Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Nejsem cvok, jen nejezd?m na mrtv?m koni!


Nelze pidat nvtvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Posledn? dobou p?em?l?m jako bl?zen, jestli nejsem bl?zen, kdy? n?kter? situace (vlastn? asi v?echny), ?e??m jako bl?zen Usm?vaj?c? se. P?edstavte si, up?ednost?uji pravdu p?ed l??!!!! Omluvu p?ed v?mluvou. P??most p?ed p?edst?r?n?m. Asertivitu p?ed manipulac?. ?t?st? p?ed tr?pen?m. V?e? p?ed rezignac? a nudou. L?sku p?ed vyho?en?m. ?ivot p?ed p?e??v?n?m. Zkr?tka ?iv? kon? p?ed mrtv?mi. Sm?j?c? seSm?j?c? seSm?j?c? se . Regul?rn? cvok. Myslela jsem si.

Nep?epos?l?m ani nerecykluju maily, ale v tomto p??pad? ud?l?m v?jimku. D?ky jednomu, kter? se podrobn? zab?val ?enami, jejich? v?n? je j?zda na mrtv?m koni, jsem toti? pochopila, pro? tyto ?eny nech?pu a nikdy jim neporozum?m. J? a mrtv? k??????? Tak to fakt neeeee!!!! Mrtvolky neberu. Nikdy. ?e nerozum?te?

P??slov? Indi?n? z kmene Dakot? pr? ??k?: „Kdy? zjist?, ?e jede? na mrtv?m koni, sesedni.“ ڞasn?

Tak to je h?eb??ek. Pokli?ka na hrnec. Svat? pravda. Efektivn? zp?sob ?it?, kter? umo??uje rychl? zm?ny. A j? byla v minul?m ?ivot? ur?it? Indi?nka. Kdy? toti? zjist?m, ?e jedu na mrtv?m koni, sesednu. Okam?it? a ost?elhbit?. Le?, v?mluvy, p?edst?r?n? … netoleruji. Zjist?m-li jen pokus o manipulaci, kon??m. Nen?vid?m manipul?tory a opovrhuji jimi. Nuda a nez?jem je pro m? pl?iv? zabij?k ?ehokoliv, tak?e pry? od nich … Jinak ?e?eno, neboj?m se rychl?ch a ostr?ch ?ez?, ?ivotn?ch zm?n, pokud k nim m?m d?vod, by? jsou v t? chv?li pro okol? sebenepochopiteln?j??. P?edstava, ?e bych pokra?ovala ?ivotem na mrtvole nebo s n? po boku, mi toti? ned?l? v?bec dob?e. Minul? t?den jsem v ?asu poslouchala kamar?da (??dn?ho blba podot?k?m), kdy? mi zd?vod?oval svoje rozhodnut?, kter? se ?asem uk?zalo stejn? jako mimo??dn? ?patn?, pokra?ovat v j?zd? na mrtv?m koni sv?ho man?elstv?:

„V? jak to bylo stra?n?????? Volali mi zn?m?, ?e jestli odejdu, ?krtaj? si m? ze seznamu kamar?d? Zamra?en? .“

Nev?m, jestli sn?m ?i bd?m, kdy? sly??m podobnou nehor?znost. Tohle se st?t mi, tito „zn?m?“ by u? nebyli na seznamu m?ch kamar?d? a ne proto, ?e by si m? ?krtli oni, ale j? sama bych pou?ila ono slavn? „ma?u t?“. V?te kolik je na sv?t? lid?, kte?? v?s budou m?t r?di bezpodm?ne?n?? Hodn? L?baj?c?L?baj?c?L?baj?c?. A p?itom v? „seznam“ je zapln?n? t?mito r?dobykamar?dy, kte?? v?m bez hanby diktuj?, jak m?te ??t! Co m?te d?lat!!! Co je pro v?s spr?vn? a nejlep??. D?s b?s!!!!! Nen? nic p??ern?j??ho, ne? ??t ?ivot podle toho, co si mysl? ostatn? ?? rodi?e, partner, d?ti, p??tel?, nep??tel?, u?itel?, sousedi, zn?m?, kamar?di, r?dobykamar?di … J? sv?j ?ivot ne?iju podle toho, jak mi ho nalajnuj? druz?. V tomhle jsem typick? Lev. Lvy toti? nezaj?m?, co si o nich ovce mysl? ڞasn? . Tohle nem? nic spole?n?ho s bezohlednost?, ne?ctou nebo p?ez?r?n?m. Jen mi nep?ijde trapn?, ani blb?, ani sm??n? d?lat v?ci podle sebe. A je mi ?pln? jedno, jestli to je neobvykl? (kdo tady ur?uje hranici obvyklosti?), nebezpe?n? nebo jestli m? budou n?kte?? pomlouvat. Sami maj?c v?t?inou m?slo na hlav?. Nikdy nesvaluji vinu na druh? za to, ?e nem?m, co chci, ned?l?m to, po ?em tou??m, ?e jsem se ob?tovala pro jin?, zat?mco jsem mohla tohle, t?mhleto, toto.

"Kdybych j? si tenkr?t vzala Pi?tu Hufn?gla ....."

"Kdybych nesed?la doma a nevychov?vala TI d?cka, kde j? jsem mohla dneska b?t ......"

"Taky jsem mohla studovat vysokou ?kolu, ale ob?tovala jsem svoji kari?ru t? tv? ....."

Kdyby chyby. Nebo taky pozd? bycha honit. P??padn? jak? si to ud?l?, takov? to m?. J? jsem u? d?vno p?evzala odpov?dnost za sv?j ?ivot. Kdy? toti? neovl?d?te vlastn? probl?my, za?nou ony ovl?dat v?s. Nic mezi t?m neexistuje.

Mozek je zvl?tn? ?tvar. ?dajn? n?m j?m denn? prolet? 60 000 my?lenek. Kristepane!!!! Sm?j?c? se Velkou ??st ?ivota jsem se u?ila uml?ovat negativn? my?lenky. Ty, kter? mi na?ept?vaj?, jak n?co neud?lat, vyhnout se, vylhat se, podez?rat, nev??it. I kdy? je to ?asto dooooost t??k?. Hlavn? p?emlouv?n? vst?t r?no, kdy? se mi nechce vyl?zt z postele a je?t? bych si d?chla, to m? stoj? d?sn? sil Sm?j?c? se. U neproduktivn?ch (stagnuj?c?ch, negativn? nalad?n?ch … lid?) funguje z?kon v?t?zstv? negativn?ch my?lenek. I kdyby m?li 59 999 pozitivn?ch my?lenek denn?, jedna NE my?lenka je v?echny p?ebije. A j? nechci b?t sv?m vlastn?m v?zn?m. Nechci b?t sv?z?na sv?mi p?edsudky, strachy, domn?nkami, nev?rou, ned?v?rou ..... Nechci a nejsem.

Jen?e ne v?ichni jsou za Indi?ny nebo Lvy a mo?n? proto si v p??pad? rozhodov?n? dovoluj? luxus „beze zm?n“, a tak d?sledkem b?v? hned n?kolik mrtv?ch kon? v jejich st?ji. Lp? na minulosti, neum? promy?len? riskovat, sna?? se zavd??it v?em krom? sebe, zachovat dek?rum, idealizuj? si sv?j sebeobraz, boj? se samoty a zm?n. A to tak hrozn?, ?e rad? d?l ?ivotem cestuj? bok po boku s mrtvolkou. Hlavn? ?eny jsou v je?d?n? na mrtv?ch kon?ch mistryn? sv?ta.

ZJIST?-LI ?ENA, ?E SED? NA MRTV?M KONI, KTER? JE J? VELMI DRAH?, TAK…

• tvrd?, ?e k?? je st?le ?iv? a pouze m? ?patn? obdob?
• div? se, proto?e ten k?? p?ece v?dycky jezdil
• setrv?v?, proto?e co by tomu ?ekli ostatn? jezdci na mrtv?ch kon?ch
• setrv?v? ze soucitu k mrtv?mu koni
• sna?? se uv??it, ?e je lep?? mrtv? ne? ??dn? k??
• s kamar?dkami vym?l?, jak o?ivit mrtv?ho kon?
pt? se kamar?dek, jak ony samy jezd? na mrtv?ch kon?ch Sm?j?c? se
p?esv?d?uje sebe a okol?, ?e tento k?? je j? osudem ur?en?, a? ?iv? nebo mrtv? Sm?j?c? se
• vyv?j? smyslupln? aktivity, aby nemusela na sv?ho mrtv?ho kon? myslet
• nakoup? lep?? potravu a dopl?ky do st?je a sna?? se mrtv?ho kon? o?ivit
• absolvuje pokro?il? kurz jezdectv? se specializac? na j?zdu na mrtv?m koni
• zva?uje pro a proti ?ivota s mrtv?m kon?m
porovn?v? pr?b??n? s ostatn?mi, jak hodn? je jej? k?? mrtv?
• uprav? krit?ria ur?uj?c?, zda je k?? mrtv?
• zaplat? v??tkyni, aby p?edpov?d?la dal?? osud mrtv?ho kon?
• jde na terapii, k l??iteli a na kurz, aby pochopila sv?ho mrtv?ho kon?
• k??s? sv?ho mrtv?ho kon? k ?ivotu, proto?e vzd?vat se ?lov?k nem?, kdy? mu o n?co jde
prohl?s?, ?e ??dn? k?? nem??e b?t natolik mrtv?, aby se na n?m nedalo je?t? chvilku jezdit Sm?j?c? se
prohla?uje, ?e se j? noha zasekla ve t?menu a nem??e z mrtv?ho kon? sestoupit Sm?j?c? se
• prohla?uje, ?e si na mrtv?m koni v?dycky p??la jezdit
• vyhrne si ruk?vy a nos? mrtv?ho kon? sama
• trp?liv? ?ek?, a? se k?? s?m zvedne

Kdy? jsem to ?etla poprv?, moc, opravdu moc jsem se sm?la, proto?e mi to p?i?lo jako skv?l? nads?zka, kter? nem? s ?ivotem nic spole?n?ho. Dneska se u? nesm?ji. Tohle je toti? smutn? realita dne?n?ch dn?. Ne proto, ?e ?as od ?asu v?ichni jedeme na mrtv?m koni, ale ?e tak n?jak u? ani neum?me jinak Zamra?en?Zamra?en?Zamra?en?

Zp?t na za??tek. Dneska v?m, ?e nejsem bl?zen. Jen nejezd?m na mrtv?ch kon?ch. M? to jednu obrovskou v?hodu. M?j ?ivot nestagnuje. Je neust?le v pohybu. ?ivouc?. Opravdov?. Raduji se z ka?d?ho r?na, z ka?d?ho setk?n?, ze v?ech p??tel, kter? m?m kolem sebe, z l?sek, je? m? v ?ivot? potkaly, z posedlost?, kter?mi jsem byla obda?ena. Jsem otev?en? zm?n?m a nov?m cest?m, co? je nedoceniteln? deviza. Ano, d?l?m chyby (ostatn? jako ka?d?), ale ?ivot nep?i?el s n?vodem.

P.S: A je?t? n?co. Ka?d? mrtvola se ?asem za?ne rozkl?dat a smrd?t. Nesnesiteln?. Zvyknout si na ten p??ern? smrad se snad d?, ale ??t v tom dnes a denn?, tak to mus? b?t teda chu?.

Publikov?no na ?eny s.r.o. ZDE