Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Chyst?te se na dovolenou do Afriky?


Nelze pidat nvtvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Plavky?

Aspo? troje a jedny BEZPODM?NE?N? s sebou do letadla. Kdyby se s kufrem stalo cokoliv, tak s plavkami a all inclusive p?e?iju. Tak? cokoliv Mrkaj?c?

?aty?

Desatero na 14 dn?? No nev?m, asi je?t? p?ihod?m svoje obl?ben? u?ovky ?? dlouh?, zelen?, obepnut? a sexy Mrkaj?c? . Co kdyby … ?lov?k nikdy nev? Usm?vaj?c? se .

?abky z It?lie na pl?, st?ev??ky na ve?er, obl?ben? pl?ov? ta?ka, p?t kn?ek minim?ln?. Ne, rad?i ?est!!! Jistota je jistota …

Ty jo ?? klobouk .

A faktory!!!

Pades?tku na ksicht?k a na tu mou b?lou k??i minim?ln? t?ic?tku. Sice nikdo neuv???, ?e jsem byla v Egypt?, ale co u?. Stejn? jsem cel? rok za ?editelku v?penky. Ob?v?m se, ?e letos ov?em nebude budit pozornost „my white skin“, ale ????pln? jin? ??st m?ho t?la. A prsa to nebudou Usm?vaj?c? se . P?edev??rem odpoledne jsem se, naprosto nic zl?ho netu?e, nechala mas?rkou poprv? v ?ivot? ukecat na ba?kov?n?. Tak?e m? z?da jsou aktu?ln? zba?kovan?, jak z?kon k?e, a m?m takov? neblah? pocit, ?e do odletu to opravdu, ale opravdu nezmiz?. Na druhou stranu, m? to i sv? pozitiva. Mo?n?, ?e d?ky modrofialov?m kole?k?m, kter? postupn? m?n? barvu sm?rem k ?lutozelen?, poprv? najdu odvahu na opalov?n? naho?e bez. M? barevn? z?da, za kter? by se nemusel styd?t ani Picasso, budou zcela jist? p?itahovat mnohem v?c pozornosti ne? pop?ed?, na kter?m p??roda v m?m p??pad? zrovna ne?et?ila Mrkaj?c?. M? vlastn? sestra na to konto v?dycky lapid?rn? konstatuje, ?e ona m? prsa po tat?nkovi proto, ?e kdy? se nad?lovalo, tak j? si frontu vyst?la minim?ln? t?ikr?t, tak?e na ni u? se jaksi nedostalo. Nen? nad to, m?t up??mn? sourozence ڞasn?.

?tukat?rsk? pot?eby.

A je jich teda cel? kopa. Doby, kdy jsem si vysta?ila s ?ernou tu?kou na o?i, jsou nen?vratn? pry?. A taky ?as, kter? tr?v?m drobn?mi (mo?n? bych toto slovo m?la pomalu p?ehodnotit) ?tukat?rsk?mi pracemi, se n?jak ne?m?rn? zvy?uje. No jo, no. P?ece se nebudu hroutit. Akor?t to chce v zavazadlech po??tat s m?stem na krabi?ku (uzn?v?m, v tomto p??pad? to je malinko eufemistick? v?raz) prvn? (nebo ?e by posledn??) z?chrany. Jestli tohle v?echno nacpu do kufru, tak to chci fakt vid?t. To zas bude na leti?ti ?e??. Je?t? ?e to je „moje“ leti?t?. Holky sl?bily, ?e p?ijdou zam?vat a chlapi mi auto str?? do gar?e, tak?e nemus?m ?e?it tax?k.

Nest?h?me.

Dv? hodiny p?ed odletem ned?me ani omylem, ale snad na vlastn?m leti?ti m??u m?t trochu protekce. S jazykem na vest? a hodinov?m skluzem jsme dorazili k odbaven?. Je?t? p?ipnout ke kufr?m identifika?n? l?stky a m??u si d?t v klidu dobr? kafe.

„Bo?e, j? jsem tak blb?!!!“ L?stky jsem na kufry p?ipevnila zodpov?dn?, ale opa?n?. Na m?m ob??m lo??ku je man?elova vizitka a ta moje se skv? na jeho mini kuf?rku.

„?eno kl?????dek. Jedeme na dovolenou. No stress. Ka?li na ?t?tky, oba kufry jsou na?e, tak o co jde?“

M? pravdu. Za??n? tolik vytou?en? dovolen?, tak?e nejvy?? ?as p?epnout na re?im RELAX a vyka?lat se na malichernosti. Kufry pod?v?me ko?k?m na check in, pozdrav?m se s bezpe??ky a kluky od policie, zam?v?m chlap?m u rentgenu, a proto?e holky z kancel??e nikde nevid?m, naposledy se pohledem rozlou??m s odletovou halou a jdu si d?t to zaslou?en? kafe a zalistovat ?as?kem pln?m str?????n? d?le?it?ch letn?ch rad. V letadle se uhn?zd?m u ok?nka a t?m?? okam?it? se propad?m do sp?nku. ?ty?i a p?l hodiny zvl?dnu na jeden z?tah. Ve span? jsem hooooodn? dobr?. Kdyby se po??dala mistrovstv? sv?ta, budu jasn? v?t?z Mrkaj?c? . D?ky t?to pom?rn? neobvykl? schopnosti vlastn? ani nev?m, jestli jsem blinkac? typ. O strachu z l?t?n? plat? tot?. M?m pocit, ?e ni??m takov?m netrp?m, ale s jistotou to ??ct nemohu. Pokud plat? r?en? ?? sp? sp?nkem spravedliv?ch, tak m? druh? jm?no je Spravedlnost Usm?vaj?c? se.

Prob?r?m se spolehliv? s drnknut?m kole?ek podvozku o p?ist?vac? dr?hu. Odpo?inut?, vyspan? do r??ova a pln? el?nu. Zat?mco v?ichni hraj? hru „kdo d??v vypadne z letadla“, j? sleduji ok?nkem cvrkot na p?ist?vac? dr?ze, kde se zrovna vykl?daj? na?e kufry. Kdy? vid?m, jak se s nimi neurvale zach?z? a h?z?, nediv?m se, ?e jsou doml?cen? jak ?ito. Najednou zbyst??m a nem??u uv??it sv?m o??m. Mezi ostatn?mi kufry p?ist?ly s??ky. Norm?ln?, d?ev?n? s??ky, na kter?ch je smr??ova?kou p?ipevn?n kufr.

„Hele, pro? si lidi s sebou berou s??ky do Egypta?“ pt?m se udiven? man?ela.

„Copak j? v?m? N?kde jsem vid?l dokument o ly?ov?n? na dun?ch, no tak t?eba si n?kdo chce zas??kovat na pou?ti. Pros?m t? nekoukej, kde co l?t? a poj? u?.“ M? pravdu. Nezaj?maj? m? ostatn? kufry, v duchu se modl?m, a? hlavn? najdu ten sv?j a nebudu si muset vysta?it s pohotovostn?mi plavkami v kabelce. Venku n?s ude?? p??ern? vedro a j? v duchu zaj?s?m ?? KONE?N? VOLNO. Je?t? absolvovat celn? a pasov? formality, p?esun do hotelu a ….. mo?e. Jak j? se t???m. Miluji mo?e. Nem??u se jej naba?it. Nech?m se j?m om?vat, h??kat, laskat. Je to doslova intimn? vztah.

?t?st? mi p?eje, na odbavovac?m p?su pr?v? p?ij?d? m?j lo??k. Popadnu jej, sednu si na n?j a … jsem bla?en?. P?n B?h m? vysly?el, kufr se mi neztratil, po?as? dovolenkov?, hotel luxusn?, v?lety l?kav? …... par?da. Ne v?ichni ov?em maj? stejn? ?t?st?. Lidi se ma?kaj? kolem p?su s kufry marn? vyhl?ej?c ten sv?j a za??naj? remcat.

„Proboha, co to vylo?ili za letadlo? To nejsou na?e kufry! Kam n?m je za?antro?ili? Takov? s??ky tady b??? u? t?et? kolo, nikdo je nechce a na?e kufry nikde ……“. Oz?v? se ??m d?l na?tvan?ji od p?su.

M?, u? tak intenzivn? vys?lan? d?k?vzd?n? tomu naho?e, ?e jako vysly?el stokr?t drmolen? modlitby, se je?t? zesiluj?, kdy? najednou se m?j zav?echokolnost?klidn? man?el ml?ky vrh? k p?su, strh?v? z n?j mil? s??ky i s kufrem a vztekle ?kube f?lii Zamra?en?. Hromadn? remc?n? jako na povel ust?v? a pozornost v?ech se up?r? na n?j. M? modlitby jsou touto ud?lost? samoz?ejm? drsn? p?eru?eny a je mi jasn?, ?e pravd?podobn? t?m horkem nebo co, se m?j mu? asi definitivn? zbl?znil a sou?asn? mi doch?z?, ?e za??tek vytou?en? dovolen? nemus? b?t tak r??ov?, jak se mi je?t? p?ed chv?l? zd?lo. Opou?t?m bezpe?n? m?sto na sv?m kufru a klidn?m hlasem ke sv?mu mu?i promlouv?m:

„Zlato, to nen? tv?j kufr.“ Nic. Jako bych mluvila mar?ansky, ?i co. Klid. Opakuji si v duchu ?porn?, ztr?ta du?evn? rovnov?hy je v?n? v?c. Zopakuj to znova. Hlavn? v klidu.

„Zlat??????, TO v?n? nen? tv?j kufr.“ ?p?nliv? opakuji a davu d?v?m nonverb?ln? na srozum?nou, ?e se mi man?el pravd?podobn? zbl?znil, nicm?n? litovat m? net?eba, jsem siln? ?ena. Zvl?dnu to. Usm?vaj?c? se

Vzpomenu si, ?e v t?chto p??padech zab?r? strategie „ohran? desky“ (ono stejn? nic jin?ho nejde v t? chv?li aplikovat ?? bych v?s cht?la vid?t) a kdy? se nadechuji k t?et?mu opakov?n?, m?j zav?echokolnost?klidn? mu? vztekle vy?t?kne:

„TO je m?j kufr, kozo blb?.“ A kdy? vid? m?j st?le nech?pav? v?raz, u? sm??liv?ji dod?v?:

„Ty s??ky ti p?ibalili na leti?ti. Kamar?di, pravd?podobn?.“

Jsou okam?iky v ?ivot? lidsk?m, vte?iny prchav?, kdy v?m v?echno dojde. A to bylo akor?t te?. M?j mozek najednou v?echno pochopil. Holky se se mnou p?i?ly rozlou?it, ale po sv?m. Zn?m je jak svoje boty. Dokonce v?m i kter? to vymyslela a zosnovala, kter? zorganizovala a kter? prakticky zrealizovala. Dokonal? f?rek. Bohu?el nemohly tu?it, ?e j? zam?n?m identifika?n? l?stky na kufrech a jejich srandi?ka t?m postoup? do vy??ho levelu. Kouzlo necht?n?ho. Potvrzen? m?ho tu?en? p?ich?z? vz?p?t?. Kdy? se man?elovi kone?n? poda?ilo kufr vymanit z f?liov?ho sev?en? a odpreparovat jej od mil?ch s?n?k, objevil se vzkaz. K??ovit? obr?zek zasn??en?ch hor s doprovodn?m textem:

Dovolili jsme si ti p?ibalit do pou?t? dopln?k, na kter? jsi ur?it? zapomn?la, ale bez kter?ho dovolen? v Egypt? nen? to prav? o?echov? ….

Sm?ju se. Ne. ?eht?m se jak blb? a nejsem k zastaven?. Minutu. Dv?. P?t. Deset. Nep?est?v? to. ??k? se, ?e l?sku a ka?el neutaj?. J? p?id?v?m je?t? sm?ch. Nejde zab?t. Nejde mu poru?it. Nejde zadusit. Po??d probubl?v? ven. Dere se na povrch. Klokot? ve mn?. A je to t?m hor??, ??m v?c se man?el sna?? b?t neviditeln? a vra?d? m? u toho pohledem. A se mnou se chicht? cel? letadlo. Dobr? n?lada je naka?liv? a tady zas?hla dv? st? lid? jako mor a vydr?ela po cel? pobyt. Chcete se st?t zn?mou VIP osobnost?? Tady m?te zaru?en? zaru?en? n?vod Sm?j?c? se. Na druhou stranu bez mu?en? p?izn?v?m, ?e ??dn? moje dovolen? nebyla tak n?ro?n? na sebeovl?d?n?. Decentn? ka?l?n? do ubrousku, kter?m jsem maskovala v?buchy sm?chu, m? pron?sledovalo v jednom kuse.

Je ?as j?t k odbaven?, kdy? v tom vid?m, ?e man?el si bere sv?j kufr a mil? s??ky nech?v? d?l jezdit na p?se.

Hele, ale to jsou ?pln? nov? s??ky. Kr?sn?. D?ev?n?. Barevn?. Moje. Osobn?. Jedine?n?. Nezapomenuteln?……“ ?kemr?m dus?c v sob? po??d ten neutuchaj?c? sm?ch.

„Jako ?e bychom si je vzali s sebou do hotelu, co? A na recepci je p?ihl?sili jako p?ist?lku. Tak na to ZAPOME?!!!!“ zah??m? m?j mu? a j? v?m, ?e to je definitivn? konec t?hle s??kovac? egyptsk? anab?ze.

Na ka?d?m leti?ti jsou ztr?ty a n?lezy. Mnohdy hodn? bizarn?. Cht?la bych b?t mu?kou jenom zlatou a vid?t Egyp?any, kdy? na jezd?c?m p?su objevili tyto moje b?je?n? s??ky. Co se jim asi tak honilo hlavou?

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE