Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Prvn? rekvalifika?n? kurz - recept ?. I - muffiny


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Hezk? den celn? rodino,

rozhodla jsem se V?m v?em napsat a pod?lit se o nov? z?itky po absolvov?n? kurzu celn?ho deklaranta. Za posledn? t?den jsem si na V?s v?echny a zvl?t? na pan? Martinu vzpomn?la nes?etn?kr?t. Mus?m V?m ??ci, ?e se c?t?m te? v pr?ci ?pln? jinak. V?e si d?v?m do souvislost?, logicky nad t?m uva?uji a dokonce m? v?e bav? o hodn? v?ce ne? p?edt?m, kdy jsem byla defacto manu?ln? zad?va?ka dat, od kter? se nevy?adovalo, aby v?emu rozum?la nebo nedej bo?e nad n???m uva?ovala.
Prvn? znalost? po absolvov?n? kurzu, kterou jsem se mohla blejsknout p?ed kolegy, byl rozd?l mezi “statusem zbo???? a “p?vodem zbo????. Ihned mi na mysli vytanula slova Martiny o n?rodnosti a st?tn? p??slu?nosti. Kolegyn? jen koukaly a j? m?la ze sebe radost Usm?vaj?c? se. Dal?? den jsem obdr?ela dotaz z C? na zbo??, kter? n?m bylo doru?eno, ale byl k n?mu pot?eba ??dn? popis k ur?en? spr?vn?ho sazebn?ho za?azen?. Pro na?e procesn? in?en?ry jsou funkce tohoto materi?lu a proces fungov?ni ban?ln? z?le?itost? a skoro se mi vysm?li, kdy? jsem se na dan? materi?l p?i?la zeptat. V?d?li, ?e ur?it? nem?m tak velk? znalosti jako oni a ?ertem mi p?edhazovali, copak asi budu cht?t v?d?t, ?e tomu stejn? neporozum?m. Jen?e chlapci se spletli! Pro? bych jim slo?it? vysv?tlovala, co pot?ebuji v?d?t, kdy? v tomto p??pad? zafungovaly t?i kr?sn? v?ty pan? Sabelov? ڞasn?.

“Ho?i, sta?? mi ??ct, co to je? Z ?eho to je? K ?emu to je???.

Na toto nem?li odpov?? a jen mi hezky mnou po?adovan? informace p?eposlali.

Je?t? t? den jsem si v klidu ?ehlila u televizn?ch zpr?v a p??tel si na gau?i ?etl. Najednou na n?s z obrazovky vysko?ila zpr?va o ?okuj?c? novince, jak pa?er?ci exotick?ch zv??at p?i?li na novou metodu p?evozu p?es hranice. Kdy si vaj??ka zv??at, ?i samotn? zv??ata schov?vaj? do na?it?ch kapes ve spodn?m pr?dle. P??tel na to kouk? a muml? n?co o tom, ?e je to hr?za. Ov?em my sv?tem prot?el? a CITESEM pomazan? v?me, ?e to a? takov? novinka nen? a dan? televize jen pot?ebovala zapl?cnout m?sto ve vys?lac?m ?ase. P??tel, a? cht?c ?i necht?c, dostal ?tvrthodinovou p?edn?ku o tom, jak se zv??ata pa?uj? a co to CITES je Mrkaj?c? (vzpomn?la jsem si i na pana Chlupa a jeho excelentn? v?kon).

Posledn? perli?kou byl dotaz z Celn?ho ??adu v Olomouci, kter? se t?kal mnou podan?ch ??dost? o ZISZ (v?ichni ji? v?me, co tyto zkratky znamenaj?) a odkazovali se na ?l?nky uveden? v celn?m kodexu. P?ed p?l rokem bych si poklepala na hlavu a ?ekla si, jak to m?m v?d?t, kdy? je to napsan? v n?jak? hloup?m kodexu, kter? je mi stejn? k ni?emu. Jen?e tentokr?t byla situace jin?. Vyhledala jsem si p??slu?n? ?l?nky na str?nk?ch celn? spr?vy a v?e prolouskala a odeslala po?adovan? informace.

Tak si ??k?m, jak jsem v?bec bez kurzu mohla fungovat Mrkaj?c?. N?kdy si ve ?tvrtek postesknu, ?e mus?m do pr?ce a ne?ek? na m? usm?vav? tv?? Martiny a nachystan? sn?dan?. Bylo to s v?mi moc fajn a douf?m, ?e perl?te se sv?mi nabyt?mi znalostmi stejn? jako j?. Pevn? v???m tomu, ?e jsme se nevid?li naposledy a potk?me se bu? osobn?, nebo pracovn?.

Moc V?m d?kuji Martino. Kone?n? m?m pocit, ?e d?l?m n?co smyslupn?ho a nep?ipad?m si ztracen? ve sv?t? ??sel a ??dost? Usm?vaj?c? se.

M?m v?ak je?t? jeden rest?k a to je recept na muffiny. Hezky si osla?te v?kend a p?eji V?m pohodu a ?t?st? v ?ivot?.

Na 12-15 muffin? pot?ebujete:

  • 250 g polohrub? mouky
  • 150 g mou?kov?ho cukru
  • 1 pr?ek do pe?iva
  • 3 l??ce holandsk?ho kakaa
  • 100 g nahrubo nasekan? ?okol?dy
  • 250 ml kef?ru
  • 2 vejce
  • 100 g rozpu?t?n?ho m?sla
  • 4 ty?inky v ?okol?d? ( Bounty, Snickers, Koko, Flint.....)

Postup:

Troubu rozeh?ejte na 180 stup??.

V jedn? m?se sm?chejte v?echny sypk? suroviny, v druh? m?se tekut?. Ty?inky nakr?jejte na mal? kousky. Sm?chejte v?echny suroviny a napl?te t?stem formi?ky na muffiny. Jako posledn? p?idejte kousky ty?inek. D?lka pe?en? z?vis? na typu a zku?enosti s Va?? troubou. J? nap??klad pe?u 15 minut.

P?eji V?m dobrou chu? L?baj?c?

Kristina Guziurov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek