Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? ??zen? a doklady p?i exportu a importu

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání08.12.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2600K?
osob
Od 3.12. - 11.12.2015 m?te v Praze mo?nost absolvovat 5denn? celn? kurz. Jeliko? jednotliv? dny jsou koncipov?ny jako samostatn? bloky, je mo?n? si vybrat kurz jako celek nebo pouze n?kter? z nab?zen?ch t?mat.

Cena cel?ho 5denn?ho kurzu je 13000 K? bez DPH/osobu.

Cena jednoho dne je 2600 K? bez DPH/osobu

3.den: Celn? ??zen? a doklady p?i exportu a importu

Dne?n? celn? ??zen? je toliko elektronick?. Jste si jisti, ?e pod?v?te celn? prohl?en? spr?vn?? Um?te se poprat s elektronick?mi n?strahami celn?ho ??zen?? V?te, ?e je mo?n? dos?hnout na r?zn? zjednodu?en? postupy? V?te kter? je vhodn? zvolit ve va?em p??pad?, jak? ?spory v?m mohou p?in?st a za jak?ch podm?nek? A co dokladov? d?ungle? V?te, kter? doklady mus?te u celn?ho ??zen? p?edlo?it povinn? a kter? m?t v?bec nemus?te a pro?? ....

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? letislativa zav?d? pro celn? z?stupce krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a n?kter? jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

T??m se na v?s

Martina Ji??kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek