Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? ??zen? a celn? doklady p?i exportu a importu

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání06.04.2017
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900K?
osob
?VODEM:

Rok 2016 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon. Tyto zm?ny logicky vyvolaly tak? zm?ny v DPH p?i v?vozu a dovozu. Co se t??e celn?ho ??zen? samotn?ho, do?lo k v?razn?m zm?n?m zejm?na u zjednodu?en?ch postup?. Nov? legislativa nab?z? mnohem v?c zjednodu?en?, jejich? vrcholem je samoschvalov?n?, kdy dovozce nebo v?vozce realizuje celn? ??zen? s?m, bez p??tomnosti celn?ho ??adu v?etn? v?po?tu celn?ho dluhu a kontrol z?kaz? a omezen?. Zp??snila se v?ak krit?ria pro z?jemce o tyto zjednodu?en? postupy. Semin?? v?m pom?e pochopit rozd?l mezi standardn?m celn?m ??zen?m a celn?m ??zen?m zjednodu?en?m. Probereme v?hody jednotliv?ch zjednodu?en?ch postup?, ale i ?skal?, co? umo?n? firm? kvalifikovan? p?enastavit firemn? procesy a generovat logistick?, ?asov?, organiza?n?, person?ln? a v neposledn? ?ad? tak? v?znamn? finan?n? ?spory.

Term?n:

30. 3. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentsk? 1443/50, 110 00 Praha 1

6. 4. 2017 (9:00 ?? 14:30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Martina Ji??kov?

je majitelkou vzd?l?vac? agentury IDEA, kter? se ?zce specializuje na v?znamnou oblast logistiky ?? celnictv? a navazuj?c? obory. D?le p?sob? jako extern? pedagog na VO? SOKRATES, VO? AHOL a p??rodov?dn?m gymn?ziu PRIGO v Ostrav?, kde vyu?uje mezin?rodn? obchod a celnictv?, kontrakta?n? dovednosti, finan?n? a da?ov? pr?vo, pr?vn? logiku a hospod??sk? v?po?ty. P?edn?? tak? pro pra?sk? poradensk? spole?nosti skupiny ACCON GROUP, olomouck? nakladatelstv? ANAG, ?ilinskou IPA SLOVAKIA a dal?? vzd?l?vac? za??zen?.

 • Ekonomick? vzd?l?n? z?skala studiem Slezsk? univerzity Opava, obchodn? ?? podnikatelsk? fakulty v Karvin?, obor finance. Pedagogick? vzd?l?n? si doplnila na Ostravsk? univerzit?.
 • 18 let pracovala v Celn? spr?v? ?R, kde postupn? poznala od pr?ce na hrani?n?m p?echodu, p?es pr?vni?inu na Celn?m ??adu v Ostrav? a? nakonec skon?ila jako z?stupkyn? ?editele a sou?asn? ?editelka odboru cel a dan? Celn?ho ??adu v Mo?nov?.
 • Dlouhodob? p?sobila v lektorsk?m sboru Celn? spr?vy ?R, kde postavila na nohy celn? intern? vzd?l?v?n? pracovn?k? v?ech leti??? v republice, kdy? vdechla ?ivot dnes ji? legend?rn?mu celn?mu kurzu CESTYL.
 • V pop?ed? jej?ho odborn?ho z?jmu je celn? ??zen? jako takov? a jeho n?vaznost na problematiku DPH, p?vod zbo??, dodac? podm?nky a jejich vliv na celn? hodnotu, problematika cestovn?ho styku na leti?t?ch a srde?n? z?le?itost? je pro ni oblast CITES (pa?ov?n? ohro?en?ch druh? fauny a fl?ry).
 • V listopadu 2016 si v r?mci Dne podnikatel? 2016 p?evzala od Asociace mal?ch a st?edn?ch podnik? a ?ivnostn?k? ?R ocen?n? v kategorii Podnikav? ?ena roku 2016.

C?l semin??e:

Na semin??i se dozv?te rozd?l mezi standardn?m a zjednodu?en?m celn?m ??zen?m, kdy na konkr?tn?ch p??padech pochop?te mo?nosti n?sleduj?c?ch typ? ?spor:

 • Logistick? ?? zbo?? nemus?te dopravovat na celn? ??ad, ale p??mo k sob? do firmy. Jednodu?? komunikace s p?epravcem i ?idi?em, p??mo?arost trasov?n? bez zaj?d?k na celn? ??ad.
 • ?asov? ?? nemus?te ?ekat na to, a? celn?k zbo?? propust? do navr?en?ho re?imu, co? v?razn? zkracuje dobu mezi fyzick?m dovozem zbo?? a v?robou.
 • Organiza?n? ?? s roz???enou nab?dkou zjednodu?en?ch postup? a ?lev je vhodn? zv?it i pot?ebu zastupov?n? v celn?m ??zen?. Nejvy?? formy zjednodu?en? nab?zej? mo?nost samovycl?v?n?, tzn. v?po?et celn?ho dluhu i kontrolu z?kaz? a omezen? p??mo ve firm? bez z?stupce i bez celn?ho ??adu. ??m v?c mezi?l?nk?, t?m v?t?? pravd?podobnost komunika?n?ch nedorozum?n? a rostouc? finan?n? n?klady.
 • Person?ln? ?? p??padn? zru?en? z?stupce nebo naopak jeho zvolen? s sebou nese nutnost person?ln?ch zm?n.
 • Finan?n? - v?echny v?e uveden? ?spory generuj? i ?spory finan?n? dle konkr?tn? situace ve firm?.

Prvotn?m p?edpokladem pro ?sp?n? celn? ??zen? je vypln?n? elektronick?ho celn?ho prohl?en?. Probereme nejen novinky p?i vypl?ov?n?, kter? zm?ny legislativy p?inesly, ale p?edev??m vysv?tl?me vztah a souvislost mezi jednotliv?mi kolonkami a chyby a nelogi?nosti, kter? se nejv?c p?i vypl?ov?n? celn?ho prohl?en? vyskytuj?.

Zn?te sv? povinnosti v p??pad? na??zen? kontroly? V?te, jak a kdy lze opravovat nebo ru?it celn? prohl?en?? M?te p?edstavu o sankc?ch v p??pad? chyb? Ne? Nevad?. I toto se dozv?te.

Jeliko? celn? ??zen? mus? b?t dopln?no celou ?adou celn?ch, obchodn?ch, p?epravn?ch ?i specifick?ch doklad?, velk? prostor budeme v?novat pr?v? jim. Dozv?te se, pro? celn?ci tyto doklady vy?aduj?, kter? se p?edkl?daj? povinn?, kter? povinn? nejsou, kde je nutn? origin?l, kde sta?? kopie, zda je nutno po?izovat p?eklady zahrani?n?ch doklad? apod..

Na ur?it? typy zjednodu?en? a dal?? ?levy (sn?en? zaji?t?n? celn?ho dluhu nap??klad) subjekty dos?hnou jen z?sk?n?m certifikace AEO. Co v?echno je pot?eba k z?sk?n? t?to certifikace, je rovn? p?edm?tem semin??e. Po zm?n?ch legislativy v roce 2016 m? certifikace AEO pro firmy z?sadn? v?znam. Jste AEO, m?ete dos?hnout t?m?? na v?echny zjednodu?en? a v?hody, kter? celn? p?edpisy nab?zej?. Nejste AEO, celn? ??zen? bude pro v?s dlouh?, byrokratick? a drah?.

Komu je semin?? ur?en:

Semin?? Celn? ??zen? a celn? doklady p?i exportu a importu je ur?en exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? ekonom?m a ??etn?m, kte?? o t?chto mezin?rodn?ch operac?ch n?sledn? ??tuj?. Je velk?m omylem si myslet, ?e pokud m? firma celn?ho z?stupce, tak se u? o celn? problematiku nemus? starat. Sebelep?? celn? z?stupce pot?ebuje hodn? specifick?ch intern?ch informac?, kter? mu mus? poskytnout dovozce nebo v?vozce.

Program semin??e:

 1. Legislativn? z?klad zm?n v oblasti celn?ho ??zen? v roce 2016
 2. P?echodn? obdob?
 3. Standardn? celn? ??zen? (Zah?jen?, Pr?b?h ?? typy kontrol, Ukon?en? ?? akt propu?t?n? zbo?? do navr?en?ho re?imu, splatnost celn?ho dluhu, Opravy ?i zru?en? celn?ho prohl?en?)
 4. Zjednodu?en? postupy v celn?m ??zen? (Schv?len? p??jemce, schv?len? odesilatel, Centralizovan? celn? ??zen?, Z?pis do z?znam? deklaranta, Samoschvalov?n?)
 5. Doklady v celn?m ??zen? (celn?, p?epravn?, obchodn?, speci?ln?)
 6. Certifikace AEO a jej? v?znam a v?hody po zm?n?ch v roce 20162013 © PiDi Soft |  Mapa stránek