Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? sazebn?k v?etn? novinek v r. 2016 a 2017

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání20.04.2017
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900K?
osob
?VODEM:

Rok 2016 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon, ale tak? novinky v oblasti sazebn?ho za?azov?n? zbo??. Nejv?t?? probl?my v?dy po??tkem roku p?sob? zm?ny kombinovan? nomenklatury. Je skute?n? nep??jemn?, pokud v?m ze dne na den z celn?ho sazebn?ku „vypadne“ polo?ka pro va?e zbo??. Semin?? v?m pom?e zorientovat se ve zm?n?ch v oblasti celn?ho tarifu a pochopit jejich souvislosti, n?vaznosti a dopady zejm?na do oblasti celn?ho ??zen? jak p?i dovozu, tak p?i v?vozu, ale tak? do oblasti da?ov? ?i statistick?ho vykazov?n? INTRASTAT.

Term?n:

20. 4. 2017 (9:00 ?? 14:30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Bc. Lenka Sabelov?

Dnes pracuje jako Customs Manager spole?nosti Maurice Ward & Co.,s.r.o.. Je spoluautorkou odborn? publikace zam??en? na celn? problematiku Meritum - Clo (nakladatelstv? ASPI), pod?l? se na tvorb? p??padov?ch studi? v oblasti mezin?rodn?ho obchodu a celnictv? pro vysok? ?koly a pravideln? publikuje v odborn?ch ?asopisech nap?. Dan? a pr?vo. Specializuje se na legislativu EU v oblasti cel, dan? p?i dovozu a v?vozu, Extrastatu a Intrastatu a rovn? je vynikaj?c? tarif?rka. P?edn?k?m v oblasti Intrastatu a Celn?ho sazebn?ku se v?nuje od po??tku vykazov?n?, kdy jsme jako st?t vstoupili do EU, tj. od roku 2004. V t?to oblasti poskytuje konzultace, audity a poradenstv?.

C?l semin??e:

Na semin??i se dozv?te v?echny novinky v oblasti celn?ho sazebn?ku a tarifov?n? jak z roku 2016 tak 2017. Pochop?te, pro? se v?bec v celn?m ??zen? celn?m sazebn?kem zab?v?me. Spr?vn? zatarifov?n? zbo?? je bezpodm?ne?nou podm?nkou k spr?vn?mu vybr?n? cel a tak? DPH. Na sazebn? k?d jsou nav?z?ny celn? sazby, osvobozen?, ?levy, kv?ty, tarifn? suspenze, ale tak? cel? ?ada z?kaz? a omezen?. Sazebn? za?azov?n? zbo?? m? sv? pevn? pravidla a intuice nen? v t?to oblasti v?t?na. Dozv?te se, ?e na tento probl?m nejste sami a existuje pomoc ve form? nez?vazn? nebo z?vazn? informace. Ruku na srdce.

  • Konzultovali jste n?kdy sazebn? za?azen? v?mi dov?en?ho zbo?? se ?kolen?m tarif?rem?
  • V?te, ?e spr?vn? zatarifov?n? zbo?? je z?kladem nejen celn?ho ??zen?, ale i statistick?ho vykazov?n? Intrastat a m?e v?m op?t u?et?it jak finance p?i n?sledn?m dom??en? celn?ho dluhu a pokuty, tak nep??jemnosti spojen? s celn?m deliktem, kter?ho se v p??pad? chyby dopust?te?
  • V?te kdy, pro? a kam byste si m?li po??dat o z?vaznou informaci o sazebn?m za?azen?? Budete za to n?co platit?
  • M?te k dispozici korela?n? tabulky leto?n?ch zm?n kombinovan? nomenklatury?
  • Mysl?te si, ?e p?i dovozu tarifovat nemus?te, proto?e celn? k?d p?ece uv?d? v?vozce a vy jej mus?te respektovat?
  • Nerozum?te, pro? m?te t?i r?zn? nomenklatury, kdy? poka?d? dov??te t?sn?n??
  • R?di byste se zeptali, ale nem?te koho?

Pokud si na p?ev?nou ??st ot?zek odpov?te ne, je nejvy?? ?as se p?ihl?sit na n? semin??, proto?e t?m v??m se zab?v?me, kdy? ?e??me celn? sazebn?k a kombinovanou nomenklaturu.

Nav?c po n?ro?n? teoretick? ??sti n?sleduje praktick? ??st, kdy si ??astn?ci mohou pod dohledem lektorky ?? vynikaj?c? tarif?rky zkusit spr?vn? zat??dit r?zn? druhy zbo??. Pro tuto ??st je vhodn? m?t ve dvojic?ch k dispozici notebook pro napojen? na aplikaci TARIC nebo celn? sazebn?k.

T?m v??m se zab?v?me, kdy? ?e??me na semin???ch celn? sazebn?k.

Komu je semin?? ur?en:

Semin?? Celn? sazebn?k v?etn? novinek v r. 2016 a 2017 je ur?en exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? odd?len? n?kupu ?i prodeje a pr?vn?ch odd?len?, kte?? v r?mci sv? pracovn? n?pln? mus? pracovat s celn?m k?dem. Spr?vn? nomenklatura je ale d?le?it? ji? p?i uzav?r?n? kontraktu, kde se sjedn?v? cena a ur?it? povinn? doklady. Spr?vn? celn? k?d m? vliv jednak na spr?vnou celn? sazbu (v?e dovozn?ho cla, uplatn?n? nap?. antidumpingov?ch nebo dodate?n?ch cel …) a pota?mo spr?vn? v?b?r DPH a v druh? ?ad? se od n?j odv?j? z?kazy a omezen? (kv?ty, tarifn? suspenze, licence, dual use …..), ??m? je tato oblast v neust?l?m hled??ku celn?ch kontrol. Semin?? je tud? velmi pot?ebn? pro ty zam?stnance, kte?? uzav?raj? smlouvy, kontrakty, objedn?vky apod.. Chybn? celn? k?d na po??tku obchodu m?e firm? zp?sobit obrovsk? komplikace a probl?my zejm?na finan?n?ho charakteru.

Program semin??e:

1. Legislativn? z?klad zm?n v celn?m sazebn?ku v roce 2016 a 2017
2. P?echodn? obdob?
3. Korela?n? tabulka zm?n kombinovan? nomenklatury
4. Nez?vazn? a z?vazn? tarifn? informace po zm?n?ch
6. Pravidla tarifov?n? a spr?vn? postup
- Kombinovan? nomenklatura
- Spole?n? celn? sazebn?k EU
- Integrovan? sazebn?k ES = TARIC
- Uv?d?n? k?d? v celn?m prohl?en?
- V?eobecn? interpreta?n? pravidla + pozn?mky ke t??d?m a kapitol?m
7. P??klady konkr?tn?ho tarifov?n? v?robk?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek