Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Ml?eti zlato???


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

K posledn?m blog?m m? inspirovali m? studenti a nen? tomu jinak ani te?. V hodin?ch rodinn?ho pr?va prob?r?me man?elstv?, rodi?ovstv?, rozvod, spole?n? jm?n?, formy n?hradn? rodinn? p??e, v?ivn? aaaaa … prost? v?echno, co s rodinn?m pr?vem souvis?.

Studenti maj? r?di p??b?hy ze ?ivota nejl?pe s ponau?en?m. Jen?e kde je po??d br?t a nekr?st Usm?vaj?c? se. Nicm?n?, v souvislosti s uzav?en?m man?elstv? mi p?ece jeden zaj?mav? na mysli vytanul. Pro po??dek podot?k?m, ?e jsem nebyla ani akt?rkou a dokonce ani nikterak z??astn?nou osobou. Ov?em byl to takov? n??ez, ?e se to dostalo i k m?mu sluchu, a?koliv drby nebyly, nejsou a nebudou m?j kobylek Mrkaj?c? .

------------------------

„Pohni si nebo nestihneme to nejd?le?it?j?? ?? spole?n?, dojemn?, n?dhern?, ANO. A mohl by sis ze sv?ho nejlep??ho kamar?da vz?t p??klad a …“

„Pros?m, o tom se te? nebudeme bavit. Jdeme na svatbu a tu si taky u?ijeme bez JAK?CHKOLIV nejapn?ch p?ipom?nek a pozn?mek. Ano? M?m hlad, ?e by jeden pad. Sn?dani jsem schv?ln? vynechal. Svatebn? hostina ....hmmmmm, jak j? se t??????m.“

Hur?, nemus?me hledat m?sto k parkov?n?, skoronovoman?el myslel jak vidno na v?echno, tak?e v pohod? doch?z?me ke kostelu a nech?me se organizovat. Dru?i?ky, r??i?ky, serepeti?ky … bo?e … co je?t? Zamra?en? !

„Hal?, hal? …. v?nujte mi chvilku pozornosti,“ m?j nejlep?? kamar?d a ?enich v jedn? osob? v luxusn?m ohozu m?v? na svateb?any zalepen?mi ob?lkami a organizuje n?jakou jist? b?je?nou, svatebn? opi??rnu P?ekvapen?. Co? o to, vkus a cit pro dramati?no se mu nikdy nedal up??t, ale asi mu u? z toho taky hr?blo. Ne, ne, neeeee!!! K takov?mu cirkusu m? nikdo, nikdy nedonut?. Ani pod drogama!

„Pros?m v?echny o spolupr?ci. Je to trapn? jednoduch?. Ka?d?mu p?ru d?m jednu z t?chto ob?lek, kter? otev?ete, a? k tomu d?m pokyn. Jasn?? D??v ne. Zkazili byste p?ekvapen? P?ekvapen? , na kter?m usilovn? pracuji u? n?kolik dn?, a to ur?it? nikdo z v?s nechce.“

Zbl?znil se fakt definitivn?? To s t?m mus? otravovat akor?t p?ed vraty kostela? Nem??e po?kat t?eba a? po ob?d?? M? tu?en?, ?e m?j ?aludek m??e p?ehlu?it i varhany, jestli nedostane urychlen? pol?vku s j?trov?mi knedl??ky a tradi?n? sv??kovou minim?ln? se ?esti? M? n?kdo za kamar?da takov?ho vola? To bych cht?l vid?t. Na Lenku se rad?i ani ned?v?m, proto?e jej? rozechv?n?, dojet?, sentiment a n?mou v??itku v o??ch nem??u te? ani vid?t. Popadneme svou ob?lku a usazujeme se do lavic. Ale mus?m uznat, ?e svatba v kostele m? sv? kouzlo. Pozoruji novoman?ele, sv?dky a v?jime?n?, sv?te?n? atmosf?ra pomalu dol?h? i na m?. Nev?sta je jedn?m slovem bo?sk?, i kdy? nervozita je na n? zn?t. ?enichovi nevid?m do tv??e, co? je ?koda, a tak mi pohled sklouzne na jeho sv?dka, t?et?ho do na?? trojice. Nen?padn? na n?j k?vnu a spiklenecky mrknu. Zn?me se od mala a jeden bez druh?ho a t?et?ho ned?me ani r?nu. Na st?edn? jsme zalo?ili kapelu, a i kdy? jsme se po vysok? rozd?lili, kdy? se Pavel rozhodl do toho pra?tit, bylo jasn?, ?e mu to jeden z n?s dvou odsv?d??. Z m?ch my?lenek m? vytrhuj? slova kn?ze:

„…l?ska je trp?liv?, laskav?, nez?vid?, l?ska se nevychloub? a nen? dom?liv?. L?ska nejedn? ne?estn?, nehled? sv?j prosp?ch, ned? se vydr?dit, nepo??t? k?ivdy. Nem? radost ze ?patnosti, ale v?dycky se raduje z pravdy. A? se d?je cokoliv, l?ska vydr??, l?ska v???, l?ska m? nad?ji, l?ska vytrv?. L?ska nikdy nezanikne…. Amen. Pokud m? n?kdo n?mitku, aby tito dva nebyli odd?ni, a? promluv? nyn?, nebo a? ml?? nav?dy….“

P?esn? tohle je m?sto, kter? na svatb?ch nesn??m. P?ijde mi alibistick? a patetick? a teatr?ln? a zbyte?n? a trapn? a ..... Krom? Jany Eyerov? a Slunce sena a p?r facek, jsem nikdy neza?il ani nesly?el, ?e by n?kdo pojal touhu zrovna v kostele v t?to chv?li fu?ovat far??i do ?emesla.

„Te? je ta spr?vn? chv?le, rozlepte ob?lky,“ zazn? od olt??e. Pavel se ot??? k u?asl?m a nic nech?paj?c?m svateb?an?m. Udiven? se po sob? d?v?me, kr??me rameny, krout?me hlavami, roztr?it? hled?me zalo?en? ob?lky a ...... pomalu je rozlepujeme.

Ne. Ne. Neeeee……

Je?i?ikriste …

Ty vole … P?ekvapen?

Panebo?e … ty to vid?,

oz?v? se st??dav? ze v?ech kosteln?ch lavic a k tomu pl??, lkan?, zd??en?, ?d?s, hr?za, mdloby obou matek, nad?vky zhrzen?ch otc? … Zamra?en? Rozpa?it? Pla??c? Zamra?en? Pla??c? a do toho st?le nic netu??c? (i kdy? kdov?) nev?sta, sv?dci a far??. Nikdy jsem si neuv?domil, ?e dusno se rod? ve vte?in? a roste geometrickou ?adou.

Zu?iv? trh?m tuhou ob?lku, Lenka mi o?ima vis? na rukou, a? na n?s vykouknou fotky se ??astnou nev?stou. P?isti?enou inflagranti se sv?dkem. T??ce inflagranti. ?l?pnul vedle

Kurva. Kurva. KURVA!!!!! S mrazen?m v z?dech a obav?ch z?r?m st??dav? na ?enicha a sv?dka. Mo?n? si far?? nakonec jenom p?ehod? svatebn? a poh?ebn? projev Nerozhodn? , jestli se Pavel neudr?? a z ?iv?ho sv?dka ud?l? mrtvolu nebo by se mohli ti dva prohodit a svatbu norm?ln? dojet. Vtip Zamra?en? .

„T?m je ?e?eno v?e. Ml?et nav?dy rozhodn? nebudu ani d?lat ze sebe vola,“ ?ekne ?enich do toho v?eobecn?ho chaosu tak n?jak mimochodem, mine konsternovanou nev?stu i sv?dka a odch?z? od olt??e. Far?? ze sebe od t? nablbl? ot?zky je?t? nevydal ani hl?sku. Dob?e mu tak. Nem? se pt?t na pitomosti.

Z?stav?? dvojice p?ed olt??em jakoby zkamen?la (?i zcepen?la strachem) a tvo?? bizarn? souso??: Mohlo by n?st n?zev: Neprovdateln?.

Popadnu Lenku za ruku a ml?ky odch?z?me tak?. Tady u? dneska rozhodn? naj?st nedostanu.

---------------------------------

A to slibovan? pou?en?? To nech?m na ka?d?m z v?s.

Kamar?d, kter? mi ten p??b?h vypr?v?l, od t? doby nepodce?uje sn?dan?. Nikdy Mrkaj?c?.

?enich? Ten nejdrsn?j??m zp?sobem zjistil, ?e kamar?d m? taky r?d. I ten nejlep??. Zamra?en?

Nev?sta? T?eba u? nikdy v ?ivot? nebude lh?t. Le? m? kr?tk? nohy a ji dovedla do dost prek?rn? situace Zamra?en?.

Sv?dek? Tak ten se m??e j?t ob?sit do rybn?ka nebo si s Tom?em Klusem prozp?vovat: Nebudu v?m lh?t, na?el jsem pravdu v chlastu. Nebudu v?m lh?t .... ?pln? na dn? Usm?vaj?c? se

A pan far??? ?e by na vlastn? k??i okusil p??slov?: na blbou ot?zku blb? odpov??? Nebo t?eba do k?z?n? pro p??t? zamontuje i jeden z Murphyho z?kon?:

L?ska je, kdy? ?ena nikdy nedostane to, co o?ek?v?, a mu? nikdy neo?ek?v? to, ?eho se mu dostane. Usm?vaj?c? se

A my v?ichni ostatn?? Nen?vist, msta a pon?en? probl?m nikdy nevy?e??. Naopak. Zad?laj? je?t? na mnohem v?t??.

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek