Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pr?vodce celn?m ??zen?m v kostce

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání03.12.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH13000K?
osob
V?en? pan?, v?en? pane,

pracujete pro spole?nost obchoduj?c? se zahrani??m a nejste si jisti, zda obchody realizujete celn?, da?ov?, ??etn? a statisticky nejen spr?vn? a v souladu s platnou legislativou, ale tak? ekonomicky co nejv?hodn?ji? Chcete se dozv?d?t, zda a jak je mo?n? p?i exportu a importu u?et?it? V tom p??pad? p?esn? pro v?s v Praze po??d?me jedine?n? semin?? na t?ma

PR?VODCE CELN?M ?IZEN?M V KOSTCE

V p?ti dnech m?te skv?lou ?anci identifikovat sv? firemn? rizika a objevit mo?nosti finan?n?ch, ?asov?ch ?i logistick?ch ?spor a proniknout do taj? celn?ho ??zen?.

Semin?? m?ete absolvovat jako celek za 13.000 K? bez DPH/osobu nebo si vybrat jednotliv? dny podle zvolen?ho t?matu. Cena jednoho dne je 2600 K? bez DPH/osobu.

Pokud chcete zn?t odpov?di na n?e uveden? ot?zky, nev?hejte s p?ihl?kou. Z?vazn? rezervace u?in?n? do konce ??jna nab?z?me s 10% slevou.

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? legislativa zav?d? pro celn? z?stupce krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

1. den: Celn? re?imy a dodac? podm?nky INCOTERMS

M?te pro sv? obchody zvolen nejen spr?vn?, ale tak? finan?n? nejefektivn?j?? celn? re?im? V?te, jak? vliv na n?j maj? dodac? podm?nky a ?e tudy v?m mohou ut?kat z firmy zna?n? pen?ze?

2. den: Celn? ??zen? a doklady p?i exportu a importu

Dne?n? celn? ??zen? je toliko elektronick?. Jste si jisti, ?e pod?v?te celn? prohl?en? spr?vn?? Um?te se poprat s elektronick?mi n?strahami celn?ho ??zen?? V?te, ?e je mo?n? dos?hnout na r?zn? zjednodu?en? postupy. V?te kter? je vhodn? zvolit ve va?em p??pad?, jak? ?spory v?m mohou p?in?st a za jak?ch podm?nek? A co dokladov? d?ungle? V?te, kter? doklady mus?te u celn?ho ??zen? p?edlo?it povinn? a kter? m?t v?bec nemus?te?

3. den: Celn? dluh, z?kazy a omezen?, osvobozen? od cla

Um?te si spo??tat celn? dluh na zbo??, kter? dov??te? V?te, ?e jeho sou??st? jsou i n?kter? dan?? Je v?m zn?mo, ?e celn? dluh se jinak vym??uje pl?tc?m DPH a jinak nepl?tc?m? Jste si jisti, ?e p?i dovozu a v?vozu ?erp?te v?echny mo?nosti osvobozen? ?i ?lev, kter? v?m sou?asn? legislativa nab?z?? A naopak, ?e dodr?ujete v?echny z?kazy a omezen?, kter? jsou na export a import uvaleny? V?te, ?e m?ete u dovozu v?razn? u?et?it finance, ?as a nep??jemnosti kdy? p?edem zn?te v?echny z?kazy a omezen? na komodity, kter? dov??te?

4.den: Celn? sazebn?k a INTRASTAT

Konzultovali jste n?kdy sazebn? za?azen? v?mi dov?en?ho zbo?? se ?kolen?m tarif?rem? V?te, ?e spr?vn? zatarifov?n? zbo?? je z?kladem nejen celn?ho ??zen?, ale i statistick?ho vykazov?n? Intrastat a m?e v?m op?t u?et?it jak finance p?i n?sledn?m dom??en? celn?ho dluhu a pokuty, tak nep??jemnosti spojen? s celn?m deliktem, kter?ho se v p??pad? chyby dopust?te?

5.den: P?vod zbo?? a celn? hodnota

Plat?te p?i dovozu clo a dum?te jak se mu leg?ln? vyhnout nebo byste sv? ceny p?i v?vozu pot?ebovali sn?it tak, aby byly pro va?eho odb?ratele p?ijateln?j??? Kl??em je p?vod zbo??. Jeho spr?vnou aplikac? m?ete u?et?it opravdu hodn? pen?z a hodn? nep??jemnost?. A jeliko? clo se po??t? z celn? hodnoty, tak jej? spr?vn? stanoven? je pro va?e finance rovn? velmi d?le?it?.

Velmi se na v?s t??me, jeliko? tentokr?t se budeme bavit p?edev??m o mo?nosti ?spor, jak u?et?it pen?ze, ?as, nervy, dobrou pov?st firmy .... A to v?echno v?m uk?eme na re?ln?ch p??kladech z praxe. Nep??jemnosti ?i komplikace se ned?j? jen soused?m. M?e se to st?t i v?m. A kdo je p?ipraven, nen? p?ekvapen Mrkaj?c? .

Va?e Martina Ji??kov?, Lenka Sabelov? a tentokr?t tak? Martin Hulva2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek