Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Berme sliby v?n?!!!


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Jak mnoz? v?te, u??m mmj. tak? obchodn? pr?vo a kontrakta?n? dovednosti, co? by se dalo shrnout do dvou slov ?? uzav?r?n? smluv. No, a jeliko? do oboj?ho n?m nov? ob?ansk? z?kon?k vhodil vidle a nenechal tak?ka k?men na kameni, tak jsem p?em?lela, jak tenhle galimaty? student?m co nejm?? znechutit a sou?asn? do nich aspo? trochu dostat. A tak mus? ps?t semin?rn? pr?ce o v?em nov?m, co n?m nov? ob?ansk? z?kon?k p?in??. ?e to je p?edev??m z?p?ah pro m?, proto?e ty jejich v?plody mus?m ??st (m?m cca 200 student?, tak?e o z?bavu fakt postar?no), tak to si nemus?me vypr?v?t. Nejzaj?mav?j?? pr?ce nech?v?m studenty prezentovat p?ed celou t??dou. Najdou se i perli?ky. Tady je jedna z nich:

Pond?ln? t?ma prezentace jednoho studenta (nikoliv studentky, co? je celkem zaj?mav?) zn?lo: Berme sliby v?n?!!! Vysv?tlil spolu??k?m, ?e nov? ob?ansk? z?kon?k celkem radik?ln? uvol?uje pravidla pro uzav?r?n? smluv a popsal nov? p??pady mo?nosti vzniku smlouvy, kter? si pracovn? nazval:

  • „V podstat? s v?mi souhlas?m.“
  • „Pracuji na tom, a tedy souhlas?m.“
  • „Ml??m tak dlouho, ?e souhlas?m.“

Za?al tak, jak to do nich tlu?u Mrkaj?c? p?kn? od pr?vn?ch z?sad (??Dan? slib zavazuje a smlouvy maj? b?t spln?ny.??), p?es paragrafov? zn?n? a? po p??klady pro v?t?? srozumitelnost. Zm?nil rovn?? institut ve?ejn?ho p??slibu a jeho vymahatelnost. Potud v?echno v po??dku, dokonce nad r?mec m?ch p?edstav. Zkr?tka ?ikovn? student. Perli?ka p?i?la na z?v?r, kdy polo?il hypotetickou ot?zku:

„Lze pova?ovat p??slib man?elstv? za ve?ejn? p??slib, a jak? jsou pr?vn? mo?nosti vymahatelnosti takov?ho p??slibu?“

Nebudu v?m popisovat, co se ve t??d? strhlo. Jak jinak ?? blbosti maj? v?ude ?ivnou p?du a mezi studenty zvl??. Nicm?n? kdy? u? ot?zka byla takto polo?ena, museli jsme se j? zab?vat, proto?e kdybych diskusi v t?to chv?li utnula, v??te, ?e by se k n? stejn? furt dokola vraceli a z hodiny by u? nebylo nic.

„Pa??itelko, to jako ?e kdy? mi chlap sl?b?, ?e si m? vezme a pak z toho bude cht?t vycouvat, tak ?e bych ho jako mohla ?alovat a t?eba po n?m cht?t i od?kodn??“ … ufffff !!!

„Si blb?? Tob? by n?kdo n?co takov?ho mohl sl?bit jenom pod drogama!“ ... panebo?etytovid?!!!!

A tak d?le a tak d?le.

Musela jsem to zastavit doufaje, ?e prezentuj?c? student m? na tuto ot?zku zpracovanou tak? odpov??. M?l!!!!! Nebudu v?s nap?nat ?? p?isl?ben? s?atku, a? u? bylo u?in?no p?ed sv?dky nebo bez nich se ned? pova?ovat za ve?ejn? p??slib ve smyslu nov?ho ob?ansk?ho z?kon?ku. To samotn? a? tak p?ekvapuj?c? nen?, nejsme ve st?edov?ku a v?me (teda douf?m v to), ?e l?ska se ned? vynutit, ale ani vyvzdorovat, vymanipulovat, vyplakat ..., nicm?n? jeho z?v?r ano. Sv?j v?stup kon?il slovy:

„Nov? ob?ansk? z?kon?k po n?s ??d?, abychom brali sliby v?n?. Kdo se zavazovat nechce, a? nic nenab?z? a neslibuje. Chce-li jednat nez?vazn?, mus? to d?t jasn? najevo. ??Popt?v?m?? neznamen? ??Objedn?v?m??, ??Nez?vazn? nab?z?m?? neznamen? ??Nab?z?m??. Zu?uje se tak prostor pro fale?n? hr??e, kte?? by cht?li sv? sliby zpochyb?ovat kv?li chyb?j?c?m formalit?m. Nov? z?kon nab?z? tak? r?zn? obrann? ustanoven? proti neobvykl?m, jednostrann? nev?hodn?m podm?nk?m ?i proti zneu??v?n? postaven? siln?j?? strany. S p??slibem man?elstv? v?m sice nepom??e, ale t?eba nakonec zjist?te sami bez soudu, ?e ?ivot s lh??em rozhodn? nen? to, o co by m?l ?lov?k usilovat.“

Tesat do kamene! A to mu je teprve dvacet let! Hlavou mi b??ela v?echna gesta, ?iny a velk? slova, sliby, uji?t?n?, kter? nikdy nebyla my?lena v?n?. A ?e jich posledn? dobou bylo. A taky v?mluvy, vyt??ky, trapnost a kr?en? ramen, kdy? se pln?n? nedejbo?e dom?h?te. Lhostejno v jak? oblasti - obchodov?n?, pr?ce, podnik?n?, osobn? ?ivot .... Se l?? se toti? lh???m dob?e ?ije. Mohou m?t zd?nliv? v?echno a pom?rn? lehce. Kdy? v tom um? chodit, disponuj? dostate?n? siln?m ?aludkem, a pokud najdou lidi ochotn? v??it po??d dokola. Poprv?, podruh?, pop?t? ... post?. Nev?m jak vy, ale j? m?m v?dycky po takov? sr?ce v sob? dlouho usazen? pocit trapnosti a studu. Ne proto, ?e bych byla tak blb? a netu?ila, ?e jsem obelh?v?na, ale proto, ?e m? druh? strana takov?mu poni?uj?c?mu z?itku v?bec vystav?. Vad? mi to u ciz?ch a u bl?zk?ch z toho m?m nejt??? traumata. T??ko, p?et??ko se z toho vyb?ed?v?. Pokud nem?te zdrav? rozum, v?li se vzep??t, sebe?ctu, ale taky intuici, tro?i?ku ?t?st?, pozitivn? pohled na sv?t, pravdu jako nezpochybnitelnou hodnotu a le? jako n?co, co se prost? netoleruje, tak v?m sebedokonalej?? z?kon nepom??e. A jak se zd?, tak s tou mladou generac? to nen? tak zl?, jak se v?eobecn? tvrd?.

?sty maminky Foresta Gumpa „?koln? hodina je jako bonboni?ra. Nikdy nev?, co ochutn?" Sm?j?c? se. J? ale u? v?m zcela bezpe?n?, jak budu v hodin?ch do budoucna vysv?tlovat ??ve?ejn? p??slib??.

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek