Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? dluh, z?kazy, omezen?, osvobozen?, DPH p?i dovozu a v?vozu

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání00.00.0000
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900K?
osob
?VODEM:

Rok 2016 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon. Tyto zm?ny logicky vyvolaly tak? zm?ny v DPH p?i v?vozu a dovozu. Co se t??e celn?ho dluhu nebo l?pe zaji?t?n? celn?ho dluhu, do?lo k v?razn?m zm?n?m zejm?na u tzv. potencion?ln?ch celn?ch dluh? (re?im tranzitu, uskladn?n? v celn?m skladu, AZS, do?asn? uskladn?n? apod.), kdy firmy, kter? dosud nemusely povinn? v t?chto situac?ch celn? dluh zaji???ovat, o tuto v?hodu p?ijdou a budou muset tuto ot?zku velmi rychle vy?e?it. Nav?c celn? org?ny povolily hodn? p?echodn?ch obdob?, kdy za ur?it?ch okolnost? je?t? lze pou??vat starou pr?vn? ?pravu, co? ale d??ve ?i pozd?ji skon??. Semin?? v?m pom?e zorientovat se ve zm?n?ch a pochopit jejich souvislosti, n?vaznosti a dopady zejm?na do oblasti zaji?t?n? celn?ho dluhu.

Term?n:

3. 3. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentsk? 1443/50, 110 00 Praha 1

24. 3. 2017 (9:00 ?? 14:30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Martina Ji??kov?

je majitelkou vzd?l?vac? agentury IDEA, kter? se ?zce specializuje na v?znamnou oblast logistiky ?? celnictv? a navazuj?c? obory. D?le p?sob? jako extern? pedagog na VO? SOKRATES, VO? AHOL a p??rodov?dn?m gymn?ziu PRIGO v Ostrav?, kde vyu?uje mezin?rodn? obchod a celnictv?, kontrakta?n? dovednosti, finan?n? a da?ov? pr?vo, pr?vn? logiku a hospod??sk? v?po?ty. P?edn?? tak? pro pra?sk? poradensk? spole?nosti skupiny ACCON GROUP, olomouck? nakladatelstv? ANAG, ?ilinskou IPA SLOVAKIA a dal?? vzd?l?vac? za??zen?.

 • Ekonomick? vzd?l?n? z?skala studiem Slezsk? univerzity Opava, obchodn? ?? podnikatelsk? fakulty v Karvin?, obor finance. Pedagogick? vzd?l?n? si doplnila na Ostravsk? univerzit?.
 • 18 let pracovala v Celn? spr?v? ?R, kde postupn? poznala od pr?ce na hrani?n?m p?echodu, p?es pr?vni?inu na Celn?m ??adu v Ostrav? a? nakonec skon?ila jako z?stupkyn? ?editele a sou?asn? ?editelka odboru cel a dan? Celn?ho ??adu v Mo?nov?.
 • Dlouhodob? p?sobila v lektorsk?m sboru Celn? spr?vy ?R, kde postavila na nohy celn? intern? vzd?l?v?n? pracovn?k? v?ech leti??? v republice, kdy? vdechla ?ivot dnes ji? legend?rn?mu celn?mu kurzu CESTYL.
 • V pop?ed? jej?ho odborn?ho z?jmu je celn? ??zen? jako takov? a jeho n?vaznost na problematiku DPH, p?vod zbo??, dodac? podm?nky a jejich vliv na celn? hodnotu, problematika cestovn?ho styku na leti?t?ch a srde?n? z?le?itost? je pro ni oblast CITES (pa?ov?n? ohro?en?ch druh? fauny a fl?ry).
 • V listopadu 2016 si v r?mci Dne podnikatel? 2016 p?evzala od Asociace mal?ch a st?edn?ch podnik? a ?ivnostn?k? ?R ocen?n? v kategorii Podnikav? ?ena roku 2016.

C?l semin??e:

Na semin??i se dozv?te jak spr?vn? po??tat celn? dluh (zejm?na DPH) u re?imu voln?ho ob?hu a tak? jak si vypo??st ??stku povinn?ho zaji?t?n? celn?ho dluhu, kterou budete muset celn?m org?n?m zaru?it po skon?en? p?echodn?ho obdob?, kdy je je?t? povoleno vyu??vat star? pr?vn? ?pravy.

Celn? dluh je souhrnem dlu?n?ho cla, SPD, DPH a zem?d?lsk?ch poplatk? v souvislosti s dovozem zbo?? do EU. Nen? ??dn?m tajemstv?m, ?e DPH p?i dovozu si pl?tci DPH po??taj? sami a m?lokdo v?, ?e z?klad pro v?po?et cla je ?pln? jin?, ne? z?klad pro v?po?et DPH a co se vlastn? do n?j zapo??t?v?. V ur?it?ch p??padech nen? nutno clo platit a je mo?n? ??dat celn? ??ad o osvobozen?. V jin?ch p??padech m?ete dos?hnout na tzv. preferenci, tzn. oproti p?edlo?en? origin?lu ur?it?ho d?kazu o p?vodu zbo?? nemuset platit dovozn? clo. Zodpov?me si na ot?zky, zda osvobozen? od cla automaticky znamen? i osvobozen? od DPH nebo zda p?iznan? preference znamen? tak? neplacen? DPH.

D?le pochop?te rozd?l mezi dovozy obchodn?ho a neobchodn?ho zbo??. Neznalost tohoto rozd?len? p?in?? v praxi nemal? pot?e, zejm?na p?i dovozu men??ch z?silek letecky nebo po?tou. Dozv?te se odpov?? na ot?zku, jak celn? vy?e?it bal??ek na leti?ti ve V?dni. Mo?n? poprv? usly??te, ?e krom? zn?m?ho re?imu voln?ho ob?hu 40 00 (zahrnuje jak platbu cla, tak ?esk? DPH) existuje i re?im voln?ho ob?hu 42 00 (zahrnuj?c? platbu cla a DPH v jin?m ?lensk?m st?t?).

Povinnost platit celn? dluh nen? jedinou nep??jemnost?, kter? v?s p?i dovozu nebo v?vozu zbo?? m?e potkat. Velmi ?asto se dovozci a v?vozci mus? vypo??dat s r?zn?mi z?kazy a omezen?mi, kter? v n?kter?ch p??padech mohou konkr?tn? export nebo import ?pln? zma?it. Na semin??i se sezn?m?me s nejd?le?it?j??mi dovozn?mi a v?vozn?mi z?kazy a omezen?mi.

V?echny teoretick? informace si uk?eme na konkr?tn?ch, praktick?ch v?po?tech a p??kladech. Nakonec, po podrobn?m vysv?tlen? v?ech typ? celn?ch dluh? pochop?te rozd?l mezi situacemi, kdy vznik? celn? dluh a kdy by mohl potencion?ln? vzniknout, co? je nesm?rn? d?le?it? pro spr?vn? stanoven? v?e budouc? z?ruky za celn? dluh. Oblast zaji?t?n? celn?ho dluhu toti? doznala v?znamn?ch zm?n a nov? vznik? povinnost zaji???ovat celn? dluhy i tam, kde se d??ve nezaji???ovaly, co? pro n?kter? subjekty bude znamenat vysok? finan?n? n?klady spojen? s nutnost? nav?en? z?ruk.

Komu je semin?? ur?en:

Semin?? V?e o celn?m dluhu, z?kazy a omezen? p?i exportu a importu, osvobozen? od cla, DPH p?i dovozu a v?vozu je ur?en exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? ekonom?m a ??etn?m, kte?? o t?chto mezin?rodn?ch operac?ch n?sledn? ??tuj?. Je velk?m omylem si myslet, ?e pokud m? firma celn?ho z?stupce, tak se u? o celn? problematiku nemus? starat. Sebelep?? celn? z?stupce pot?ebuje hodn? specifick?ch intern?ch informac?, kter? mu mus? poskytnout dovozce nebo v?vozce.

Program semin??e:

 1. Legislativn? z?klad zm?n v oblasti celn?ho dluhu v roce 2016
 2. P?echodn? obdob?
 3. Celn? dluh ?? definice, konstrukce, splatnost, vym??en?, vymahatelnost
 4. Celn? dluh ?? v?po?et konkr?tn?ch p??klad? (celn? dluh nepl?tce DPH, celn? dluh pl?tce DPH, celn? dluh s osvobozen?m, s preferenc?, s SPD, se zem?d?lsk?mi poplatky)
 5. Rozd?l mezi re?imem voln?ho ob?hu 40 00 a 42 00
 6. Nejd?le?it?j?? z?kazy a omezen? p?i dovozu i v?vozu (dual use, mezin?rodn? sankce, licence, vojensk? licence, nevojensk? licence, kv?ty, tarifn? suspenze, cash controls, …)
 7. Zaji?t?n? celn?ho dluhu nov? po zm?n?ch v?etn? v?po?tu


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek