Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání09.12.2016
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2800K?
osob
Od z??? do prosince m?te v Praze mo?nost absolvovat 5 semin??? s celn? tematikou (jedno t?ma je vyps?no ve dvou term?nech) pod n?zvem CELN? ?IZEN? V KOSTCE A NOV?. Jeliko? jednotliv? dny jsou koncipov?ny jako samostatn? bloky, je mo?n? si vybrat kurz jako celek nebo pouze n?kter? z nab?zen?ch t?mat.

Cena cel?ho 5denn?ho kurzu je 14.000 K? bez DPH/osobu.

Cena jednoho dne je 2800 K? bez DPH/osobu

1. den: 10. 11. 2016 INTRASTAT ?? statistick? vykazov?n? vnitrounijn?ch obchod?

V?te, kdy a pro? vykazovat Intrastat? Jak opravovat chyby? Co ?ekat, kdy? n?co zanedb?te. Konzultovali jste n?kdy sazebn? za?azen? v?mi dov?en?ho zbo?? se ?kolen?m tarif?rem? V?te, ?e spr?vn? zatarifov?n? zbo?? je z?kladem nejen celn?ho ??zen?, ale i statistick?ho vykazov?n? Intrastat a m?e v?m op?t u?et?it jak finance p?i n?sledn?m dom??en? celn?ho dluhu a pokuty, tak nep??jemnosti spojen? s celn?m deliktem, kter?ho se v p??pad? chyby dopust?te?

2. den: 11. 11. 2016 Nov? celn? re?imy

D?ky tomu, ?e od 1.5.2016 plat? nov? celn? kodex Unie, do?lo, co se celn?ch re?im? a celn? schv?len?ch ur?en? t??e, k takov? mal? revoluci. Bez v?razn?j??ch zm?n snad z?stal jen voln? ob?h a v?voz. Jinak v?echno ostatn? je p?evr?ceno vzh?ru nohama. Tak si v tom ud?l?me jasno.

3. den: 24.11.2016 Clo, celn? dluh, zaji?t?n? celn?ho dluhu a doklady v celn?m ??zen? nov?

Um?te si spo??tat celn? dluh na zbo??, kter? dov??te? V?te, ?e jeho sou??st? jsou i n?kter? dan?? Je v?m zn?mo, ?e celn? dluh se jinak vym??uje pl?tc?m DPH a jinak nepl?tc?m? Jste si jisti, ?e p?i dovozu a v?vozu ?erp?te v?echny mo?nosti osvobozen? ?i ?lev, kter? v?m sou?asn? legislativa nab?z?? A naopak, ?e dodr?ujete v?echny z?kazy a omezen?, kter? jsou na export a import uvaleny? V?te, ?e m?ete u dovozu v?razn? u?et?it finance, ?as a nep??jemnosti kdy? p?edem zn?te v?echny z?kazy a omezen? na komodity, kter? dov??te? A v?te, ?e od 1.5.2016 n?s v?echny potrefil nov? celn? kodex Unie a t?m p?dem nov? navazuj?c? legislativa? Zejm?na tam, kde do?lo ke zm?n?m p?i v?po?tu celn?ho dluhu (v p??pad? p?echod? ze star?ch re?im? na nov?) a kde se za?al nov? zaji???ovat celn? dluh, v?m tyto zm?ny d?laj? obrovsk? vr?sky a starosti. P?ij?te, pobav?me se, nast?n?me mo?nosti a alternativy. Nic se nej? tak hork?, jak se uva??.

4. den: 8.12.2016 P?vod zbo?? - prokazov?n? p?i importu, ur?ov?n? p?i exportu

Plat?te p?i dovozu clo a dum?te jak se mu leg?ln? vyhnout nebo byste sv? ceny p?i v?vozu pot?ebovali sn?it tak, aby byly pro va?eho odb?ratele p?ijateln?j??? Kl??em je p?vod zbo??. Jeho spr?vnou aplikac? m?ete u?et?it opravdu hodn? pen?z a hodn? nep??jemnost?. S p?vodem zbo?? se potk?te u ka?d?ho celn?ho ??zen? jak v exportu tak u importu. Nelze se mu vyhnout.

5. den: 9. 9. 2016 a 9. 12. 2016 Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu.

Ur?it? v?te, ?e volba vyhovuj?c? dodac? podm?nky pro dovozce i v?vozce je jedn?m z kl??ov?ch bod? mezin?rodn?ho obchodu. Slo?it? a d?le?it? je to mmch. pr?v? proto, ?e dodac? podm?nky maj? zna?n? vliv na celn? ??zen?, respektive na spr?vn? ur?en? celn? hodnoty, tzn. v?razn? ovliv?uj? v?i celn?ho dluhu a tud? firemn? n?klady. ?patnou volbou dodac? podm?nky m?e firma p?ich?zet o zna?n? pen?ze. Cel? den se budeme bavit zrovna o tomhle. V??te, ?e n?m vymezen? ?as nebude sta?it.

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? legislativa zavedla pro dr?itele certifik?tu AEO krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a n?kter? kurzy (rekvalifika?n? kurz CELN? DEKLARANT) jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

T??me se na V?s moc

Martina Ji??kov?, Lenka Sabelov? a Petra Horn?kov?Od z??? do prosince m?te v Praze mo?nost absolvovat 5 semin??? s celn? tematikou (jedno t?ma je vyps?no ve dvou term?nech) pod n?zvem CELN? ?IZEN? V KOSTCE A NOV?. Jeliko? jednotliv? dny jsou koncipov?ny jako samostatn? bloky, je mo?n? si vybrat kurz jako celek nebo pouze n?kter? z nab?zen?ch t?mat.

Cena cel?ho 5denn?ho kurzu je 14.000 K? bez DPH/osobu.

Cena jednoho dne je 2800 K? bez DPH/osobu

1. den: 10. 11. 2016 INTRASTAT ?? statistick? vykazov?n? vnitrounijn?ch obchod?

V?te, kdy a pro? vykazovat Intrastat? Jak opravovat chyby? Co ?ekat, kdy? n?co zanedb?te. Konzultovali jste n?kdy sazebn? za?azen? v?mi dov?en?ho zbo?? se ?kolen?m tarif?rem? V?te, ?e spr?vn? zatarifov?n? zbo?? je z?kladem nejen celn?ho ??zen?, ale i statistick?ho vykazov?n? Intrastat a m?e v?m op?t u?et?it jak finance p?i n?sledn?m dom??en? celn?ho dluhu a pokuty, tak nep??jemnosti spojen? s celn?m deliktem, kter?ho se v p??pad? chyby dopust?te?

2. den: 11. 11. 2016 Nov? celn? re?imy

D?ky tomu, ?e od 1.5.2016 plat? nov? celn? kodex Unie, do?lo, co se celn?ch re?im? a celn? schv?len?ch ur?en? t??e, k takov? mal? revoluci. Bez v?razn?j??ch zm?n snad z?stal jen voln? ob?h a v?voz. Jinak v?echno ostatn? je p?evr?ceno vzh?ru nohama. Tak si v tom ud?l?me jasno.

3. den: 24.11.2016 Clo, celn? dluh, zaji?t?n? celn?ho dluhu a doklady v celn?m ??zen? nov?

Um?te si spo??tat celn? dluh na zbo??, kter? dov??te? V?te, ?e jeho sou??st? jsou i n?kter? dan?? Je v?m zn?mo, ?e celn? dluh se jinak vym??uje pl?tc?m DPH a jinak nepl?tc?m? Jste si jisti, ?e p?i dovozu a v?vozu ?erp?te v?echny mo?nosti osvobozen? ?i ?lev, kter? v?m sou?asn? legislativa nab?z?? A naopak, ?e dodr?ujete v?echny z?kazy a omezen?, kter? jsou na export a import uvaleny? V?te, ?e m?ete u dovozu v?razn? u?et?it finance, ?as a nep??jemnosti kdy? p?edem zn?te v?echny z?kazy a omezen? na komodity, kter? dov??te? A v?te, ?e od 1.5.2016 n?s v?echny potrefil nov? celn? kodex Unie a t?m p?dem nov? navazuj?c? legislativa? Zejm?na tam, kde do?lo ke zm?n?m p?i v?po?tu celn?ho dluhu (v p??pad? p?echod? ze star?ch re?im? na nov?) a kde se za?al nov? zaji???ovat celn? dluh, v?m tyto zm?ny d?laj? obrovsk? vr?sky a starosti. P?ij?te, pobav?me se, nast?n?me mo?nosti a alternativy. Nic se nej? tak hork?, jak se uva??.

4. den: 8.12.2016 P?vod zbo?? - prokazov?n? p?i importu, ur?ov?n? p?i exportu

Plat?te p?i dovozu clo a dum?te jak se mu leg?ln? vyhnout nebo byste sv? ceny p?i v?vozu pot?ebovali sn?it tak, aby byly pro va?eho odb?ratele p?ijateln?j??? Kl??em je p?vod zbo??. Jeho spr?vnou aplikac? m?ete u?et?it opravdu hodn? pen?z a hodn? nep??jemnost?. S p?vodem zbo?? se potk?te u ka?d?ho celn?ho ??zen? jak v exportu tak u importu. Nelze se mu vyhnout.

5. den: 9. 9. 2016 a 9. 12. 2016 Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu.

Ur?it? v?te, ?e volba vyhovuj?c? dodac? podm?nky pro dovozce i v?vozce je jedn?m z kl??ov?ch bod? mezin?rodn?ho obchodu. Slo?it? a d?le?it? je to mmch. pr?v? proto, ?e dodac? podm?nky maj? zna?n? vliv na celn? ??zen?, respektive na spr?vn? ur?en? celn? hodnoty, tzn. v?razn? ovliv?uj? v?i celn?ho dluhu a tud? firemn? n?klady. ?patnou volbou dodac? podm?nky m?e firma p?ich?zet o zna?n? pen?ze. Cel? den se budeme bavit zrovna o tomhle. V??te, ?e n?m vymezen? ?as nebude sta?it.

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? legislativa zavedla pro dr?itele certifik?tu AEO krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a n?kter? kurzy (rekvalifika?n? kurz CELN? DEKLARANT) jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

T??me se na V?s moc

Martina Ji??kov?, Lenka Sabelov? a Petra Horn?kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek