Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

O agentu?e


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

  • U? v?s nebav? po??d nerozum?t sv? pr?ci?
  • Tou??te pochopit CELNICTV? jako obor v?etn? jeho n?vaznosti na dan? a statistiku?
  • St?le nem??ete naj?t tu pravou, zaj?mavou a vzru?uj?c? pr?ci? Ani nev?te kde hledat?
  • Tr?v?te v zam?stn?n? spoustu ?asu, proto?e nezvl?d?te, nech?pete a u? nem?te pomalu kapacitu na nic jin?ho?
  • Nem?te chu? prohled?vat internet a ??st nicne??kaj?c?, obecn?, star? nebo vysloven? chybn? ?l?nky?
  • Nem??ete si dovolit drah? studia a u? v?bec se v?m nechce absolvovat nepoveden? a nudn? semin??e, kde v?m na va?e ot?zky stejn? nikdo neodpov? a va?e probl?my nikoho nezaj?maj??

Vzd?l?vac? agentura IDEA p?edstavuje ?pln? nov? koncept odborn?ho vzd?l?v?n?:

Unik?tn? ?? IDEA se jako jedin? v ?R ?zce specializuje na komplexn? vzd?l?v?n? v oblasti celnictv? a p??mo navazuj?c?ch obor? (DPH p?i dovozu a v?vozu, statistika, tarifov?n?, dodac? podm?nky, exportn? balen?, ??zen? jakosti v oblasti automotive, obchodn?-celn? angli?tina …). Proto nab?z?me nejvy?? kvalitu slu?eb.

Profesion?ln? ?? IDEA zam?stn?v? a spolupracuje v?hradn? s profesion?ly ve sv?ch oborech. U?? u n?s pouze lid? s dlouholetou celn? prax?. Sou?asn? jde o zku?en? lektory se schopnost? tuto komplikovanou oblast p?ibl?it poslucha??m.

Individu?ln? ?? po?et m?st v kurzech je omezen tak, aby m?l lektor prostor na jednotliv? dotazy p??mo z praxe a individu?ln? p??stup. Vyj?d?me za sv?mi klienty p??mo do firem. N? z?jem o klienta nekon?? posledn? minutou kurzu, ale se v?emi jsme v e-mailov?m ?i telefonick?m kontaktu, kdy pom?h?me odpov?dat na ot?zky a ?e?it zapeklitosti, kter? p?in?? ka?dodenn? praxe. Na?i klienti tak nejsou na sv? probl?my sami. Kdykoliv se na n?s mohou obr?tit s ??dost? o konzultaci, radu, pomoc. Toto drobn? poradenstv? je pro na?e klienty bezplatn?.

Komplexn? ?? IDEA po??d? ve?ejn? kurzy s r?znorodou celn? problematikou, individu?ln? firemn? semin??e ?it? na m?ru, v?kendovou ?i semestr?ln? obchodn?-celn? angli?tinu, poradenstv? a konzultace v oblasti celnictv?, intern? celn? audity, ale p?edev??m rekvalifika?n? kurzy CELN? DEKLARANT akreditovan? M?MT. Zkr?tka celnictv? od A do Z.

Akreditovan? ?? n? rekvalifika?n? kurz CELN? DEKLARANT je akreditov?n M?MT a je tak vn?m?n nejen jako d?le?it? sou??st celo?ivotn?ho vzd?l?v?n?, jej?m? ?kolem je zv?it kvalifikaci a zlep?it ?ance na?ich klient? na trhu pr?ce, ale Celn? spr?va ?R uzn?v? tento rekvalifika?n? kurz k prok?z?n? zp?sobilosti a odborn? kvalifikace v ??zen? o ud?len? certifikace AEO (Opr?vn?n? hospod??sk? subjekt), co? je jedin? cesta k z?sk?n? r?zn?ch forem zjednodu?en?ch postup? ?i jin?ch ?lev v celn?m ??zen?. Podm?nka prok?z?n? zp?sobilosti a odborn? celn? kvalifikace je v syst?mu certifikace AEO povinn?.

Exkluzivn? ?? na?imi klienty jsou exportn? a importn? firmy, celn? deklarace, mana?e?i logistiky, expedic, n?kup??, ??etn?, ekonomov? …, kte?? hledaj? speci?ln? a velmi odborn? informace. U n?s je najdou.

Transparentn? ?? IDEA prezentuje kone?n? ceny (??dn? dodate?n? n?klady a fakturace) a lektory, kte?? maj? dlouhodob? a hlubok? zku?enosti s celn? problematikou a navazuj?c?mi obory. Teoretiky u n?s nenajdete.

N?sledn? operativn? konzultace klient? IDEA zdarma!

Martina Ji??kov?

majitelka agentury, lektorka a odborn? garant
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek