Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pro dobrou kamar?dku bych p?es plot sko?ila ...


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

M?m kamar?dku Evu. Takovou, co by ka?d? cht?l. Takovou, kter? v?m pom??e zahrabat mrtvolu, kdy? na to p?ijde a jednou se neudr??te Nevinn?. A p?itom jsme ka?d? ?pln? jin?.

J? nem??u b?t bez knih, poezie, zaj?maj? m? v?ci mezi nebem a zem?, objevila jsem intuici a pevn? na ni v???m, vzn??m se po??d nad zem? navzdory n?kdy opravdu t??k?m p?d?m … Ona miluje (a kdy? ??k?m miluje, tak to v tomto p??pad? nen? eufemismus Usm?vaj?c? se) matematiku, fyziku, po??ta?e a jin? zh?v??ilosti a v???, ?e v?echno v ?ivot? se d? vypo??tat, zm??it, zv?it a b?da, kdy? to nesed?. Co se ned? vm?stnat do ??sel, vzorc? a rovnic, pro ni NEEXISTUJE! NE?TE a v?bec se za to nestyd?!!! Usm?vaj?c? se Prs? se t?m, ?e prvn? kn?ku (krom? matematick?ch a jin?ch ?pln? stejn? nablbl?ch skript), kterou si dobrovoln? a s chut? p?e?te, bude ta moje, a? ji jednou dop?u Usm?vaj?c? se. Je schopn? ka?dou, naprosto ka?dou v?c rozpitvat a napasovat do n?jak? p??ern? matematick? teorie. Zdoben? dortu marcip?nem? Norm?ln? lidi s t?m ?vihnou do kouta jenom jednou, proto?e pot?hnout R?kosn??ka tak, aby byl p?kn? hla?ou?k? a v obli?eji nevypadal jak Metuzal?m a d?cko tak neutrp?lo neurotick? ?ok, to je o zbytky nerv?. Ona, rozvaluj?c se na ?idli s nohama na stole a piluj?c si u toho nehty, v?s povzbud? ve va?? bohulib?, le? taky nervydr?saj?c? ?innosti t?m, ?e v?m p?kn? plasticky odvypr?v? jakousi pateorii o hustot?, pru?nosti, roztahova?nosti a elasticit? hmoty (rozum?jte marcip?nu), srovn? to s fond?nem (pardon, ona nesrovn?v?, ona komparuje), a pak, nemoha se na tu hr?zu koukat s prohl?en?m „jdi od toho, blbe“ v?s odsune od v?lu a za pomoci v?ech Einsteinov?ch svat?ch vykouzl? R?kosn??ka, na kter?ho va?e d?t? bude s l?skou a slzou v oku vzpom?nat do smrti smr?ouc?.

Miluje (op?t to nen? eufemismus) zv??ata a m? jich pln? byt. Nechal se u n? naj?t pes, n?jac? ope?enci, kter? nejsem schopna identifikovat, hadi ?? velc? a slizc? na pohled o doteku nemluv?, krysy (na krmen? t?ch had? … hr????za), chamele?n a ….. tcho?i. Jooooo, ?tete dob?e. Ty chovala sv?ho ?asu na balk?n?. K nesm?rn? radosti a povyra?en? soused? Mrkaj?c?. Taky s nimi chodila na proch?zku do parku, k ?emu? si v It?lii po??dila speci?ln? ta?ti?ku s 20 kapsami. P?ESN? s dvaceti kapsami. Byla jsem u toho a na vlastn? o?i vid?la prodava?e, kdy? ani stopades?t?osm? model nebyl dost dobr?. Jeho pohled byl navzdory na?? neznalosti ital?tiny naprosto vypov?daj?c?. Teda pro m? vypov?daj?c?. Nonverb?ln? komunikace nen? matematickou discipl?nou, tak?e Evu v soust?ed?n?m vyb?r?n? modelu na tcho?? proch?zky lautr nic neru?ilo. Hr?zu, kterou si nakonec odnesla, v?m popisovat nebudu, ale m?la 20 KAPES Mrkaj?c?. Na rozd?l od n?, j? trp?m zoof?bi? Zamra?en? . P?elo?eno do ?e?tiny ?? chronick? a panick? strach ze zv??at. V?ech. L??it to nejde, je t?eba se s t?m nau?it ??t, co? za ch?pav? pomoci a bezb?eh? trp?livosti okol? zvl?d?m celkem dob?e. Jeliko? f?bie se taky ned? spo??tat, pro Evu tud? tak? NEEXISTUJE. ?e m? to m??e zab?t, s non?alanc? sob? vlastn? ignoruje.

Je?t? na ?kole, kdy ona matiku, informatiku, statistiku a jin? p??ernosti d?lala levou rukou (co levou rukou, nehtem mal??ku lev? ruky), zat?mco j? m?la prdel vysezenou do kostky Usm?vaj?c? se, jsem zas jednou plichtila u n? v kuchyni n?jak? p??klady, kter? jsou v?t?inov? populaci akor?t k zlosti, vzteku ?i breku … a ona u toho va?ila gul?. ?lo mi to jak psovi pastva, to uzn?v?m. Ale na svou omluvu mus?m ??ct, ?e jsem byla neust?le rozptylov?na a gul?em to fakt nebylo (i kdy? jsem dost ?rav?). Rybi?ky v akv?riu m? nech?valy celkem v klidu, ale o?i byly neust?le p?itahov?ny k t? p??ern? kob?e nebo co to bylo, nohy jsem m?la stabiln? na ?idli, kv?li psovi, co se tam voln? promenoval a moje kotn?ky se mu p?evelice zamlouvaly a kdy? mi na hlav? p?ist?la mluv?c? andulka, klovala mi do hlavy, ?kubala vlasy a kradla pist?cie, co jsem m?la nachystan? na stole, aby mi to l?p myslelo, tak to bych v?s cht?la vid?t. A Eva? M?sto m? litovala drz?ho ope?ence, co mi zp?sobil tik v oku a nav?c vy?kubal plno vlas?. Odn?ela ho do klece hrozn? neochotn? a je?t? mu klav?rovala do hlavy, ?e a? ta p??ern? ?ensk? (ano, myslela t?m m?!!!) odejde, tak ho zase osvobod? a bude si moct po byt? poletovat do aleluja. Cestou od klece mi koutkem jednoho oka nahl?dla p?es rameno a … za?ala m? ml?tit va?echou od gul?e.

„Jsi norm?ln?? Pro? zrovna j????? mus?m m?t za kamar?dku matematickou ignorantku? Okam?it?, ale okam?it? TO oprav!!!!“

Koukala jsem na ni, do se?itu, na ni, do se?itu a usilovn? hledala TU p??ernost, kter? jsem se ur?it? dopustila v chvilkov?m pomaten? smysl?, zat?mco se mi jej? pt?k sna?il vyklovat mozek z hlavy a pes ohlodat kotn?ky. Eva nade mnou st?la, v?hru?n? koulela o?ima, moje po??naj?c? nervov? zhroucen? naprosto p?ehl?ela, ukazov??kem bubnovala o st?l a vypadala, ?e se o ni pokou?? infarkt myokardu.

„NOOOOO? Bude to?“

„Kdy? j? NIC neum?m naj?t. Mysl?m, ?e TO je fakt dob?e,“ p?pla jsem neohro?en? naprosto netu?e, co si m?m pod t?m TO p?edstavit.

„Panebo?e ty to vid?! Ty to vid?! A dneska jsi z?ke?n? napl?noval mou posledn? hodinku. ONA si vytkne m?nus jedni?ku p?ed integr?l a je?t? m? tu drzost mi ??kat, ?e TO m? dob?e. Je ti jasn?, ?e jsi bez gul?e, jo?“ za?vala a odpochodovala ten gul? na just dod?lat (va?? skv?le Zamra?en? ). Jestli si mysl?te, ?e jsem dostala ten den naj?st, tak ne Zamra?en? . Ale co bych cht?la. Za m?nus jedni?ku p?ed integr?lem bych taky mohla nafasovat do?ivot?, p??padn? gilotinu, l?m?n? v kole ?i vym?t?n?. Kdyby bylo na n?. Gul? byla ?pln? prkotina za tak t??k? h??ch Mrkaj?c?.

Pro? to vlastn? p?u? Dlouho jsme se nevid?ly a je?t? d?l jsme se domlouvaly, ?e d?me kafe a probereme ?ivot a … tak. Ale zn?te to. Furt je co d?lat. A najednou, po??tkem ledna smska:

„Ve st?edu ve t?i v na?? cukr?rn?!“ ??dn? ?u ?u, ?u ?u. Na to si ostatn? nepotrp?me ani jedna. V tom se p?evz?cn? shodujeme. Evi?kov?n?, Martinkov?n?, Jitu?kov?n?, Danu?kov?n? a jin? zdrob?oulinkov?n? f???kt nemus?me. Brrrrr. Jenom to p?u a leze mi mr?z po z?dech.

„Jak v?, ?e ausgerechnet te? pot?ebuju v?trn?k jak s?l?“ odp?pla jsem zp?tky.

„Chytrost nejsou ??dn? ??ry a 1 + 1 jsou odjak?iva 2.“ p?i?la odpov?? pro ni naprosto typick?.

?e bych tomu a? tak ?pln? rozum?la, to se ??ct ned?, matematika nikdy nebyla, nen? a nebude m?j kobylek a popravd?, je mi to ?pln? ?um?k. J? v???m intuici, pozitivn? a negativn? energii, s?le my?lenky … a ona ??sl?m.

A nen? to jedno? Hlavn?, ?e TO funguje. Sm?j?c? se Sm?j?c? se Sm?j?c? se

Hezk? dny s va?imi kamar?dkami v?m p?eje Martina Ji??kov?

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek