legislativou, maj? z?jem se dozv?d?t n?co o celn? problematice v ucelen? a p?ehledn? podob? a po ?sp??n?m absolvov?n? z?skat Osv?d?en? o rekvalifikaci.

D?le?it?!!!

  • M??ete se p?ihl?sit na cel? kurz nebo pouze na vybran? dny.
  • Kurz je mo?no financovat prost?ednictv?m ??adu pr?ce.

T???m se na setk?n? s v?mi a jsem s pozdravem

Martina Ji??kov?

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek