Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

P?vod zbo?? v?etn? novinek v r. 2016 a 2017

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání07.04.2017
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900K?
osob
?VODEM:

Rok 2016 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon, ale tak? novinky v oblasti mezin?rodn?ch smluv t?kaj?c?ch se p?vodu zbo??. Nejv?t?? zm?nou je spu?t?n? syst?mu REX ?? registrovan? v?vozci v r?mci V?eobecn?ho syst?mu preferenc? (GSP). Drobn?j?? novinky jsou v r?mci prokazov?n? nepreferen?n?ho p?vodu, u dodavatelsk?ch prohl?en? vystavovan?ch v r?mci EU ?i p?i vystavov?n? dokladu INF.4. Nen? tajemstv?m, ?e p?vod prim?rn? rozli?ujeme nepreferen?n? (nez?sk?me p?i dovozu zbo?? ??dnou finan?n? v?hodu) a preferen?n? (z?sk?me p?i dovozu finan?n? v?hodu ve form? sn?en?ho nebo nulov?ho cla). Podm?nky pro z?sk?n? preferen?n?ch v?hod ale nejsou stejn? v??i v?em zem?m, se kter?mi mezin?rodn? obchodujeme. Semin?? v?m pom?e zorientovat se ve zm?n?ch a pochopit jejich souvislosti, n?vaznosti a dopady zejm?na do oblasti celn?ho ??zen? jak p?i dovozu, tak p?i v?vozu a tak? pochop?te p?vod zbo?? z pohledu va?eho dodavatele nebo odb?ratele.

Term?n:

31. 3. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentsk? 1443/50, 110 00 Praha

13. 4. 2017 (9:00 ?? 14:30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Martina Ji??kov?

je majitelkou vzd?l?vac? agentury IDEA, kter? se ?zce specializuje na v?znamnou oblast logistiky ?? celnictv? a navazuj?c? obory. D?le p?sob? jako extern? pedagog na VO? SOKRATES, VO? AHOL a p??rodov?dn?m gymn?ziu PRIGO v Ostrav?, kde vyu?uje mezin?rodn? obchod a celnictv?, kontrakta?n? dovednosti, finan?n? a da?ov? pr?vo, pr?vn? logiku a hospod??sk? v?po?ty. P?edn?? tak? pro pra?sk? poradensk? spole?nosti skupiny ACCON GROUP, olomouck? nakladatelstv? ANAG, ?ilinskou IPA SLOVAKIA a dal?? vzd?l?vac? za??zen?.

 • Ekonomick? vzd?l?n? z?skala studiem Slezsk? univerzity Opava, obchodn? ?? podnikatelsk? fakulty v Karvin?, obor finance. Pedagogick? vzd?l?n? si doplnila na Ostravsk? univerzit?.
 • 18 let pracovala v Celn? spr?v? ?R, kde postupn? poznala od pr?ce na hrani?n?m p?echodu, p?es pr?vni?inu na Celn?m ??adu v Ostrav? a? nakonec skon?ila jako z?stupkyn? ?editele a sou?asn? ?editelka odboru cel a dan? Celn?ho ??adu v Mo?nov?.
 • Dlouhodob? p?sobila v lektorsk?m sboru Celn? spr?vy ?R, kde postavila na nohy celn? intern? vzd?l?v?n? pracovn?k? v?ech leti??? v republice, kdy? vdechla ?ivot dnes ji? legend?rn?mu celn?mu kurzu CESTYL.
 • V pop?ed? jej?ho odborn?ho z?jmu je celn? ??zen? jako takov? a jeho n?vaznost na problematiku DPH, p?vod zbo??, dodac? podm?nky a jejich vliv na celn? hodnotu, problematika cestovn?ho styku na leti?t?ch a srde?n? z?le?itost? je pro ni oblast CITES (pa?ov?n? ohro?en?ch druh? fauny a fl?ry).
 • V listopadu 2016 si v r?mci Dne podnikatel? 2016 p?evzala od Asociace mal?ch a st?edn?ch podnik? a ?ivnostn?k? ?R ocen?n? v kategorii Podnikav? ?ena roku 2016.

C?l semin??e:

Na semin??i se dozv?te v?echny novinky v oblasti p?vodu zbo?? jak z roku 2016 tak 2017. Pochop?te, pro? se v?bec v celn?m ??zen? p?vodem zbo?? zab?v?me. Pokud plat?te p?i dovozu clo a dum?te, jak se mu leg?ln? vyhnout nebo byste p?i v?vozu pot?ebovali sn?it sv? ceny tak, aby bylo pro va?eho odb?ratele p?ijateln?j??, kl??em je p?vod zbo??. Jeho spr?vnou aplikac? m?ete u?et?it opravdu hodn? pen?z. Ov?em tyto „?levy“ nejsou zadarmo. Dos?hnete na n?, jen pokud spln?te velmi p??sn? podm?nky mezin?rodn?ch dohod o p?vodu zbo??.

 • Pro? pot?ebujete prokazovat p?vod zbo?? p?i dovozu i v?vozu zbo?? a jak?m zp?sobem to d?l?te?
 • Jakou odpov?dnost jako dovozci a v?vozci u p?vodu zbo?? nesete?
 • Kde najdeme podm?nky p?vodu pro jednotliv? zem??
 • Jak? je rozd?l mezi p?vodem a statusem zbo?? a jak oboj? souvis? s obchodov?n?m v z?n?ch voln?ho obchodu a celn?ch uni?ch?
 • Jak? je rozd?l mezi preferen?n?m a nepreferen?n?m p?vodem?
 • Co je to kumulace?
 • A co n?sledn? verifikace? Jak? povinnosti n?m z n? plynou?
 • V kter?ch p??padech pou??v?me certificate of origin, certificate of origin FORM.A, EUR.1, EURMED, prohl?en? v?vozce na faktu?e, prohl?en? schv?len?ho v?vozce na faktu?e, A.TR, INF.4 …?
 • Co je to syst?m REX a t?k? se n?s?
 • Existuje n?jak? zjednodu?en? postup v oblasti p?vodu zbo???

T?m v??m se zab?v?me, kdy? ?e??me na semin???ch p?vod zbo??.

Komu je semin?? ur?en:

Semin?? P?vod zbo?? v?etn? novinek v r. 2016 a 2017 je ur?en exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? odd?len? n?kupu ?i prodeje a pr?vn?ch odd?len?, kte?? v r?mci sv? pracovn? n?pln? mus? ur?ovat p?vod p?i v?vozu a prokazovat jej p?i dovozu. P?vod zbo?? je ale d?le?it? ji? p?i uzav?r?n? kontraktu, kde se sjedn?v? cena a povinn? doklady p?i exportu nebo importu. Nen? mo?n? bez znalosti t?to problematiky ve smlouv? ujednat povinnost p?edlo?en? dokladu o p?vodu p?i dovozu nebo jeho vystaven? p?i v?vozu. V?robek, aby mu mohl b?t ur?it? doklad vystaven, mus? splnit velmi speci?ln? podm?nky. Na tyto doklady nen? automatick? n?rok. Sebelep?? „p?vod??“ nevystav? doklad EUR.1, i kdyby to bylo ve smlouv? naps?no zlat?m p?smem. Velk?m omylem je, ?e prohl?en? na faktu?e sprav? v?echno a v?vozce jej m?e na faktury umis??ovat automaticky. Tento omyl ji? firm?m p?inesl nemal? pot?e zejm?na deliktn?ho a finan?n?ho charakteru.

Program semin??e:

 1. Legislativn? z?klad zm?n v oblasti p?vodu zbo?? v roce 2016 a 2017
 2. P?echodn? obdob?
 3. P?vod zbo?? ?? definice, ?len?n? (preferen?n? x nepreferen?n?)
 4. Z?ny voln?ho obchodu x celn? unie
 5. Ur?ov?n? p?vodu p?i v?vozu
 • Pravidla p?vodu na konkr?tn?ch p??kladech
 • Kumulace
 • Prokazov?n? p?vodu v r?mci EU (dodavatelsk? prohl?en?)

4. Prokazov?n? p?vodu p?i dovozu

5. N?sledn? verifikace2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek