Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Prvn? rekvalifika?n? kurz - fotoblog - III. ??st


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

A?koliv je to k nev??e, je tu z?v?r na?eho prvn?ho rekvalifika?n?ho kurzu Celn? deklarant. T?m?? dva m?s?ce intenzivn?ho u?en?, ale tak? kr?sn? pr?ce, navazov?n? nov?ch p??telstv?, objevov?n? a posunov?n? sv?ch mo?nost? a nakonec i p?ekon?n? strachu a obav. Ono se tomu ??k? strach ze zkou?ek, ale je to o sp? posilov?n? v?ry v sebe sama, schopnosti uk?zat co um?m, osobn?m r?stu a ble, ble, ble. A mus?m ??ct, ?e jsem na v?echny byla py?n?. Zkou?ej?c?m koleg?m jste jeden po druh?m vyr?eli dech sv?mi znalostmi. A na konec jim brada spadla ?pln?. ??k? se, ?e z?v?r pat?? mistr?m a v tomto p??pad? to tak bylo doslova. Pan Chlup komisi doslova smetl ze ?idl?. To, ?e oblast CITESu je zakotvena v ?mluv? podepsan? v roce 1973 ve Washingtonu nev?d?li ani zkou?ej?c? p?nov?. Ale to nebylo v?echno. Dozv?d?li jsme se nejen, kdy k t?to ?mluv? p?istoupila ?esk? republika (bylo to v roce 1992), ale tak? kolik chr?n?n?ch druh? zahrnuje p??loha ?. I, II i III a to tak, ?e p?esn? Úžasn?. A diskuse zdaleka, zdaleka nekon?ila. U z?kazu dovozu l?k? jednomu zkou?ej?c?mu spadla brada, kdy? se jen tak zeptal, zda pan Chlup rozum?, co to jsou generick? l?ky a pro? se jimi celn?ci zab?vaj?. V?d?l. A s p?ehledem odpov?dal. A t?m to rozhodn? neskon?ilo. S bravurou vysv?tlil nejen podstatu dual use a cash control, ale ohromoval n?s rovn?? znalostmi sankc?, kter? hroz? v p??pad? poru?en? t?chto z?kaz? a omezen?. Kdy? u dual use se stoick?m klidem prohl?sil, ?e hroz? bu? flastr 20 mega nebo 3-8 let natvrdo, tak to u? do?la slova naprosto v?em Sm?j?c? se. Ale to st?le nebyl konec. Kdy? u? jsme zkou?en? ukon?ili a pan Chlup odch?zel, zeptal se n?s bezelstn?:

“A mohl bych v?m ??ct, kdo je gener?ln? ?editel celn? spr?vy?“

P?edseda komise byl tak konsternov?n t?mto dotazem, ?e jenom s ?sm?vem pok?vnul a s nap?t?m jsme ?ekali na odpov??.

„Brig?dn? gener?l JUDr. Ing. Pavel Novotn?“.

Z?stali jsme doslova z?rat s otev?enou pusou. Jm?no nen? zas tak t??k? si zapamatovat, ale i hodnost a v?echny tituly ….. tak u toho jsme v?n? byli r?di, ?e sed?me na prdeli P?ekvapen? .

P?i p?ed?v?n? osv?d?en? jsem pak m?la opravdovou, ?istou, nefal?ovanou radost. Kdy? jste mi za?ali d?kovat a p?ed?vat d?rky, lezlo na m? dojet? a hus? k??e a nostalgie a musela jsem se hodn? dr?et, abych se nerozbre?ela jak ?elva. Norm?ln? by ?pln? sta?il samotn? fakt, ?e prost? n?co p?kn?ho kon??. Jen?e vy jste m? ?pln? dorazili d?rky a slovy d?k?. R??e na ?aty je dokonal?. V?imli jste si, ?e miluju origin?ln?, ru?n? vyr?b?nou bi?u. Jen?e ne lecjakou. Z?le?? mi nejen na tom, od koho a p?i jak? p??le?itosti ji dostanu, ale p?edev??m KDO ji vyrobil, tzn. jakou energii mi do ?ivota p?inese. V tomto ohledu na sebe nenav?s?m ledacos. A n?co v?bec. Tuhle ale budu nosit mooooc r?da, proto?e kr?sn? energie z n? vyza?uje na sto hon?. Jen?e t?m jste neskon?ili. Zabili jste m? 15letou metaxou. Je to moje nejobl?ben?j?? pit?, to bez mu?en? p?izn?v?m, ale aby mi n?kdo dal takovou dobr?tku, tak to se mi stalo poprv?. A kytka? P?ekr?sn?.

Emile, Pet?e, Pavle, ??rko, Pavl?no, Mark?to a Mark?tko (n?jak v?s mus?m rozli?it, kdy? jste dv?), Kristinko, Jarko, Na?o, Ren?to a Marcelo ... Bylo mi pot??en?m v?s poznat a chv?li s v?mi pobejt. D?kuji. Moc!

Martina Ji??kov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek