Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Novinky v celn?m ??zen? en bloc

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání27.04.2017
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900K?
osob
?VODEM:

Rok 2016 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon. Tyto zm?ny logicky vyvolaly tak? zm?ny v DPH p?i v?vozu a dovozu. Co se t??e celn?ho ??zen? samotn?ho, do?lo k v?razn?m zm?n?m zejm?na u zjednodu?en?ch postup?. Nov? legislativa nab?z? mnohem v?c zjednodu?en?, jejich? vrcholem je samoschvalov?n?, kdy dovozce nebo v?vozce realizuje celn? ??zen? s?m, bez p??tomnosti celn?ho ??adu v?etn? v?po?tu celn?ho dluhu a kontrol z?kaz? a omezen?. Zp??snila se v?ak krit?ria pro z?jemce o tyto zjednodu?en? postupy. Semin?? v?m pom?e pochopit rozd?l mezi standardn?m celn?m ??zen?m a celn?m ??zen?m zjednodu?en?m. Probereme v?hody jednotliv?ch zjednodu?en?ch postup?, ale i ?skal?, co? umo?n? firm? kvalifikovan? p?enastavit firemn? procesy a generovat logistick?, ?asov?, organiza?n?, person?ln? a v neposledn? ?ad? tak? v?znamn? finan?n? ?spory.

Term?n:

27. 4. 2017 (9:00 ?? 14:30) Ostrava, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

Lektor:

Ing. Martina Ji??kov?

je majitelkou vzd?l?vac? agentury IDEA, kter? se ?zce specializuje na v?znamnou oblast logistiky ?? celnictv? a navazuj?c? obory. D?le p?sob? jako extern? pedagog na VO? SOKRATES, VO? AHOL a p??rodov?dn?m gymn?ziu PRIGO v Ostrav?, kde vyu?uje mezin?rodn? obchod a celnictv?, kontrakta?n? dovednosti, finan?n? a da?ov? pr?vo, pr?vn? logiku a hospod??sk? v?po?ty. P?edn?? tak? pro pra?sk? poradensk? spole?nosti skupiny ACCON GROUP, olomouck? nakladatelstv? ANAG, ?ilinskou IPA SLOVAKIA a dal?? vzd?l?vac? za??zen?.

 • Ekonomick? vzd?l?n? z?skala studiem Slezsk? univerzity Opava, obchodn? ?? podnikatelsk? fakulty v Karvin?, obor finance. Pedagogick? vzd?l?n? si doplnila na Ostravsk? univerzit?.
 • 18 let pracovala v Celn? spr?v? ?R, kde postupn? poznala od pr?ce na hrani?n?m p?echodu, p?es pr?vni?inu na Celn?m ??adu v Ostrav? a? nakonec skon?ila jako z?stupkyn? ?editele a sou?asn? ?editelka odboru cel a dan? Celn?ho ??adu v Mo?nov?.
 • Dlouhodob? p?sobila v lektorsk?m sboru Celn? spr?vy ?R, kde postavila na nohy celn? intern? vzd?l?v?n? pracovn?k? v?ech leti??? v republice, kdy? vdechla ?ivot dnes ji? legend?rn?mu celn?mu kurzu CESTYL.
 • V pop?ed? jej?ho odborn?ho z?jmu je celn? ??zen? jako takov? a jeho n?vaznost na problematiku DPH, p?vod zbo??, dodac? podm?nky a jejich vliv na celn? hodnotu, problematika cestovn?ho styku na leti?t?ch a srde?n? z?le?itost? je pro ni oblast CITES (pa?ov?n? ohro?en?ch druh? fauny a fl?ry).
 • V listopadu 2016 si v r?mci Dne podnikatel? 2016 p?evzala od Asociace mal?ch a st?edn?ch podnik? a ?ivnostn?k? ?R ocen?n? v kategorii Podnikav? ?ena roku 2016.

C?l semin??e:

C?lem semin??e je shrnout v?echny legislativn? zm?ny z r. 2016 a 2017 ovliv?uj?c? celn? ??zen?. Probereme nov? celn? re?imy, novinky v celn?m ??zen? a n?vaznosti do DPH, zm?ny v tarifov?n? zbo?? i ur?ov?n? p?vodu. Dotkneme se p?echodn?ch obdob? i problematiky certifikace AEO a povinn?ho celn?ho vzd?l?v?n?.

Komu je semin?? ur?en:

Semin?? je ur?en exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? ekonom?m a ??etn?m, kte?? o t?chto mezin?rodn?ch operac?ch n?sledn? ??tuj?. Je velk?m omylem si myslet, ?e pokud m? firma celn?ho z?stupce, tak se u? o celn? problematiku nemus? starat. Sebelep?? celn? z?stupce pot?ebuje hodn? specifick?ch intern?ch informac?, kter? mu mus? poskytnout dovozce nebo v?vozce.

Program semin??e:

 1. Legislativn? z?klad zm?n v oblasti celn?ho ??zen? v roce 2016
 2. P?echodn? obdob?
 3. Certifikace AEO a jej? v?znam a v?hody po zm?n?ch v roce 2016
 4. Zm?ny v oblasti celn?ho tarifu
 5. Zm?ny v Intrastatu
 6. Zm?ny v oblasti p?vodu zbo??


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek