Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? problematika v kostce

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání13.01.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH6900K?
osob
Jste spole?nost obchoduj?c? se zahrani??m a r?di byste pro?kolili sv? zam?stnance v oblasti celn? problematiky?

Nastoupil k v?m ?ikovn? student po ?kole, ale bez praxe a pot?eboval by se o celni?in? dozv?d?t tro?ku v?c, ne? jej u?ili ve ?koln?ch lavic?ch?

Vr?tila se v?m ?ikovn? pracovnice z mate?sk?, ale pot?ebovala by efektivn? dohnat to, co j? doma s miminkem uteklo?

Pracujete u? dlouho na jednou m?st? a m?te pocit, ?e sklouz?v?te do rutiny a znalosti by cht?ly tro?ku o?ivit?

Kompletujete podklady pro celn? ??ad a absolutn? nech?pete souvislosti?

M?te vystudovanou ekonomku, p?i?li jste o pr?ci a chcete zkusit n?co nov?ho?

V TOM P??PAD? JSTE VHODN? ADEPT PRO NA?E ?KOLEN? !

Podrobnosti najdete v p??loh?ch um?st?n?ch n?e.

13.1.2015, 14.1.2015 a 15.1.2015 m?te jedine?nou ?anci proniknout do z?klad? celn? problematiky a propojit legislativu s prax?. Dozv?te se v?echno nejen o tom, jak? m?me celn? re?imy, ale i jejich podstatu, tzn. jak? v?hody (zejm?na ekonomick?) mohou pro spole?nost m?t. D?le zjist?te nejen jak se dnes po??t? clo a DPH, ale tak? jak? je rozd?l p?i jeho v?b?ru u pl?tc? a nepl?tc?. Nau??te se spr?vn? ur?it celn? hodnotu, zatarifovat zbo??, ur?it a prok?zat jeho p?vod, ale tak? zjist?te jak ?elit verifikaci ze zahrani?? .... Pokud jste dodnes nepochopili v?znam dodac?ch podm?nek Incoterms, jak se ur?uj?, ale p?edev??m jak? vliv (v??te ?e naprosto z?sadn? Mrkaj?c? ) maj? na celn? ??zen? a celn? hodnotu, jsem si jist?, ?e u n?s to v?echno nejen usly??te, ale tak? tomu porozum?te.

T??m se na v?s

Martina Ji??kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek