Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? re?imy nov? po zm?n?ch v roce 2016 v?etn? dopad? na DPH

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání02.03.2017
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2800K?
osob
?VODEM:

Rok 2016 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon. Tyto zm?ny logicky vyvolaly tak? zm?ny v DPH p?i v?vozu a dovozu. Co se t??e celn?ch re?im?, do?lo k v?razn?m zm?n?m zejm?na u re?im? s hospod??sk?m ??inkem, kdy n?kter? se zm?nily, n?kter? transformovaly do nov? podoby a n?kter? zcela zanikly. Nav?c celn? org?ny povolily hodn? p?echodn?ch obdob?, kdy za ur?it?ch okolnost? je?t? lze pou??vat starou pr?vn? ?pravu, co? ale d??ve ?i pozd?ji skon??. Semin?? v?m pom?e zorientovat se ve zm?n?ch a pochopit jejich souvislosti, n?vaznosti a dopady zejm?na do oblasti DPH.

Term?n:

20. 3. 2017 (9:00 - 14.30) Praha, Klimentsk? 1443/50, 110 00 Praha 1

23. 3. 2017 (9:00 ?? 14.30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Martina Ji??kov?

je majitelkou vzd?l?vac? agentury IDEA, kter? se ?zce specializuje na v?znamnou oblast logistiky ?? celnictv? a navazuj?c? obory. D?le p?sob? jako extern? pedagog na VO? SOKRATES, VO? AHOL a p??rodov?dn?m gymn?ziu PRIGO v Ostrav?, kde vyu?uje mezin?rodn? obchod a celnictv?, kontrakta?n? dovednosti, finan?n? a da?ov? pr?vo, pr?vn? logiku a hospod??sk? v?po?ty. P?edn?? tak? pro pra?sk? poradensk? spole?nosti skupiny ACCON GROUP, olomouck? nakladatelstv? ANAG, ?ilinskou IPA SLOVAKIA a dal?? vzd?l?vac? za??zen?.

 • Ekonomick? vzd?l?n? z?skala studiem Slezsk? univerzity Opava, obchodn? ?? podnikatelsk? fakulty v Karvin?, obor finance. Pedagogick? vzd?l?n? si doplnila na Ostravsk? univerzit?.
 • 18 let pracovala v Celn? spr?v? ?R, kde postupn? poznala od pr?ce na hrani?n?m p?echodu, p?es pr?vni?inu na Celn?m ??adu v Ostrav? a? nakonec skon?ila jako z?stupkyn? ?editele a sou?asn? ?editelka odboru cel a dan? Celn?ho ??adu v Mo?nov?.
 • Dlouhodob? p?sobila v lektorsk?m sboru Celn? spr?vy ?R, kde postavila na nohy celn? intern? vzd?l?v?n? pracovn?k? v?ech leti??? v republice, kdy? vdechla ?ivot dnes ji? legend?rn?mu celn?mu kurzu CESTYL.
 • V pop?ed? jej?ho odborn?ho z?jmu je celn? ??zen? jako takov? a jeho n?vaznost na problematiku DPH, p?vod zbo??, dodac? podm?nky a jejich vliv na celn? hodnotu, problematika cestovn?ho styku na leti?t?ch a srde?n? z?le?itost? je pro ni oblast CITES (pa?ov?n? ohro?en?ch druh? fauny a fl?ry).
 • V listopadu 2016 si v r?mci Dne podnikatel? 2016 p?evzala od Asociace mal?ch a st?edn?ch podnik? a ?ivnostn?k? ?R ocen?n? v kategorii Podnikav? ?ena roku 2016.

C?l semin??e:

Na semin??i se dozv?te jak spr?vn? po??tat celn? dluh (zejm?na DPH) u re?imu voln?ho ob?hu. Nen? ??dn?m tajemstv?m, ?e DPH p?i dovozu si pl?tci DPH po??taj? sami a m?lokdo v?, ?e z?klad pro v?po?et cla je ?pln? jin?, ne? z?klad pro v?po?et DPH a co se vlastn? do n?j zapo??t?v?. D?le se dozv?te jak? zm?ny (op?t hlavn? u DPH) m?me nov? u re?imu v?vozu a vyjasn?me si, CO je pova?ov?no nov? za da?ov? doklad u v?vozu. Pochop?te, pro? u v?vozu vystavovat proforma faktury a jakou ?lohu sehr?v? p?i n?sledn?m ??tov?n? DPH a sestavov?n? DAP elektronick? datov? zpr?va potvrzuj?c? v?stup zbo?? z EU. Rovn? zjist?te, jak nov? vypad? re?im tranzitu, uskladn?n?, zu?lecht?n? a co je to re?im zvl?tn? u?it?. U skladov?n? se rovn? dotkneme problematiky DPH, zejm?na jak vypadaj? nov? obchodn? operace ve svobodn?m p?smu ?i zda p?i prodeji zbo?? na celn?m skladu ??tovat DPH nebo ne. U re?imu zu?lecht?n? se dozv?te, jak se nov? po??taj? celn? dluhy u aktivn?ho a pasivn?ho zu?lech??ovac?ho styku a jak se tyto re?imy n?sledn? vypo??d?vaj?. Nakonec, po podrobn?m vysv?tlen? v?ech re?im?, pochop?te rozd?l mezi situacemi, kdy vznik? celn? dluh a kdy by mohl potencion?ln? vzniknout, co? je nesm?rn? d?le?it? pro spr?vn? stanoven? v?e budouc? z?ruky za celn? dluh. Oblast zaji?t?n? celn?ho dluhu toti? doznala v?znamn?ch zm?n a nov? vznik? povinnost zaji???ovat celn? dluhy i tam, kde se d??ve nezaji???ovaly, co? pro n?kter? subjekty bude znamenat vysok? finan?n? n?klady spojen? s nutnost? nav?en? z?ruk.

Komu je semin?? ur?en:

Semin?? Celn? re?imy nov? po zm?n?ch v roce 2016 v?etn? dopad? na DPH je ur?en exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? ekonom?m a ??etn?m, kte?? o t?chto mezin?rodn?ch operac?ch n?sledn? ??tuj?. Je velk?m omylem si myslet, ?e pokud m? firma celn?ho z?stupce, tak se u? o celn? problematiku nemus? starat. Sebelep?? celn? z?stupce pot?ebuje hodn? specifick?ch intern?ch informac?, kter? mu mus? poskytnout dovozce nebo v?vozce.

Program semin??e:

 1. Legislativn? z?klad zm?n v oblasti celn?ch re?im? v roce 2016
 2. P?echodn? obdob?
 3. Z?kladn? dovozn? re?im ?? voln? ob?h v?etn? n?vaznosti na DPH
 4. Z?kladn? v?vozn? re?im ?? v?voz v?etn? n?vaznosti na DPH
 5. Zvl?tn? re?imy v?etn? n?vaznosti na DPH
  • Tranzit (vn?j??, vnit?n?)
  • Uskladn?n? (v celn?m skladu, ve svobodn?m p?smu)
  • Zvl?tn? u?it? (do?asn? pou?it?, zvl?tn? u?it?)
  • Zu?lecht?n? (AZS, PZS)
 6. Do?asn? uskladn?n? ?? vysv?tlen? a p??klady (nejde o celn? re?im a v praxi doch?z? k z?m?n? s re?imem uskladn?n? v celn?m skladu)


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek