Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Novinky v celn?m ??zen? v roce 2016

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání01.04.2016
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2600K?
osob
Sv?te?n?mu volnu a povalov?n? je konec a te? u? jenom pozitiva a jistoty, ?ili pr?ce, pr?ce a zase pr?ce Usm?vaj?c? se. Export??i, import??i, celn? deklaranti, logisti ..... to budou m?t letos v?ivn?, jeliko? v celn?ch p?edpisech dojde od 1.5.2016 k nejv?t?? revoluci od vstupu ?R do EU. A aby v?s to tolik nebolelo, p?ipravili jsme v Ostrav? i Praze s?rii zm?nov?ch semin???k? v r?zn?ch term?nech tak, aby si ka?d? na?el svoje m?ste?ko. Jeliko? zm?ny celn?ch p?edpis? z?konit? znamenaj? i zm?ny v dal??ch oblastech - da?ov?, procesn?, statistick?, co se t??e INTRASTATu, vypsali jsme v Ostrav? speci?ln? den. Tak?e k Ing. Ji??kov? na celn?, procesn? a da?ov? novinky a k Ing. Sabelov? na INTRASTAT.

Cena jednoho dne je 2600 K? bez DPH/osobu

C?lem semin??e je sezn?mit se s novinkami celn? legilativy ??inn?mi od 1. 5.2016, kter? z?sadn? zm?n? pr?b?h celn?ho ??zen?. Jde o nejrozs?hlej?? zm?nu celn?ch p?edpis? od vstupu ?R do EU.

N?pl? semin??e:

  • Zm?ny v celn?m kodexu EU a prov?d?c?ch p?edpisech ??inn? od 1. 5. 2016
  • Dopady zm?n celn? legislativy na prov?d?n? celn?ch operac?

• nov? celn? re?imy
• novinky v oblasti pravidel p?vodu
• zm?ny ve zjednodu?en?ch postupech
• povinn? vy?adov?n? statutu AEO (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt)
• zm?ny v zaji?t?n? celn?ho dluhu

  • Novinka - Celn? ??d (informace o zm?n? n?rodn? legislativy v n?vaznosti na zm?ny legislativy EU)

Tentokr?t NEV?HEJTE!!!

Kdo je p?ipraven, nen? p?ekvapen!

T?? se na v?s

Martina Ji??kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek