Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? dluh, z?kazy a omezen?, osvobozen? od cla

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání04.12.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2600K?
osob
Od 3.12. - 11.12.2015 m?te v Praze mo?nost absolvovat 5denn? celn? kurz. Jeliko? jednotliv? dny jsou koncipov?ny jako samostatn? bloky, je mo?n? si vybrat kurz jako celek nebo pouze n?kter? z nab?zen?ch t?mat.

Cena cel?ho 5denn?ho kurzu je 13000 K? bez DPH/osobu.

Cena jednoho dne je 2600 K? bez DPH/osobu

3. den: Celn? dluh, z?kazy a omezen?, osvobozen? od cla

Um?te si spo??tat celn? dluh na zbo??, kter? dov??te? V?te, ?e jeho sou??st? jsou i n?kter? dan?? Je v?m zn?mo, ?e celn? dluh se jinak vym??uje pl?tc?m DPH a jinak nepl?tc?m? Jste si jisti, ?e p?i dovozu a v?vozu ?erp?te v?echny mo?nosti osvobozen? ?i ?lev, kter? v?m sou?asn? legislativa nab?z?? A naopak, ?e dodr?ujete v?echny z?kazy a omezen?, kter? jsou na export a import uvaleny? V?te, ?e m?ete u dovozu v?razn? u?et?it finance, ?as a nep??jemnosti kdy? p?edem zn?te v?echny z?kazy a omezen? na komodity, kter? dov??te?

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? legislativa zav?d? pro celn? z?stupce krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a n?kter? jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

T?? se na v?s

Martina Ji??kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek