Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Celní øízení po novinkách v kostce

Zpt do kategorie: Školení
Datum konn18.04.2019
Msto konnOstrava
Cena bez DPH7500Kè
osob


Rok 2016 a následnì rok 2017 pøinesl nejvìtší zmìny celní legislativy od vstupu ÈR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové provádìcí pøedpisy a nový celní zákon. Tyto zmìny logicky vyvolaly také zmìny v DPH pøi vývozu a dovozu. Co se týèe celního øízení samotného, došlo k výrazným zmìnám zejména u zjednodušených postupù a pøi zajišování celního dluhu. Nová legislativa nabízí mnohem víc zjednodušení, jejichž vrcholem je samoschvalování, kdy dovozce nebo vývozce realizuje celní øízení sám, bez pøítomnosti celního úøadu vèetnì výpoètu celního dluhu a kontrol zákazù a omezení. Zpøísnila se však kritéria pro zájemce o tyto zjednodušené postupy. 5denní kurz shrnuje hlavní novinky, pomùže vám pochopit rozdíl mezi standardním celním øízením a celním øízením zjednodušeným.  Detailnì se budeme vìnovat zmìnám v DPH  a jejich vlivu na vnitropodnikové úèetnictví. Budete mít možnost se detailnì seznámit s hlavními typy zákazù a omezení, které vám v celním øízení vìtšinou pijí krev. Jde o naprosto unikátní den, který se v rùzných nabídkách semináøù velmi tìžko hledá. Pùvod zboží rozebereme na prvoèinitele vèetnì konkrétních pøíkladù a nového systému prokazování REX a totéž platí o dodacích podmínkách INCOTERMS, kdy pochopíte, jakou kalamitu mùže v celním øízení zpùsobit chybnì zvolená dodací parita. A nejen v celním øízení, ale i daòové problémy vás v tomto pøípadì èekají. Probereme výhody jednotlivých zjednodušených postupù, ale i úskalí, což umožní firmì kvalifikovanì pøenastavit firemní procesy a generovat logistické, èasové, organizaèní, personální a v neposlední øadì také významné finanèní úspory. Neváhejte a pøijïte mezi lidi, kteøí se celní problematikou zabývají a mají obdobné problémy jako vy. Kontakty se u nás navazují velmi snadno.

Kurz je urèen

exportním a importním firmám a také jejich zástupcùm v celním øízení. Konkrétnì jde o pracovníky celních oddìlení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také oddìlení nákupu èi prodeje a právních oddìlení, kteøí v rámci své pracovní náplnì pøijdou v jakémkoliv kontextu do styku s celníky a celním øízením. Kdo u nás už nìkdy byl, velmi rád se vrací, protože je skuteènì málo pøíležitostí se fundovanì pobavit o tom, co vás v práci trápí nebo èemu zkrátka nerozumíte.

1. den - 18. 4. 2019

Celní øízení po novele celního kodexu - dovozní operace

Celnictví jako nedílná souèást logistiky

Kompetence celní správy

Standardní celní øízení x zjednodušené celní øízení

- Základní dovozní celní režim – volný obìh

- Typy kontrol, splatnost celního dluhu, opravy èi zrušení celního prohlášení

- Typy zjednodušených postupù

- Doklady nezbytné pro celní øízení

Dopad celních procesù do oblasti DPH – mezinárodní obchodní operace

- DPH pøi dovozu

- Tøístranné obchody

Certifikace AEO (oprávnìný hospodáøský subjekt) a její význam a výhody pro exportéry a importéry po zmìnách v roce 2016

2. den - 25. 4. 2019

Celní øízení po novele celního kodexu - vývozní operace

Standardní celní øízení x zjednodušené celní øízení

- Základní celní režimy pøi vývozu – vývoz, zpìtný vývoz, pasivní zušlechovací styk

- Typy zákazù, omezení a kontrol pøi vývozu, opravy èi zrušení celního prohlášení

- Typy zjednodušených postupù

- Doklady nezbytné pro celní øízení

Dopad celních procesù do oblasti DPH – mezinárodní obchodní operace

- DPH pøi vývozu, daòové doklady pøi vývozu, podmínky pro uplatnìní osvobození od DPH pøi vývozu

- Tøístranné obchody

Certifikace AEO (oprávnìný hospodáøský subjekt) a její význam a výhody pro exportéry a importéry po zmìnách v roce 2016

3. den - 23. 5. 2019

Pùvod zboží a jeho význam v mezinárodním obchodování

Legislativní základ zmìn v oblasti pùvodu zboží v roce 2017 a 2018

Pøechodná období

Pùvod zboží – definice, èlenìní (preferenèní x nepreferenèní)

Zóny volného obchodu x celní unie

Urèování pùvodu pøi vývozu

- Pravidla pùvodu na konkrétních pøíkladech

- Kumulace

- Prokazování pùvodu v rámci EU (dodavatelská prohlášení)

Prokazování pùvodu pøi dovozu

Systém REX

Následná verifikace

4. den - 30. 5. 2019

Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní øízení

Historický vznik a vývoj dodacích podmínek INCOTERMS

Základní význam dodacích podmínek

Nejèastìjší omyly související s dodacími podmínkami

Podrobné vysvìtlení jednotlivých dodacích podmínek ve skupinách E,F,C,D

- Zvláštnosti dodacích podmínek skupiny C

Rizika námoøní pøepravy

Pojištìní zboží – zvláštní práva èerpání

Vliv dodacích podmínek na celní øízení

- Pøi dovozu vliv na celní hodnotu

- Pøi vývozu vliv na statistickou hodnotu

Vliv dodacích podmínek na DPH

5. den - 6. 6. 2019

Zákazy a omezení pøi exportu a importu

Co je to TARIC a jaká je jeho funkce u dovozu èi vývozu zboží zatíženého nìjakým zákazem èi omezením.

Limity u neobchodního zboží

- Limity pro osvobození od cla a daní

- Množstevní limity

- Limity pro znaèení nìkterých vybraných výrobkù

Vybrané druhy zákazù a omezení – CITES, DUAL USE GOODS, autonomní celní kvóty, tarifní suspenze, mezinárodní sankce, mezinárodní kontrolní režimy, licence, léky, návykové látky, veterinární a fytokaranténní zboží, padìlky, cash controls ….

Sankce pøi porušení zákazù a omezení

Cena

1900 Kè bez DPH/1 den

7500 Kè bez DPH/celý kurz

Mùžete se pøihlásit na jednotlivé dny nebo na celý kurz.

Místo konání:

standardnì se scházíme v Ostravì, Mrštíkova 883/3 (podkroví), 709 00  Ostrava - Mariánské Hory

 

MOC SE NA VÁS TÌŠÍME Usmívající se.