Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pr?vodce celn?m ??zen?m v r. 2018

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání19.04.2018
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH7500K?
osob
Rok 2016 a n?sledn? rok 2017 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon. Tyto zm?ny logicky vyvolaly tak? zm?ny v DPH p?i v?vozu a dovozu. Co se t??e celn?ho ??zen? samotn?ho, do?lo k v?razn?m zm?n?m zejm?na u zjednodu?en?ch postup?. Nov? legislativa nab?z? mnohem v?c zjednodu?en?, jejich? vrcholem je samoschvalov?n?, kdy dovozce nebo v?vozce realizuje celn? ??zen? s?m, bez p??tomnosti celn?ho ??adu v?etn? v?po?tu celn?ho dluhu a kontrol z?kaz? a omezen?. Zp??snila se v?ak krit?ria pro z?jemce o tyto zjednodu?en? postupy. 5-ti denn? kurz shrnuje hlavn? novinky, pom?e v?m pochopit rozd?l mezi standardn?m celn?m ??zen?m a celn?m ??zen?m zjednodu?en?m. Detailn? se budeme v?novat zm?n?m v DPH a jejich vlivu na vnitropodnikov? ??etnictv?. Budete m?t mo?nost se kolonku po kolonce nau?it vypl?ovat celn? prohl?en? v on-line prost?ed?. Jde o naprosto unik?tn? den, kter? se v r?zn?ch nab?dk?ch semin??? velmi t?ko hled?. P?vod zbo?? rozebereme na prvo?initele v?etn? konkr?tn?ch p??klad? a tot? plat? o dodac?ch podm?nk?ch INCOTERMS. Probereme v?hody jednotliv?ch zjednodu?en?ch postup?, ale i ?skal?, co? umo?n? firm? kvalifikovan? p?enastavit firemn? procesy a generovat logistick?, ?asov?, organiza?n?, person?ln? a v neposledn? ?ad? tak? v?znamn? finan?n? ?spory. Nev?hejte a p?ij?te mezi lidi, kte?? se celn? problematikou zab?vaj? a maj? obdobn? probl?my jako vy. Kontakty se u n?s navazuj? velmi snadno.

Kurz je ur?en

exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? odd?len? n?kupu ?i prodeje a pr?vn?ch odd?len?, kte?? v r?mci sv? pracovn? n?pln? p?ijdou v jak?mkoliv kontextu do styku s celn?ky a celn?m ??zen?m.

1. a 2. den

Celnictv? jako ned?n? sou??st logistiky

Kompetence celn? spr?vy v?etn? t?ch nejnov?j??ch

Standardn? celn? ??zen? x zjednodu?en? celn? ??zen?

Z?kladn? celn? re?imy (voln? ob?h, v?voz a tranzit)

Typy kontrol, splatnost celn?ho dluhu, opravy ?i zru?en? celn?ho prohl?en?

Typy zjednodu?en?ch postup?

Doklady nezbytn? nejen pro celn? ??zen?

Dopad celn?ch proces? do oblasti DPH - mezin?rodn? obchodn? operace

- DPH p?i dovozu

- DPH p?i v?vozu

- t??strann? mezin?rodn? obchodn? operace

Certifikace AEO (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt) a jej? v?znam a v?hody pro export?ry a import?ry po zm?n?ch v roce 2016

3. den

1. Druhy celn?ch prohl?en?

2. Elektronick? celn? prohl?en?

3. Kolonka po kolonce dovozn? re?imy - na konkr?tn?ch p??kladech

4. Kolonka po kolonce v?vozn? re?imy - na konkr?tn?ch p??kladech

5. Identifikace r?zn?ch druh? e-datov?ch zpr?v, kter?ch je celn? ??zen? pln?

V tomto dnu je mo?nost pracovat p??mo on-line, tzn. p??mo v e-prost?ed? vypl?ovat celn? prohl?en?. Nev?hejte, takov? p??le?itost se velmi t?ko hled?.

4. den

1. Legislativn? z?klad zm?n v oblasti p?vodu zbo?? v roce 2016 a 2017

2. P?echodn? obdob?

3. P?vod zbo?? - definice, ?len?n? (preferen?n? x nepreferen?n?)

4. Z?ny voln?ho obchodu x celn? unie a jejich vliv na p?vod zbo??

5. Ur?ov?n? p?vodu p?i v?vozu

6. Pravidla p?vodu v konkr?tn?ch p??padech

7. Prokazov?n? p?vodu v r?mci EU (dodavatelsk? prohl?en?)

8. Prokazov?n? p?vodu p?i dovozu

9. N?sledn? verifikace

5. den

1. historick? vznik a v?voj dodac?ch podm?nek INCOTERMS

2. Z?kladn? v?znam dodac?ch podm?nek

3. Nej?ast?j?? omyly souvisej?c? s dodac?mi podm?nkami

4. Podrobn? vysv?tlen? jednotliv?ch dodac?ch podm?nek ve skupin?ch E,F,C,D

5. Zvl?tnosti dodac?ch podm?nek skupiny C

6. Rizika n?mo?n? p?epravy

7. Poji?t?n? zbo?? - zvl?tn? pr?va ?erp?n?

8. Vliv dodac?ch podm?nek na celn? ??zen? (p?i dovozu na celn? hodnotu, p?i v?vozu na statistickou hodnotu)

9. Vliv dodac?ch podm?nek na DPH

Cena

1900 K? bez DPH/1 den

7500 K? bez DPH/cel? kurz

M?ete se p?ihl?sit na jednotliv? dny nebo na cel? kurz.

M?sto kon?n?:

standardn? se sch?z?me v Ostrav?, Mr?t?kova 883/3, 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

MOC SE NA V?S TĚŠ?ME Usm?vaj?c? se.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek