Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Nadìje není jen slovo!

Zpt do kategorie: Knihy a uèebnice
AutorMartina Jiøíková
Cena s DPH289Kè
ks
Nadìje není jen slovo!

je knížka blogù, které autorka postupnì psala pro server Ženy s.r.o. a bookazine Èeská máma. Jde o její úvahy, postøehy, komentáøe, vzpomínky, zážitky nebo pøíbìhy, které zažila na vlastní kùži èi slyšela na vlastní uši a chtìla se o nì zkrátka podìlit.

S nadhledem, humorem, laskavostí a  trochou nadsázky píše o lásce, víøe, bolesti a nadìji, kamarádství i rozchodech, dìtièkách, studentských eskapádách, trapasech, dietách, tajemstvích, pravdì a lži, sexu a samozøejmì mužích, kteøí nás nìkdy válcují, ale my je pøesto poøád milujeme. Jsou jako andìlé spadlí z nebe. Škoda, že vìtšina na hlavu.

Mrkající Usmívající se Mrkající

Knížku mùžete èíst odpøedu, zezadu i zprostøedka. A když si k tomu nalijete nìco dobrého, na chvilku zapomenete na každodenní problémy, starosti a navíc se zasmìjete, není lepší odmìny.

Vždy o to v životì jde.

Nebrat se pøíliš vážnì.

---

Ukázka z knihy

Osobnì mám štìstí. Ženská pøátelství jsem dlouho, pøedlouho nepìstovala a nevyhledávala. Vystaèila jsem si s jednou kámoškou, která mi po 15 letech kamarádìní na život a na smrt zaèala do oèí vøískat:

„Za ten rozchod s mým milencem mùžeš ty!!!

Flirtoval s tebou.

Zblbla jsi mu hlavu!

Nenávidím tì!

Pøeji si, abys byla mrtvá!!!“

Až se vám nìkdy pøihodí stejná nejapnost, nevyšilujte jako já, že to je výplod její choré mysli, páè její milenec tomu mému nesahá ani po kotníky, prostì si dejte další sklenku vína, zapalte si cigárko, i když jste pøestala kouøit už pøed lety nebo vùbec nezaèala a odpovìzte:

„Dìlám, co mùžu, zlato !“

Úžasný Líbající Úžasný

---

Knihu si mùžete objednat na adrese:

Ing. Martina Jiøíková

vzdìlávací agentura IDEA

Pøemyslovcù 1238/55

709 00  Ostrava – Mariánské Hory

nebo pøes tento e-shop: http://www.agentura-idea.cz

nebo pøes fb: facebook.com/IDEAOstrava

nebo e-mailem: info@agentura-idea.cz

nebo telefonicky: +042 777 336 858

 

Údaje o knize

Vydala Ing. Martina Jiøíková, vzdìlávací agentura IDEA, IÈ: 01914693

jako svou 1. publikaci

Vytiskl OPTYS spol. s r.o.

234 stran, první vydání, Ostrava 2016

ISBN 978-80-906485-0-0