Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Exportn? balen? aneb co z kancel??e neuvid?te ...

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání20.02.2014
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1500K?
osob
Dobr? den,

Vyv??te zbo?? na druh? konec sv?ta a l?mete si hlavu, jak je dostat k odb?rateli pokud mo?no nepo?kozen?? Pot?ebujete poradit, jak? zvolit obal ?? bednu? Jste si jisti, ?e v?mi pou??van? obaly spl?uj? po?adavky na n? kladen? z hlediska bezpe?nosti, nosnosti, druhu zvolen? dopravy, skladov?n?, stohov?n?, manipulace, ochrany …. M?te v souvislosti s exportn?m balen?m vy?e?eny v?echny pr?vn? ot?zky - poji?t?n?, zejm?na spojen? s odpov?dnost? za po?kozen? p?i nakl?dce, p?eprav? a vykl?dce? Na tyto a spoustu dal??ch ot?zek dostanete odpov?? na semin??i, kter? jsme pro v?s p?ipravili pod n?zvem

Exportn? balen? aneb co z kancel??e neuvid?te ..

Semin?? je ur?en v?em, kdo ?e?? balen? a expedici v?robk?; project manager?m; pracovn?k?m expedic; obalov?m technik?m; pracovn?k?m logistiky apod.

Pod?l?me se s v?mi o praktick? zku?enosti s exportn?m balen?m v?robk? a jejich expedic?. A to od n?vrhu vhodn?ho obalu, bal?c?ho materi?lu, zp?sobu fixace, antikorozn? ochrany, nakl?dky, packing list?, pot?ebn?ch certifik?t? apod. To v?e s ohledem na po?adavky v?ech ?l?nk? logistick?ho ?et?zce od v?robce a? k c?lov? destinaci. Zam???me se zejm?na na individu?ln? balen? v?robk?, stroj?, technologick?ch celk?, v?robn?ch linek, elektrick?ch komponent?, ??d?c?ch syst?m?, armatur apod. To v?e pro zaji?t?n? optim?ln? ochrany nejen p?i p?eprav?, manipulaci, ale i p?i dlouhodob?j??m skladov?n?. Pokus?me se shrnout b?n? ?skal? cel?ho procesu se zam??en?m na podstatn? momenty. Zejm?na na volbu vhodn?ho technick?ho ?e?en?, realizace balen?, identifikace obalu, kontroln?ch mechanism? nakl?d?n? s obalem b?hem p?epravy, poji?t?n? apod.

V?sledkem bude ucelen? p?ehled cel? problematiky na z?klad? zku?enost? p??mo z praxe, nezat?en? teoretick?mi pou?kami jak by tyto procesy m?ly fungovat, ale jak skute?n? funguj? v realit? b?n?ho ?ivota.

T??m se na setk?n? s v?mi a jsem s pozdravem

Martina Ji??kov?

!!! ZM?NA TERM?NU !!!

Z technicko - organiza?n?ch d?vod? do?lo v p??pad? tohoto semin??e ke zm?n? term?nu uskute?n?n?. Nad touto problematikou se sejdeme 20.2.2014.

Za zp?soben? probl?my se omlouv?me.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek