Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Business english for customs officers

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání06.09.2016
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH15000K?
osob
Na?e agentura je velmi ?zce zam??ena na mezin?rodn? obchod a celnictv?. U n?s najdete recept na ka?d? probl?m, kter? se v?m vyvrb? v souvislosti s exportem nebo importem, se sazebn?m za?azen?m zbo??, celn? hodnotou, p?vodem zbo??, celn?mi re?imy, zaji?t?n?m celn?ho dluhu, dodac?mi podm?nkami INCOTERMS a mnohdy i samotn?mi celn?ky. Nekec?me, ale fakt v?s celnictv? co nejkomplexn?ji u??me. Organizujeme ve?ejn? kurzy, individu?ln? firemn? kurzy a tak? celn? poradenstv? v konkr?tn?ch p??padech. V ?em jsme v?m ale dodnes pomoct nedok?zali, to je angli?tina. A mezin?rodn? obchod bez anglick? komunikace si prakticky ani p?edstavit nelze. Neschopnost zvednout telefon nebo napsat e-mail v angli?tin? zp?sobuje v praxi denn? mraky z?drhel? a komplikac?. S T?M JE TE? KONEC! Od z??? pro v?s otv?r?me unik?tn? konverza?n? kurz

BUSINESS ENGLISH FOR CUSTOMS OFFICERS.

KOMU je kurz ur?en?

V?em, kte?? pot?ebuj? anglicky komunikovat se zahrani??m v obchodn?-celn?ch z?le?itostech a jejich? c?lem je rozmluvit se a zdokonalit sv? schopnosti p?i mluven?m projevu. Mana?e?i, deklaranti, pracovn?ci expedic?, n?kup??, logisti, ??etn? ..., d?ky intenzivn?mu n?cviku r?zn?ch komunika?n?ch situac? zvl?dnete sebev?dom? reagovat v re?ln?ch situac?ch a nav?c se nau??te aktivn? pou??vat ?irok? spektrum u?ite?n?ch fr?z? b?n? u??van?ch rodil?mi mluv??mi. Samoz?ejmost? je i roz???en? znalost? slovn? z?soby z oblasti obchodu a celnictv?, kterou si v r?mci mluvn?ch aktivit skv?le procvi??te a budete aktivn? a p?irozen? pou??vat v komunikaci.

CO je C?LEM kurzu?

odbourat ostych p?i pou??v?n? ciz?ho jazyka
neb?t se chyb
zah?jit obchodn?-celn? komunikaci
vyj?d?it celn? po?adavek a reagovat na odpov?? obchodn?ho partnera
v?st diskusi a rozhovor s obchodn?m partnerem
napsat pracovn? email, dopis, report, n?vrh, objedn?vku s celn? problematikou
odstranit obavy z telefonov?n?
porozum?t mluven?mu slovu a text?m z oblasti celnictv? (celn? ??zen?, tranzit, sazebn? za?azen?, p?vod zbo??, doklady, cestov?n?, druhy doprav, poji?t?n?, certifikace ….)

JAK se budete u?it?

Nab?dka jazykov?ch kurz? a metod (zejm?na angli?tiny) je na sou?asn?m trhu velmi ?irok?. Je bohat? natolik, ?e se logicky nab?z? ot?zka, zdali jsou agentury a ?koly v?bec schopny splnit sliby o kvalit? v?uky, kter?mi sebev?dom? bombarduj? sv? potencion?ln? z?jemce? Jeliko? jsem mnoho takov?ch kurz? absolvovala, mohu si dovolit tvrdit, ?e realita se s reklamn? mas?? rozch?z? naprosto diametr?ln?, p?i?em? v?t?inou plat? ?m?ra: ??m magi?t?j?? nab?zen? metoda a rychlej?? slibovan? z?zra?n? pokrok, t?m re?ln?j?? je deziluze a v?t?? finan?n? ztr?ta.

Nen? to l?kav?? Um?t anglicky plynule do m?s?ce, u?it se 4 kr?t rychleji ne? dosud, ve sp?nku, nasazen?m sluch?tek, po?it?m z?zra?n?ch pilulek …. Je. Kdo z n?s by to necht?l. V?ichni. V re?lu pak velmi ?asto zjist?te, ?e jste ale op?t sedli na lep fikan?m za??k?vadl?m a skutek utek. Z?rove? vznik? dojem, ?e v?ichni maj? na sklad? nep?ebern? mno?stv? vynikaj?c?ch lektor? s mnohaletou prax?, tak?e prakticky ?ijeme v lingvistick?m r?ji, kde moment?ln? vl?dne v?emocn? Callanova metoda spo??vaj?c? v bezduch?m papou?kov?n? v?t, kter? lektor sice um? p?ed??tat, ale jeho improviza?n? a motiva?n? schopnosti se limitn? bl?? nule. Takov? metody ani lektory nechci, a proto otev?en? jazykov?ho kurzu trvalo tak dlouho. Ale proto?e j? se v?t?inou nevzd?v?m, hledala jsem tak dlouho, a? jsem na?la. Budou v?s u?it vzd?lan? u?itele s prax?, jejich? mluva, energie, nasazen? a schopnost p?en?st sv? dovednosti na studenty je fascinuj?c? a obdivuhodn?. A pokud i p?es to hled?te n?jak? metodick? svat? gr?l, jednu FFF metodu (fakt furt funguj?c?) v?m spole?n? s na?imi lektory doporu??m. Je to metoda H. ?e jste o n? nikdy nesly?eli a nedok?ete ji aplikovat? Ale dok?ete! Jde o to HODINU denn? cvi?it, mluvit, ??st si, zp?vat, hr?t si s v?tami a intonac?, poslouchat muziku, koukat na filmy … jedin? tohle fakt furt funguje. Believe us Mrkaj?c?.

CO BUDETE k v?uce POT?EBOVAT?

Kurz je koncipov?n jako bezu?ebnicov?. Abychom si rozum?li, u?ebnice a textov? materi?ly samoz?ejm? pot?ebujete. Na sou?asn?m trhu jich jsou v?ce ?i m?n? dob?e zpracovan?ch stovky. Sortiment je ?irok?, pap?r k??dov?, fotky barevn?, cd hraj?. Ka?d? si m?e vybrat, v tom probl?m nen?. P?esto se v?sledky nedostavuj?. Oproti standardn?m jazykov?m ?kol?m s p?em?rou nezdrav?ho papou?kov?n?, uct?v?n? gramatiky, vypl?ov?n? test?, ?esk?mu v?kladu, ?ten? s ?esk?m, moravsk?m ?i slezsk?m p??zvukem a zejm?na ?ast?mu ml?en? a tud? my?len? v ?e?tin?, my v?m chceme nab?dnout podm?nky ke zlep?en? va?eho MLUVEN?. U n?s se v?m opravdu nestane, ?e budete gramaticky spr?vn? ml?et.

Na za??tku kurzu od n?s dostanete pracovn? se?it, kter? bude obsahovat z?kladn? oblasti cel?ho kurzu + z?kladn? obchodn?-celn? slovn? z?sobu. Ten si ale m?ete nechat doma na procvi?ov?n?, proto?e v hodin?ch budete KOMUNIKOVAT, KOMUNIKOVAT a je?t? jednou KOMUNIKOVAT bez u?ebnic.

KDO v?s bude u?it?

O lektorech jsem dlouho p?em?lela a je?t? d?le je hledala. Moje dosavadn? negativn? osobn? zku?enosti s v?ukou angli?tiny byly dobr? v tom, ?e jsem p?esn? v?d?la, co nechci ?? klasickou u?ebnicovou v?uku Czenglish ve steriln?m z?v?t?? s pevnou strukturou typu: jsme u lekce 15 a teoreticky um?me p?edminul? ?as pr?b?hov?. Rigidita, absence jak?koliv emoce, pokorn? p?ij?man? nuda, u?ebnice, cvi?en?, poslech, ?e?tina poskytuj?c? ?levn? azyl dokonce i u?itelce, kouk?n? na hodinky, divn? p??zvuk lektora, konverzace jen s vyvolen?mi a jako bonus video p?ed v?noci. TOHLE FAKT NE! Chci lektory kreativn?, vzbuzuj?c? zaujet?, empatick?, schopn? motivovat a hlavn? MLUVIT a ROZMLUVIT! A chci jich v?c, aby se v kurzu st??dali. Jen?e, kde br?t a nekr?st. Ale zn?te to, kdo hled?, najde. A proto?e j? jsem holka ?ikovn? a hledala jsem opravdu zodpov?dn?, s radost? v?m p?edstavuji ty, kte?? anglicky nau?? mluvit i va?eho psa. V?ce o v?ech na?ich lektorech, jejich vzd?l?n?, praxi, schopnostech … najdete ZDE.

Mgr. Em?lie Mazurov? Mich?lkov?

Motto 1: Opatruj sa ?love?e, bude ??a aj p?nboh!

Motto 2: Life´s short. Buy the shoes. Drink the wine. Order the pizza.

Motto 3: ?o to m?te za priority? Stratili sa n?m poh?re na v?no! TO je trag?dia!!!

Mgr. Ren? Ba?anowski

Motto: Never, never, never, never give up. (Winston Churchill)

Bc. Tom? Slov??ek

Motto: The most important thing in communication is to hear what isn´t being said. (Peter R. Drucker).

M?TE NA TO nebo na to nem?te?

I kdy? je v?m jasn?, ?e bez znalosti angli?tiny v mezin?rodn?m obchodu z?stanete handicapovan?m ob?anem druh? kategorie bez mo?nosti dal??ho r?stu, koncepce na?eho kurzu se v?m l?b?, tou??te poznat na?e lektory, jak zjist?te, jestli je pro v?s tento kurz vhodn?? ?e ho zvl?dnete a nebude se c?tit mimochodn?. Jednodu?e. V z?lo?ce „jazykov? kurz“ najdete vstupn? test, jeho? vypln?n?m si m?ete otestovat ?rove? sv?ch znalost?. Jedn? se o z?kladn? komunika?n? fr?ze a slovn? z?sobu. Pokud v?m tento test ned?l? probl?my, bez obav n?s kontaktujte a co nejd??v si rezervujte m?sto v kurzu. Pokud u n?kter?ch ot?zek v?h?te, dejte si mal? op??ko a po ?ase to zkuste znovu. Test je on-line, v?sledek vid?te okam?it?.

Good luck. This world speaks English ... with Babylonian accent!

FINANCOV?N? kurzu

Kurz v?m m?e profinancovat zam?stnavatel v r?mci projektu Podpora odborn?ho vzd?l?v?n? zam?stnanc? II (d?le POVEZ II), prost?ednictv?m ??adu pr?ce. Projekt umo?n? vybran?m podnik?m z?skat finan?n? p??sp?vky na vzd?l?v?n? ?i rekvalifikaci sv?ch zam?stnanc? mmj. tak? v oblasti odborn? jazykov? v?uky souvisej?c? s pracovn? ?innost?, kterou v r?mci firmy vykon?v?te nebo budete vykon?vat. Profinancov?ny mohou b?t pr?v? intenzivn? jazykov? kurzy v max. d?lce 3 m?s?c?, zaji?t?n? lektorem s jazykovou zkou?kou min. B1 Spole?n?ho evropsk?ho referen?n?ho r?mce. V?ichni na?i lekto?i maj? jazykov? zkou?ky vy??ch stup??.

V?ce informac? naleznete na str?nk?ch ??ad? pr?ce ZDE.

CHARAKTERISTIKA kurzu

N?zev kurzu: BUSINESS ENGLISH FOR CUSTOMS OFFICERS
D?lka kurzu: 30 vyu?ovac?ch hodin (45 min.). V?uka ka?d? t?den 2 vyu?ovac? hodiny.
?as kurzu: ?terky od 16.00 hod ?? 17.30 hod. (za??n?me v ?ter? 6. 9. 2016)
M?sto kurzu: Daliborova 862/26, Ostrava ?? Mari?nsk? Hory (kousek od zast?vky tramvaje Daliborova)
Druh kurzu: intenzivn? skupinov? (doch?zkov?) kurz pro ve?ejnost
Obsahov? zam??en?: celn?-obchodn? angli?tina (obchod, sch?zky, telefonov?n?, smlouvy, objedn?vky, korespondence v r?mci exportu a importu, celn? problematika...)
V?kov? skupina: dosp?l? motivovan? nau?it se komunikovat jazykem glob?ln?ho imp?ria
Profesn? skupina: mana?e?i a vedouc? exportn?ch a importn?ch firem, celn? deklaranti, pracovn?ci expedic?, n?kup??, logisti, ??etn?, studenti ekonomick?ch ?kol …
Forma v?uky: komunika?n? kurz bez u?ebnic
Metoda v?uky: magick? metoda H (viz v?e)
Cena kurzu: 15.000 K? (vzhledem k ?zk?mu odborn?mu zam??en? mo?no financovat z fond? POVEZ)

Good luck and an open mind when deciding.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek