Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Dodac? podm?nky INCOTERMS v praxi

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání05.05.2017
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2800K?
osob
?VODEM:

Pokud se sjedn?v? mezin?rodn? obchod, je bezpodm?ne?n? nutn? myslet na podm?nky dod?n? zbo??. Jde o ujedn?n? prod?vaj?c?ho a kupuj?c?ho ohledn? p?epravy zbo??, jeho poji?t?n? a vy?izov?n? celn?ch formalit. ??m v?t?? je vzd?lenost mezi m?stem odesl?n? a m?stem ur?en? zbo??, t?m m?e p?i dod?n? vzniknout v?c probl?mov?ch m?st. K ?? t?i p?jde zni?en? ?i po?kozen? zbo?? na cest?, to je vlastn? podstata t?chto ujedn?n?. Dodac? podm?nky tak ?e?? p?echod rizik mezi prod?vaj?c?m a kupuj?c?m v oblasti p?epravy, poji?t?n? a cel. V?t?ina mezin?rodn?ch obchod? m? sjedn?ny dodac? podm?nky, nicm?n? v?t?ina ??astn?k? mezin?rodn?ho obchodu jim v z?sad? nerozum?. Povrchn? znalosti se ov?em mohou v p??pad? ne?ekan?ch ud?lost? po cest? (hav?rie, po?kozen? zbo??, pov?trnostn? vlivy, ne?ekan? p?ek?ky na cest? ….) vymst?t a p?in?st nesm?rn? finan?n? ztr?ty. A jak tato oblast souvis? s celn?m ??zen?m? Jednodu?e. Dodac? podm?nky jsou toti? cenotvorn? (je rozd?l zda fakturovan? cena obsahuje pouze cenu zbo?? nebo cenu zbo?? v?etn? p?epravy a poji?t?n? a dovozn?ch cel) a cla se po??taj? z tzv. celn? hodnoty, co? je cena skute?n? placen? za zbo?? upraven? o ur?it? polo?ky jako je p?eprava, poji?t?n?, skladov?n?, nakl?dky ….. Proto celn?ky na cel?m sv?t? v celn?m ??zen? zaj?m?, jak? dodac? podm?nka je na ka?d? obchod sjedn?na.

Term?n:

5. 5. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentsk? 1443/50, 110 00 Praha 1

13. 4. 2017 (9:00 ?? 14:30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Martina Ji??kov?

je majitelkou vzd?l?vac? agentury IDEA, kter? se ?zce specializuje na v?znamnou oblast logistiky ?? celnictv? a navazuj?c? obory. D?le p?sob? jako extern? pedagog na VO? SOKRATES, VO? AHOL a p??rodov?dn?m gymn?ziu PRIGO v Ostrav?, kde vyu?uje mezin?rodn? obchod a celnictv?, kontrakta?n? dovednosti, finan?n? a da?ov? pr?vo, pr?vn? logiku a hospod??sk? v?po?ty. P?edn?? tak? pro pra?sk? poradensk? spole?nosti skupiny ACCON GROUP, olomouck? nakladatelstv? ANAG, ?ilinskou IPA SLOVAKIA a dal?? vzd?l?vac? za??zen?.

 • Ekonomick? vzd?l?n? z?skala studiem Slezsk? univerzity Opava, obchodn? ?? podnikatelsk? fakulty v Karvin?, obor finance. Pedagogick? vzd?l?n? si doplnila na Ostravsk? univerzit?.
 • 18 let pracovala v Celn? spr?v? ?R, kde postupn? poznala od pr?ce na hrani?n?m p?echodu, p?es pr?vni?inu na Celn?m ??adu v Ostrav? a? nakonec skon?ila jako z?stupkyn? ?editele a sou?asn? ?editelka odboru cel a dan? Celn?ho ??adu v Mo?nov?.
 • Dlouhodob? p?sobila v lektorsk?m sboru Celn? spr?vy ?R, kde postavila na nohy celn? intern? vzd?l?v?n? pracovn?k? v?ech leti??? v republice, kdy? vdechla ?ivot dnes ji? legend?rn?mu celn?mu kurzu CESTYL.
 • V pop?ed? jej?ho odborn?ho z?jmu je celn? ??zen? jako takov? a jeho n?vaznost na problematiku DPH, p?vod zbo??, dodac? podm?nky a jejich vliv na celn? hodnotu, problematika cestovn?ho styku na leti?t?ch a srde?n? z?le?itost? je pro ni oblast CITES (pa?ov?n? ohro?en?ch druh? fauny a fl?ry).
 • V listopadu 2016 si v r?mci Dne podnikatel? 2016 p?evzala od Asociace mal?ch a st?edn?ch podnik? a ?ivnostn?k? ?R ocen?n? v kategorii Podnikav? ?ena roku 2016.

C?l semin??e:

Na semin??i si odpJak souvis? dodac? podm?nky INCOTERMS s celn?m ??zen?m?

 • Tr?p? n?s sp? p?i dovozu nebo v?vozu nebo jsou d?le?it? v obou p??padech?
 • Kdo je sjedn?v? a kde je najdeme?
 • Jsou povinn??
 • Co kdy? nem?me sjedn?nu dodac? podm?nku?
 • Jak v celn?m ??zen? postupujeme?
 • Pro? nen? dodac? podm?nka EXW p?i v?vozu v?hodn? a v praxi chybn? pou??v?na?
 • Jak souvis? dodac? podm?nky s da?ov?m dokladem p?i v?vozu, resp. s n?rokem na osvobozen? od DPH?
 • Jak vypov?me na ot?zky typu:ad? celn? hodnota a statistick? hodnota u jednotliv?ch dodac?ch podm?nek?

U tohoto t?matu mus?me zabrousit krom? celn?ch p?edpis? do mezin?rodn?ch obchodn?ch zvyklost? a mezin?rodn?ch p?epravn?ch smluv a pochopit prov?zanost celn?ho ??zen? s t?mito oblastmi. C?lem semin??e je rozebrat jednotliv? dodac? podm?nky a pouk?zat na nejroz???en?j?? omyly, kter? p?i jejich sjedn?v?n? panuj?. Na p??kladech z praxe uk?zat ?skal? a chyby, ke kter?m nej?ast?ji v praxi doch?z?.

Komu je semin?? ur?en:

Semin?? Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu je ur?en exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, tak? ekonom?m a ??etn?m, kte?? o t?chto mezin?rodn?ch operac?ch n?sledn? ??tuj?, ale p?edev??m n?kup??m a pr?vn?k?m, kte?? sjedn?vaj? obchody a uzav?raj? mezin?rodn? smlouvy. ?patn? sjednan? dodac? podm?nka m?e p?i celn?m ??zen? p?in?st velk? mno?stv? komplikac?, kter? mohou vy?stit nejen v dom??en? celn?ho dluhu, ale tak? v n?slednou kontrolu celn?ho ??adu proto, ?e ovliv?uj? spr?vn? v?b?r cla, ale tak? DPH.

Program semin??e:

1. Historick? vznik a v?voj dodac?ch podm?nek INCOTERMS
2. Z?kladn? v?znam dodac?ch podm?nek
3. Nej?ast?j?? omyly souvisej?c? s dodac?mi podm?nkami
4. Podrobn? vysv?tlen? jednotliv?ch dodac?ch podm?nek ve skupin?ch E,F,C,D

 • Zvl?tnosti dodac?ch podm?nek skupiny C
 • P?i dovozu vliv na celn? hodnotu
 • P?i v?vozu vliv na statistickou hodnotu

5. Rizika n?mo?n? p?epravy
6. Poji?t?n? zbo?? ?? zvl?tn? pr?va ?erp?n?
7. Vliv dodac?ch podm?nek na celn? ??zen?

8. Vliv dodac?ch podm?nek na DPH2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek