Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

5 FFF rad


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zrovna v?era jsem m?la p??le?itost zamyslet se, jestli v ?ivot? lidsk?m existuj? zaru?en? funguj?c? principy (pom?j?m Murphyho z?kony). A jeliko? to nen? ??dn? v?deck? ?kol ani diplomov? pr?ce, hledala jsem jenom sama u sebe a v?n? jsem jich p?r objevila. Kde jsem k nim p?i?la nebo kdo mi je v ?ivot? u?t?d?il, to vypisovat nebudu. Jsou to natolik geni?ln? my?lenky, ?e auto?i se ur?it? poznaj? sami Usm?vaj?c? se .

1) Motiva?n?

Jsem knihomol a do sv?ch dvaceti let jsem nebyla t?m?? vid?t jinak, ne? s kn?kou v ruce. U mnoh?ch jsem si dala i repete. T?m chci ??ct jen to, ?e jsem lidi jako spr?vn? idealistka posuzovala zevnit?. Sp??zn?nou du?i vyc?t?m v p?r vte?in?ch (n?kte?? by mohli pov?dat ?? strhli rekordy, co se t??e rychlosti vp?du do m?ho ?ivota). Vn?j?? fas?du jsem nepova?ovala za d?le?itou do jednoho momentu. Jeli jsme takhle jednou nav?t?vit nemocn?ho kolegu. J? tehdy coby nastoupiv?? celnick? embryo mohla tak akor?t dr?et ?sta a ?oupat nohama. P?i?la n?m otev??t jeho ?ena a v tom to p?i?lo: „TO mu p?id?lil n?rodn? v?bor? Tak to by ?lo jedin? s novinami p?es obli?ej.“ Poznamenal velmi „citliv?“ jeden ze star??ch koleg? p?i p?ezouv?n?. Pokud se te? pohor?ujete, trp?te nadm?rnou p?ecitliv?lost?, co? v?s p?edem deklasuje pro pr?ci v ryze mu?sk?m kolektivu Mrkaj?c?. Takhle p?em?lej? v?ichni chlapi, lhostejno jestli nahlas nebo jenom v duchu. A p?itom objektivn? na t? pan? nebylo nic o?kliv?ho, ale na druhou stranu tak? absolutn? nic sebem?n? p?vabn?ho. Mal? o?ka, trochu pichlav?, nachov? skvrny ve tv??i, podom?cku ost??han? a obarven? vlasy s hodn? odrostlou p??inkou, obl?znut? kolem hlavy, vymydlen? a na?ehlen?, ale absolutn? bez vkusu, ?vihu a ?mrncu. Nejv?sti?n?j?? slovo, kter? m? napadlo ?? f?dn?. Tuctov?. Pr?m?rn?. Pov?m v?m, nikdy jsem nesly?ela lep?? motiva?n? radu, pro? b?t cokoli jin?ho, ne? pr?m?rn?. Nejen vzhledem Nevinn?. Noviny zkr?tka nebrat Usm?vaj?c? se! A nav?c - fakt furt funguje.

2) Rezigna?n?

Je spousta lidov?ch r?en?, kter? se uchovala pr?v? proto, ?e funguj?. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Kdo jin?mu j?mu kop?, s?m do n? pad?. Komu nen? rady, tomu nen? pomoci. Ve chv?li, kdy v diskusi rezignuji a u? jen v n?m?m ?asu kouk?m, co v?echno m??e z n?kter?ch lid? padat, tak vemte jed na to, ?e hlavou se mi hon? jedin? my?lenka: kdo chce kam, chuj s n?m! V?ra Chytilov? m?la n?co podobn?ho. Byla proslul? hl?kou - aby ses z toho neposrrrrrral! Krom? toho, ?e to fakt furt funguje stejn? dob?e, jako v?echna p?edch?zej?c? lidov? r?en?, tak se mi ulev? o moooooc v?c Mrkaj?c?.

3) Spolehliv?

Daleko zdrav?j?? ne? zdrav? rozum je zdrav? nerozum. Jestli ?ijete v domn?n?, ?e kdy? se celo?ivotn? budete sna?it nasoukat do jak?chsi pofid?rn?ch pravidel spr?vn?ho chov?n?, kter? jsou zhusta d?lem va?eho ?ivotn?ho postoje a n?hledu a z dal?? ??sti v?sledkem v?chovy a p?soben? spole?nosti, tak ?e to je ?ivotn? v?t?zstv?, jste vedle jak ta jedle. Zn?te ten pocit, kdy v?echno vypad? navenek udr?ovan?, ?ist?, uspo??dan?, ale nikde ani stopa po n?padu, kreativit?, detailu, kter? by byl sice mo?n? bl?zniv?, ale zato origin?ln?, ?iv?, jisk?iv? a hlavn? zapamatovateln?? Nudn? ?lov?k, nudn? ?ivot, nudn? vztah, …. Nezn?m v?t?? zoufalstv?. Vzal jsem si zralou a rozumnou ?enu. No, tak to se snad hod? tesat na n?hrobek, ale pro ?ivot nic moc. Vzal jsem si zaj?mavou (rozum?jte t?eba m?rn? st?elenou) ?enu, co m? ?mrnc, esprit, smysl pro humor, p?ekvapuje m? ka?d? den, a nikdy se s n? nenud?m. Tak to u? zn? mnohem, mnohem l?p. Ne? Usm?vaj?c? se

4) Koriguj?c?

P?nb?h ti to vr?t? na d?tech. D?la v?dycky moud?e babi?ka. Nebo sta?? latin?ci ??kaj? verba movent, exempla trahunt ?? slova h?baj?, p??klady t?hnou. Pro m? to je nep?ekro?iteln? sebekontroln? mechanismus. V?echno, co d?l?m nebo o ?em se rozhoduji, posuzuji optikou t?chto mouder. Je to jednoduch?. Jste v t??k? ?ivotn? situaci? ?e??te n?co slo?it?ho, bolav?ho, nep??jemn?ho …a nev?te, kter? cesta je spr?vn?? P?edstavte si ve stejn? situaci sv? dosp?l? d?t?, a pokud byste mu poradili to, k ?emu se nakonec p?iklon?te, je to jednozna?n? nejlep?? cesta i pro v?s. T?r? v?s man?el a vy se rozhodujete, zda zachovat d?tem rodinu, ob?tovat se a vydr?et nebo sesb?rat odvahu a odej?t. Co je spr?vn? cesta? Rad?lky vynechte. Ti v?s p?ivedou akor?t na scest?. Sv?j mozek vynechte, je sev?en? strachem, p?edsudky, konvencemi a odpov?dnost? a to tak? nen? to prav? o?echov? pro spr?vn? rozhodnut?. P?edstavte si, ?e by za v?mi p?i?la dosp?l? dcera a ?ekla: „Man?el m? bije, psychick? dept?, podv?d? …..Trv? to dlouho. Vyzkou?ela jsme v?echno a nepom?h? nic. Jsem se silami v konc?ch, d?v?ra v h?ji, strach z ka?d?ho dne. Radost ze ?ivota? Optimismus? ?t?st? ….? Co to je???“ Co j? porad?te? Aby z?stala a nechala d?l sebou sm?kat ve jm?nu zachov?n? rodiny, majetku …, doufala, ?e jednou znovu p?ijde l?ska (tomu stejn? sami nev???te) nebo j? pom??ete odej?t? Bude v?s v t? chv?li zaj?mat, co na to ?eknou lidi, ?e t?eba p?ijde o byt, d?ti budou muset zm?nit ?kolu nebo se budete strachovat o jejich zdrav? t?lesn? i du?evn? v?voj? Kdy? si do sv?ch ?ivotn?ch rol? a rozhodnut? m?sto sebe zasad?te vlastn? d?t?, m?te v?t?inou ?e?en? okam?it?. Sv? d?t? nikdy nenech?te tr?pit, nedopust?te, aby mu bylo ubli?ov?no. Jakkoliv. Ve sv?m ?ivot? toho ale nejsme schopni, co? je pro m? z?hada. Vol?me ?e?en?, za kter? se v hloubi du?e styd?me a vlastn?m d?tem bychom takovou cestu nikdy neporadili. Nav?c pr?v? u d?t? plat? ono verba movent, exempla trahunt. ?e??te alkoholismus, drogy, nev?ru, n?sil? …ve vztahu? M??ete se t?m?? stoprocentn? spolehnout na to, ?e to budou ?e?it v budoucnu i va?e d?ti a co h??, p?eberou va?e vzorce chov?n?. Jsou jako opi?ky. Opakuj? to, co za?ily. Jin? ?e?en? neznaj?. Zn?me to v?ichni. Jako mal? jsem si tis?ckr?t ??kala, ?e nebudu, opravdu NEBUDU nikdy sv? d?ti terorizovat hl?kami typu: "jestli si okam?it? neuklid? ten bordel v pokoji, vyh?z?m ti v?echny v?ci k soused?m na zahradu …" K?i??c?, proto?e jsem to u sv? m?my nesn?ela. A co mysl?te? D?l?m to sam?!!!! Vlastn? asi jsem v tom je?t? hor??. Moje dcera by mohla vypr?v?t Mrkaj?c?. Kamar?dka m? klidnila - "Co blbne?? Bordel v byt?, ??astn? d?t?!" Usm?vaj?c? se Ale co je chorobn? po??dkumilovnost proti sklon?m k n?sil?, gamblerstv?, pit?, vulgarismu, hysterii, manipulaci, notorick?mu podv?d?n? a lhan?.

5) A na z?v?r jedna nepot?ebuj?c? ??dn? koment??

D?-li p?nb?h zdrav?, i h??chy budou. L?baj?c?

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE (v?hern? blog v blogersk? sout??i)
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek