Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

INTRASTAT v?etn? zm?n v r. 2016 a 2017

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání21.04.2017
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900K?
osob
?VODEM:

Vstup ?R do EU v r. 2004 znamenal sice voln? pohyb zbo?? uvnit? Evropsk? unie bez povinnosti pod?vat celn? prohl?en? a platit cla, ale sou?asn? byla na ekonomick? subjekty uvalena povinnost vnitrounijn? obchody statisticky vykazovat. Rok 2016 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon, ale tak? spoustu novinek v oblasti vykazov?n? INTRASTATU. Semin?? v?m pom?e zorientovat se ve zm?n?ch v oblasti INTRASTATU a pochopit jejich souvislosti, n?vaznosti a dopady zejm?na s oblast? celn?ho ??zen?, tarifov?n?, skladovou problematikou a oblast? DPH.

Term?n:

21. 4. 2017 (9:00 ?? 14:30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Bc. Lenka Sabelov?

Dnes pracuje jako Customs Manager spole?nosti Maurice Ward & Co.,s.r.o.. Je spoluautorkou odborn? publikace zam??en? na celn? problematiku Meritum - Clo (nakladatelstv? ASPI), pod?l? se na tvorb? p??padov?ch studi? v oblasti mezin?rodn?ho obchodu a celnictv? pro vysok? ?koly a pravideln? publikuje v odborn?ch ?asopisech nap?. Dan? a pr?vo. Specializuje se na legislativu EU v oblasti cel, dan? p?i dovozu a v?vozu, Extrastatu a Intrastatu a rovn? je vynikaj?c? tarif?rka. P?edn?k?m v oblasti Intrastatu a Celn?ho sazebn?ku se v?nuje od po??tku vykazov?n?, kdy jsme jako st?t vstoupili do EU, tj. od roku 2004. V t?to oblasti poskytuje konzultace, audity a poradenstv?.

C?l semin??e:

Na semin??i se dozv?te v?echny novinky v oblasti statistick?ho vykazov?n? vnitrounijn?ch obchod? jak roku 2016 tak 2017. Poskytneme v?m informace a vysv?tl?me pravidla pro vykazov?n? INTRASTAT v ucelen? podob? a mezioborov?ch souvislostech a n?vaznostech. D?le v?s tak? upozorn?me na nej?ast?j?? chyby, kter? p?i vykazov?n? zpravodajsk? jednotky nej?ast?ji d?laj? a vysv?tl?me spr?vn? postup pro veden? evidence, sb?r podklad? a tak? pro prov?d?n? oprav v?kaz?. Pochop?te pro? a zda v?bec se touto povinnost? mus?te zab?vat a pom?eme v?m naj?t odpov?di na n?sleduj?c? ot?zky:

  • Jste spole?nost obchoduj?c? v r?mci Evropsk? unie a v?bec netu??te, ?e navzdory voln?mu pohybu zbo?? po Spole?enstv? st?le m?te statistickou povinnost v??i celn?mu ??adu ?? vykazov?n? INTRASTATU?
  • M?te pov?dom?, zda jste zpravodajskou jednotkou nebo ne a kdy p?esn? v?m vznik? povinnost vykazov?n??
  • V?te jak?m zp?sobem je INTRASTAT propojen se z?konem o DPH?
  • M?te pov?dom?, zda spr?vn? vykazujete obaly, software, reklamn? materi?l nebo opravy zbo??? Jste si jisti, ?e va?e ??etn? opravdu v?, co do kter?ho ??dku pat??, tzn. k ?emu jsou jednotliv? k?dy transakc??
  • Tu??te, jak? postihy v?s ?ekaj?, pokud INTRASTAT nevykazujete v?bec, a?koliv jej m?te vykazovat, nebo v?kazy pod?v?te opo?d?n? ?i se zjist?, ?e ?daje jsou chybn??

Ne? V tom p??pad? jste spr?vn? adepti pro n? semin??.

Komu je semin?? ur?en:

V?em, kte?? obchoduj? s ostatn?mi ?lensk?mi st?ty Evropsk? unie a maj? povinnost vykazovat ?daje o t?chto obchodech, tj. jejich obchodn? transakce p?esahuj? hodnotu 8 mil. K? za rok bu? na stran? prodeje (odesl?n?) nebo n?kupu (p?ijet?) a mus? pod?vat v?kazy Intrastat.

Program semin??e:

1. Legislativn? z?klad zm?n ve vykazov?n? INTRASTATU v roce 2016 a 2017
2. Co v?echno je pova?ov?no za vnitrounijn? obchod s povinnost? vykazov?n?
3. Zpravodajsk? jednotky v?etn? tzv. „podprahov?ch“
4. Druhy zbo?? zat?en? povinnost? vykazovat zvl?tn? statistick? znak
5. Referen?n? obdob?
6. V?kaz INTRASTAT v?etn? jednor?zov?ho ?i negativn?ho
7. Podklady pro vykazov?n?, archivace
8. Souvislosti celn? a da?ov? (zejm?na DPH)
9. Vykazov?n? obal?, z?p?j?ek, reklamn?ch materi?l?, oprav, software …
10. K?dy transakc?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek