Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pr?vodce ?skal?mi exportu a importu

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání14.05.2015
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH9000K?
osob
V?en? pan?, v?en? pane,

pracujete pro spole?nost obchoduj?c? se zahrani??m a nejste si jisti, zda obchody realizujete celn?, da?ov?, ??etn? a statisticky nejen spr?vn? a v souladu s platnou legislativou, ale tak? ekonomicky co nejv?hodn?ji? Chcete se dozv?d?t, zda a jak je mo?n? p?i exportu a importu u?et?it? V tom p??pad? p?esn? pro v?s v Praze a Ostrav? po??d?me jedine?n? semin?? na t?ma

PR?VODCE ?SKAL?MI EXPORTU A IMPORTU

V p?ti dnech m?te skv?lou ?anci identifikovat sv? firemn? rizika a objevit mo?nosti finan?n?ch, ?asov?ch ?i logistick?ch ?spor.

Semin?? m?ete absolvovat jako celek nebo si vybrat jednotliv? dny podle zvolen?ho t?matu. Cena jednoho dne je 1800 K?/osobu.

Pokud chcete zn?t odpov?di na n?e uveden? ot?zky, nev?hejte s p?ihl?kou. Z?vazn? rezervace u?in?n? do konce ?nora nab?z?me s 10% slevou.

1. den: Celn? re?imy a dodac? podm?nky INCOTERMS

M?te pro sv? obchody zvolen nejen spr?vn?, ale tak? finan?n? nejefektivn?j?? celn? re?im? V?te, jak? vliv na n?j maj? dodac? podm?nky a ?e tudy v?m mohou ut?kat z firmy zna?n? pen?ze?

2. den: Celn? ??zen?, z?kazy a omezen?, osvobozen? od cla, doklady p?i exportu a importu

Jste si jisti, ?e p?i dovozu a v?vozu ?erp?te v?echny mo?nosti osvobozen? ?i ?lev, kter? v?m sou?asn? legislativa nab?z?? V?te, ?e m?ete u dovozu v?razn? u?et?it finance, ?as a nep??jemnosti kdy? m?te spr?vn? doklady a p?edem zn?te v?echny z?kazy a omezen? na komodity, kter? dov??te?

3. den: Celn? sazebn?k a Intrastat

Konzultovali jste n?kdy sazebn? za?azen? v?mi dov?en?ho zbo?? se ?kolen?m tarif?rem? V?te, ?e spr?vn? zatarifov?n? zbo?? je z?kladem nejen celn?ho ??zen?, ale i statistick?ho vykazov?n? Intrastat a m?e v?m op?t u?et?it jak finance p?i n?sledn?m dom??en? celn?ho dluhu a pokuty, tak nep??jemnosti spojen? s celn?m deliktem, kter?ho se v p??pad? chyby dopust?te?

4.den: P?vod zbo?? a celn? hodnota

Plat?te p?i dovozu clo a dum?te jak se mu leg?ln? vyhnout nebo byste sv? ceny p?i v?vozu pot?ebovali sn?it tak, aby byly pro va?eho odb?ratele p?ijateln?j??? Kl??em je p?vod zbo??. Jeho spr?vnou aplikac? m?ete u?et?it opravdu hodn? pen?z. A jeliko? clo se po??t? z celn? hodnoty, tak jej? spr?vn? stanoven? je pro va?e finance rovn? velmi d?le?it?.

5.den: ?spory a eliminace rizik p?i exportu a importu v praxi

V?te, jak o sv? pr?va bojuj? evrop?t? dovozci a v?vozci? Chcete se sezn?mit s nejnov?j?? judikaturou a tak? mo?nostmi jej?ho vyu?it? ve va?? firm?? Zn?te ve?ker? ?skal? celn?ho, da?ov?ho ?i spr?vn?ho ??zen? a cht?li byste se jich vyvarovat? Uk?eme v?m na p??kladech z praxe, jak? mo?nosti se firm?m nab?z? a zda je re?ln? v praxi usp?t v boji se st?tn? spr?vou.

Velmi se na v?s t??me, jeliko? tentokr?t se budeme bavit p?edev??m o mo?nosti ?spor, jak u?et?it pen?ze, ?as, nervy, dobrou pov?st firmy .... A to v?echno v?m uk?eme na re?ln?ch p??kladech z praxe. Nep??jemnosti ?i komplikace se ned?j? jen soused?m. M?e se to st?t i v?m. A kdo je p?ipraven, nen? p?ekvapen Mrkaj?c? .

Va?e Martina Ji??kov?, Lenka Sabelov? a tentokr?t tak? Petr Sym?nek2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek