Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? ??zen? v kostce

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání20.05.2020
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH8000K?
osob


Rok 2016 a n?sledn? rok 2017 p?inesl nejv?t?? zm?ny celn? legislativy od vstupu ?R do EU. Od 1. 5. 2016 tak m?me nov? celn? kodex Unie, nov? prov?d?c? p?edpisy a nov? celn? z?kon. A?koliv m?me rok 2020, tyto aplikace nov? legislativy do praxe je?t? st?le nen? stoprocentn?. Tyto zm?ny logicky vyvolaly tak? zm?ny v DPH p?i v?vozu a dovozu. Co se t??e celn?ho ??zen? samotn?ho, do?lo k v?razn?m zm?n?m zejm?na u zjednodu?en?ch postup? a p?i zaji???ov?n? celn?ho dluhu. Nov? legislativa nab?z? mnohem v?c zjednodu?en?, jejich? vrcholem je samoschvalov?n?, kdy dovozce nebo v?vozce realizuje celn? ??zen? s?m, bez p??tomnosti celn?ho ??adu v?etn? v?po?tu celn?ho dluhu a kontrol z?kaz? a omezen?. Zp??snila se v?ak krit?ria pro z?jemce o tyto zjednodu?en? postupy. 5denn? kurz shrnuje hlavn? novinky, pom?e v?m pochopit rozd?l mezi standardn?m celn?m ??zen?m a celn?m ??zen?m zjednodu?en?m. Detailn? se budeme v?novat zm?n?m v DPH a jejich vlivu na vnitropodnikov? ??etnictv?. Budete m?t mo?nost se detailn? sezn?mit s hlavn?mi typy z?kaz? a omezen?, kter? v?m v celn?m ??zen? v?t?inou pij? krev. Jde o naprosto unik?tn? den, kter? se v r?zn?ch nab?dk?ch semin??? velmi t?ko hled?. P?vod zbo?? rozebereme na prvo?initele v?etn? konkr?tn?ch p??klad? a nov?ho syst?mu prokazov?n? REX a tot? plat? o dodac?ch podm?nk?ch INCOTERMS, kdy pochop?te, jakou kalamitu m?e v celn?m ??zen? zp?sobit chybn? zvolen? dodac? parita. A nejen v celn?m ??zen?, ale i da?ov? probl?my v?s v tomto p??pad? ?ekaj?. Probereme v?hody jednotliv?ch zjednodu?en?ch postup?, ale i ?skal?, co? umo?n? firm? kvalifikovan? p?enastavit firemn? procesy a generovat logistick?, ?asov?, organiza?n?, person?ln? a v neposledn? ?ad? tak? v?znamn? finan?n? ?spory. A taky n?s letos s nejv?t?? pravd?podobnost? ?ek? BREXIT, ?ili spousta nov?ch povinnost? pro firmy, kter? obchoduj? s Velkou Brit?ni?. Nev?hejte a p?ij?te mezi lidi, kte?? se celn? problematikou zab?vaj? a maj? obdobn? probl?my jako vy. Kontakty se u n?s navazuj? velmi snadno.

Kurz je ur?en

exportn?m a importn?m firm?m a tak? jejich z?stupc?m v celn?m ??zen? a nov? tak? firm?m, kter? obchoduj? s Velkou Brit?ni?. Konkr?tn? jde o pracovn?ky celn?ch odd?len?, celn?ch deklarac?, expedic, logistiky, ale tak? odd?len? n?kupu ?i prodeje a pr?vn?ch odd?len?, kte?? v r?mci sv? pracovn? n?pln? p?ijdou v jak?mkoliv kontextu do styku s celn?ky a celn?m ??zen?m. Kdo u n?s u? n?kdy byl, velmi r?d se vrac?, proto?e je skute?n? m?lo p??le?itost? se fundovan? pobavit o tom, co v?s v pr?ci tr?p? nebo ?emu zkr?tka nerozum?te.

1. den - 14. 5. 2020

Celn? ??zen? po novele celn?ho kodexu - dovozn? operace

Celnictv? jako ned?ln? sou??st logistiky

Kompetence celn? spr?vy

Standardn? celn? ??zen? x zjednodu?en? celn? ??zen?

- Z?kladn? dovozn? celn? re?im ?? voln? ob?h

- Typy kontrol, splatnost celn?ho dluhu, opravy ?i zru?en? celn?ho prohl?en?

- Typy zjednodu?en?ch postup?

- Doklady nezbytn? pro celn? ??zen?

Dopad celn?ch proces? do oblasti DPH ?? mezin?rodn? obchodn? operace

- DPH p?i dovozu

- T??strann? obchody

Certifikace AEO (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt) a jej? v?znam a v?hody pro export?ry a import?ry po zm?n?ch v roce 2016

Co znamen? pro firmu BREXIT, pokud prod?v? do Velk? Brit?nie

2. den - 15.5.2019

Celn? ??zen? po novele celn?ho kodexu - v?vozn? operace

Standardn? celn? ??zen? x zjednodu?en? celn? ??zen?

- Z?kladn? celn? re?imy p?i v?vozu ?? v?voz, zp?tn? v?voz, pasivn? zu?lech??ovac? styk

- Typy z?kaz?, omezen? a kontrol p?i v?vozu, opravy ?i zru?en? celn?ho prohl?en?

- Typy zjednodu?en?ch postup?

- Doklady nezbytn? pro celn? ??zen?

Dopad celn?ch proces? do oblasti DPH ?? mezin?rodn? obchodn? operace

- DPH p?i v?vozu, da?ov? doklady p?i v?vozu, podm?nky pro uplatn?n? osvobozen? od DPH p?i v?vozu

- T??strann? obchody

Certifikace AEO (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt) a jej? v?znam a v?hody pro export?ry a import?ry po zm?n?ch v roce 2016

Co znamen? pro firmu BREXIT, pokud prod?v? do Velk? Brit?nie

3. den - 28. 5. 2020

Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? ??zen?

Historick? vznik a v?voj dodac?ch podm?nek INCOTERMS

Z?kladn? v?znam dodac?ch podm?nek

Nej?ast?j?? omyly souvisej?c? s dodac?mi podm?nkami

Podrobn? vysv?tlen? jednotliv?ch dodac?ch podm?nek ve skupin?ch E,F,C,D

- Zvl?tnosti dodac?ch podm?nek skupiny C

Rizika n?mo?n? p?epravy

Poji?t?n? zbo?? ?? zvl?tn? pr?va ?erp?n?

Vliv dodac?ch podm?nek na celn? ??zen?

- P?i dovozu vliv na celn? hodnotu

- P?i v?vozu vliv na statistickou hodnotu

Vliv dodac?ch podm?nek na DPH

Dodac? podm?nky a BREXIT

4. den - 29. 5. 2020

Z?kazy a omezen? p?i exportu a importu

Co je to TARIC a jak? je jeho funkce u dovozu ?i v?vozu zbo?? zat?en?ho n?jak?m z?kazem ?i omezen?m.

Limity u neobchodn?ho zbo??

- Limity pro osvobozen? od cla a dan?

- Mno?stevn? limity

- Limity pro zna?en? n?kter?ch vybran?ch v?robk?

Vybran? druhy z?kaz? a omezen? ?? CITES, DUAL USE GOODS, autonomn? celn? kv?ty, tarifn? suspenze, mezin?rodn? sankce, mezin?rodn? kontroln? re?imy, licence, l?ky, n?vykov? l?tky, veterin?rn? a fytokarant?nn? zbo??, pad?lky, cash controls ….

Sankce p?i poru?en? z?kaz? a omezen?

Z?kazy a omezen? a BREXIT

5. den - 4. 6. 2020

P?vod zbo?? a jeho v?znam v mezin?rodn?m obchodov?n?

Legislativn? z?klad zm?n v oblasti p?vodu zbo?? v roce 2017 a 2018

P?echodn? obdob?

P?vod zbo?? ?? definice, ?len?n? (preferen?n? x nepreferen?n?)

Z?ny voln?ho obchodu x celn? unie

Ur?ov?n? p?vodu p?i v?vozu

- Pravidla p?vodu na konkr?tn?ch p??kladech

- Kumulace

- Prokazov?n? p?vodu v r?mci EU (dodavatelsk? prohl?en?)

Prokazov?n? p?vodu p?i dovozu

Syst?m REX

P?vod zbo?? a BREXIT

N?sledn? verifikace

Cena

1900 K? bez DPH/1 den

8000 K? bez DPH/cel? kurz

M?ete se p?ihl?sit na jednotliv? dny nebo na cel? kurz.

M?sto kon?n?:

standardn? se sch?z?me v Ostrav?, Mr?t?kova 883/3 (podkrov?), 709 00 Ostrava - Mari?nsk? Hory

MOC SE NA V?S TĚŠ?ME Usm?vaj?c? se.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek