Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Novinky

 

GDPR u nás

jak to vypadá s GDPR v naší agentuøe
Zobrazeno: 958x Koment: 0x Datum: 25.05.2018

Celní certifikace AEO - Authorized Economic Operator (oprávnìný hospodáøský subjekt)

aneb kdo, co, proè, jak, k èemu?
Zobrazeno: 2958x Koment: 0x Datum: 06.02.2018

Dá se ve vzdìlávání podnikat?

rozhovor na toto téma na TV POLAR
Zobrazeno: 1083x Koment: 0x Datum: 06.02.2018

Jsem Podnikavou ženou roku 2016!

aneb, když je ocenìna vaše práce
Zobrazeno: 1862x Koment: 0x Datum: 23.12.2016

Po roce Vánoce, Vánoce pøicházejí ....

aneb nakonec všechno dobøe dopadne.
Zobrazeno: 1482x Koment: 0x Datum: 19.12.2016

Køest Nadìje

aneb když knížku køtí ti nejlepší z nejlepších
Zobrazeno: 1725x Koment: 0x Datum: 06.11.2016

Jsem v užším výbìru Podnikavé ženy roku 2016

aneb dìláme dobøe to, co dìláme s láskou
Zobrazeno: 1454x Koment: 0x Datum: 23.10.2016

Absolventský veèírek celních deklarantù

aneb, když se srazí ètyøi kurzy dohromady
Zobrazeno: 1600x Koment: 0x Datum: 02.10.2016

A žijí novely, zvl᚝ ty prázdninové!!!

nejen celní zákon je nový, ale také INTRASTAT je zmìnìn sakumpikum
Zobrazeno: 2857x Koment: 0x Datum: 30.07.2016

Odborné vzdìlávání vašich zamìstnancù ZDARMA!

aneb všechny naše kurzy (vèetnì jazykového) mùžete profinancovat pøes úøad práce.
Zobrazeno: 2519x Koment: 0x Datum: 21.05.2016

Odvolávám, co jsem slíbil, a slibuji, co jsem odvolal…

aneb celní správa zase bez generálního øeditele
Zobrazeno: 2596x Koment: 0x Datum: 20.05.2016

Dépéháèko je tu!!!

Došlo i na nás - jsme plátci DPH!
Zobrazeno: 1610x Koment: 0x Datum: 09.07.2015

Máme výroèí seznámení!!!

právì to byl rok .... :)
Zobrazeno: 1823x Koment: 0x Datum: 14.06.2015

Prùvodce úskalími exportu a importu v Ostravì

Jak jsme se mìli na jarním kurzu v Ostravì?
Zobrazeno: 1716x Koment: 0x Datum: 22.05.2015

Prùvodce úskalími exportu a importu v Praze.

holala, holala ... Praha si nás žádala!!!
Zobrazeno: 1573x Koment: 0x Datum: 20.04.2015

Mejdan podle plánu!

aneb když se "srazí" dva rekvalifikaèní kurzy
Zobrazeno: 2127x Koment: 0x Datum: 24.03.2015

Kvalita zboží - alfa a omega každého obchodu

zcela nová série školení urèená pøedevším pro automobilový prùmysl
Zobrazeno: 2353x Koment: 0x Datum: 22.03.2015

Kdo je Hynek Stejskal?

Odborník na øízení kvalitativních procesù v oblasti automotive.
Zobrazeno: 12796x Koment: 0x Datum: 16.03.2015

E-shopy, cla a danì ... se mnou zjistíte jak na nì!

aneb èeho se vyvarovat pøi provozování e-shopu.
Zobrazeno: 1982x Koment: 0x Datum: 15.02.2015

Poprvé v Praze

náš první pražský semináø ... nicménì urèitì ne poslední
Zobrazeno: 1826x Koment: 0x Datum: 27.01.2015

Marlenka

aneb když se vám splní sen.
Zobrazeno: 1839x Koment: 0x Datum: 27.01.2015

Šastný nový rok!!!

... chci popøát sobì i vám.
Zobrazeno: 1679x Koment: 0x Datum: 31.12.2014

Vánoèní zastavení

... pamatujte, že nakonec všechno dobøe dopadne!
Zobrazeno: 1962x Koment: 0x Datum: 16.12.2014

Kdo je Lenka Sabelová?

Odbornice na clo. Bez jakýchkoliv pochyb.
Zobrazeno: 3186x Koment: 0x Datum: 23.11.2014

Konec dobrý, všechno dobré!

.... a máme dalších 11 rekvalifikovaných celních deklarantù.
Zobrazeno: 1893x Koment: 0x Datum: 08.11.2014

Sama s nohami na stole .....

...a zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Zobrazeno: 1867x Koment: 0x Datum: 24.05.2014

Balím, balíš, balíme ...

aneb jak se taky dá pøijít o iluze.
Zobrazeno: 2140x Koment: 0x Datum: 20.02.2014

Celní školení - jaro 2014

Èím se budeme zabývat v celní oblasti toto pololetí? Mrknìte.
Zobrazeno: 2095x Koment: 0x Datum: 09.02.2014

Vánoèní pøání

A mír zùstává s touto krajinou .....
Zobrazeno: 2006x Koment: 0x Datum: 19.12.2013

Sedm stateèných

aneb naši první absolventi
Zobrazeno: 2030x Koment: 0x Datum: 11.11.2013

Nuda z Brna? Ani náhodou .....

Co to vlastnì je za další divná zkratka ten INCOTERMS?
Zobrazeno: 2986x Koment: 0x Datum: 12.10.2013

Pidi celní kurz

zaèínáme už pøíští týden!!!
Zobrazeno: 1894x Koment: 0x Datum: 19.09.2013

Celní základy letem svìtem

5ti denní kurz, kde se dozvíte celní základy v kostce. Nezáživná teorie, spojena se spoustou pøíkladù z praxe, vás bude bavit. Uvidíte.
Zobrazeno: 1806x Koment: 0x Datum: 10.09.2013

První daòový semináø za námi

Jaké bylo první daòové setkání nad zákonem o daních z pøíjmù?
Zobrazeno: 1706x Koment: 0x Datum: 06.09.2013

Od podzimu budeme i v Brnì

abyste nemuseli pøes pùl republiky, brzy nás najdete i v Brnì
Zobrazeno: 1717x Koment: 0x Datum: 24.08.2013

CITES aneb nás se to absolutnì netýká

unikátní semináø o pašování ohrožených druhù fauny a flóry
Zobrazeno: 1963x Koment: 0x Datum: 07.08.2013

Prùøez zákonem o daních z pøíjmù

semináø o daních z pøíjmù FO a daních z pøíjmù PO pro zaèáteèníky a mírnì pokroèilé
Zobrazeno: 1823x Koment: 0x Datum: 07.08.2013