Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

V?mluva nen? omluva ...


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Za chv?li mi za??n? hodina, ale kdy? sebou hod?m, v bufetu mi je?t? stihnou uva?it kafe. R?no jsem vypila jenom c??ko a do p?est?vky bez aspo? pidid?vky kofeinu nevydr??m. Zat?mco ?ek?m, ne? zava?? voda, tak n?jak necht? vyslechnu n?co, co sly?et ur?it? nem?m.

„M? tu prezentaci na dne?ek? J? to nedala. V? jak, m?la jsem dost pr?ce s absolutorkou, n?kolikr?t jsem ji musela p?ed?l?vat, krom? toho taky l?t?m po brig?d?ch, ale hlavn? jsem m?la narozky a je?t? jsem nevylezla z oslav S vyplazen?m jazykem …. Prost? nest?h?m. A absolutn? nev?m, co j? ??ct.“

„Pros?m t?, si d?l? hlavu. J? to taky nem?m a co? N?co si vymysl?m. Sleduj a u? se od mistra ڞasn? !“

M? obavy, ?e budu odhalena, jsou ?pln? lich?, ti dva jsou tak zabran? do sv?ho hovoru, ?e naprosto nevn?maj?, kde co l?t?. Beru si kafe a m???m za nimi do t??dy.

„Tak m? d?ti, t?m?? vlastn?, jakmile zap?u do t??dnice doch?zku, budeme k va?emu i m?mu velik?mu pot??en? pokra?ovat v prezentac?ch dom?c?ch ?kol?. Minule jsme skon?ili smlouvami na stavebn? pr?ce a strojn?-technologick? celky, co? Vesel? a spol moc p?kn? zpracovali a dneska pokra?ujeme leasingem, bankovn?mi smlouvami a budeme kon?it franchisou…… Tak?e prvn? skupina…. poj?te se nachystat.“

„Pa??itelko …. j? dneska nemohu prezentovat, proto?e jsme te? doma m?li n?jak? osobn? a zdravotn? probl?my……Maminka m? onkologick? n?lez a j? ji mus?m zrovna za chv?li doprovodit k l?ka?i … ch?pete … T?m jsem se cht?l omluvit z dne?n? v?uky … ble, ble, ble.“

Bo?e, pro? si lidi po??d dokola mysl?, ?e je lep?? ??ct le? ne? p?iznat pravdu, ?e je jednodu?? na fleku vymyslet v?mluvu ne? ze sebe vysoukat omluvu? A nav?c ani moc neinovuj?. M?j spolu??k sv?ho ?asu poh?bil celou svou rodinu a n?kter? jej? ?leny i dvakr?t, aby se ulil z ?e?tiny, kterou nesn?el. Jako ?e to l?p vypad?? Nebo l?p zn?? Tolik m? to zlob?, ?e jsem dokonce hledala, co na tenhle ?kaz ??k? literatura. Tak?e co je dle chytr?ch lid? v?mluva? Na?an?an? le? nebo-li vysv?tlen?, p?i kter?m jde p?edev??m o udr?en? pozitivn?ho image osoby nebo osob, kter? maj? m?slo na hlav? a domn?vaj? se, ?e kdy? svou chybu nep?iznaj?, ostatn? jim uv???. Tedy alespo? si mysl?, ?e se jim to da??. Jo, tak to je h?eb?k do hlavy. Nejde o nespln?n? ?kol a chvilku nep??jemnost? s t?m spojenou. Jde o to zachovat si dek?rum. Fas?du. Image t??dn? autority. A? to stoj?, co to stoj?.

„Promi?te, Nov??ku, tro?ku jsem se zamyslela …, co jste ??kal?"

„No … nem?m tu prezentaci, proto?e maminka ……“ Nad?je, ?e zopakov?n?m sv?ho v?myslu Nov??ek pochop?, jak je to trapn?, ned?stojn? a hlavn? zbab?l?, se rozplynula v detailn?m popisu ?dajn? rakoviny t?et?ho prsu. Ve t??d? je z?hadn? ticho. V?ichni v?d? nebo aspo? tu??, o co jde, a ?ekaj?, jestli tahle hereck? etuda bude dost vychytan?, aby ze m? vyrobila kr?vu nebeskou.

„Je?t? n?kdo pot?ebuje odej?t?“ pt?m se do absolutn?ho ticha. Vzadu se zvedne Svobodov? a pomalu, ale odhodlan? ze sebe souk?:

„Pan? u?itelko, pros?m, omluvte m?, nemus?m sice odej?t, ale nem?m zpracovan? dom?c? ?kol. Podcenila jsem to, ?patn? si zorganizovala ?as a nestihla to. Moc se v?m omlouv?m a pros?m o mo?nost prezentovat v n?hradn?m term?nu.“

Norm?ln? je dost obt?n? t?icet dvacetilet?ch student? umravnit, ale te? by byl sly?et ?pendl?k spadnout. V?imli jste si toho taky? Kdy? n?kdo ?ekne pravdu tam, kde se o?ek?v? v?mluva, v?t?inou nastane ticho. Jako kdyby byli v?ichni p?ekvapeni, proto?e pravda se tak n?jak nenos?. Nejsme na ni zvykl?. Ne?ek?me ji a mo?n? ji ani nechceme sly?et. Nebo ji ignorujeme. Jako by prost? neexistovala. Rad?ji uv???me, ?e na?e vlastn? smysly nefunguj?, ne? bychom si p?ipustili realitu. Nevid?me, nesly??me, nec?t?me, nevn?m?me. ?ern? nen? ?ern?, proto?e my jsme zvykl? na b?lou a p?es to nejede vlak.

D?v?m se na n? a p?em?l?m, co s t?m. Ud?lat ze sebe blbku, Nov??ka uvolnit z hodiny, Svobodov? d?t nov? term?n a pokra?ovat jako by se nechumelilo? Pro? m? to tak vyt???? V?dy? jde o ban?ln? v?mluvu, tak pro? nad t?m nem?vnu rukou? Nem??u. Ne proto, aby si o mn? nemysleli, ?e jsem hlup?k, kter? v?echno spolkne, ale kv?li nim. Nesm? br?t vyt??ky jako normu. Pravda nen? to sam?, co le? a omluva nen? v?mluva. Ale co je nejd?le?it?j??, nic se t?m nikdy nevy?e??, probl?m se akor?t odsune a p?ifoukne a co v?c, ?lov?ku se nejen?e neulev?, ale ?ivot si sp? zkomplikuje. Nov??ku, Nov??ku, m?sto aby sis sv?j spole?ensk? kredit p?ed ostatn?mi upevnil a obh?jil (ostatn? proto sis tyhle hovadiny vymyslel), tak sis ho p?kn? polepil, kdy? nechci pou??t pregnantn?j?? v?raz. Sta?? se po t??d? rozhl?dnout. V?em je jasn?, kdo je tady za zbab?lce v lep??m p??pad? komika a kdo si z?skal respekt a uzn?n?. K vysloven? pravdy je toti? t?eba odvahy. A tu mus?m ocenit.

„Tak?e Nov??ek p?jde doprovodit maminku na onkologii, ??m? si pravd?podobn? zav?r? dve?e k v?asn?mu z?po?tu a t?m p?dem i k ??dn?mu ukon?en? semestru a studia v?bec, proto?e jednak neprezentoval dom?c? ?kol, ale nav?c nebude m?t d?ky dne?n? absenci spln?nu ani doch?zku. Velmi oce?uji va?i empatii a soucit s mamin?inou nemoc?, ale ?ivot je boj a jak v?te, ka?d? dobr? skutek mus? b?t po z?sluze potrest?n. A Svobodov? mi donese index.“

Za naprost?ho ticha zapisuji do indexu z?po?et. Svobodov? konsternov?na odch?z? na sv? m?sto, Nov??ek rovn?? konsternov?n odch?z? nezn?mo kam a my pokra?ujeme v prezentac?ch. T??da pomalu o??v? a p??mo hmatateln? c?t?m, ?e mezi n?s zav?tala … pan? D?v?ra.

Ve chv?li, kdy si zrovna vysv?tlujeme rozd?l mezi finan?n?m a operativn?m leasingem, n?kdo zaklepe, dve?e se otev?ou a v nich stoj? zkrou?en? Nov??ek.

„Pa??itelko, jsem v?l. Korunovan?.“

?l?pnul vedle ?l?pnul vedle ?l?pnul vedle

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek